SELAMAT DATANG DI SOLUSI HUTANG

Tafsir Mimpi Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah , Ibnu Sirin

Solsi Hutang : Tafsir Mimpi Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah ( Ibnu Sirrin )

Untuk Mempercepat Pencarian Gunakan Tombol F3
Latar Belakang

Beliau adalah Abu Bakar Muhammad Bin Sirin, bapaknya seorang budak milik Anas Bin Malik Rodhiallohu 'anhu yang kemudian dimerdekakan Muhammad Bin Sirin dengan harga empat puluh dirham, dan dia termasuk dari tawanan maisan.
Beliau meriwayatkan dari Abu Hurairoh, Abdulloh Bin Umar, Abdulloh Bin Jubair, Imran Bin Hushain, Dan Anas Bin Malik.
Dan telah meriwayatkan dari beliau, Qotadah Bin Di'amah, Kholid Al Hidza, Ayub As Syakhtiyani, serta imam – imam yang lainnya.
Ibnu Sirin adalah salah satu Fuqoha penduduk Bashroh, seorang yang 'alim, wara', dan taqwa, beliau adalah temannya Hasan Al Bashri, yang pada akhirnya mereka berdua berpisah.
Imam Sya'bi berkata : hendaklah kalian bersama laki – laki yang tuli itu, (ya'ni Muhammad Bin Sirin) - karena pendengarannya telah hilang - dia mempunyai keahlian dibidang tafsir mimpi.
Beliau lahir pada dua tahun terakhir dari masa khilafah Utsman, dan wafat pada tahun 110H di Bashroh, yaitu seratus hari setelah wafatnya Hasan Bashri. Semoga Alloh meridhoi mereka berdua.

Tafsir Mimpi
Menurut Al-Qur`an
dan As-Sunnah

Ustadz Abu Sa’ad al-Wa’izh berkata, “Pada prinsipnya mimpi yang baik itu bersumber dari aneka amal yang benar dan mengingatkan akan aneka akibat dari berbagai urusan. Dari mimpi yang baik itu muncullah aneka perintah, larangan, berita gembira, dan peringatan. Dikatakan demikian karena mimpi yang baik merupakan sisa dan bagian dari kenabian, bahkan ia merupakan satu dari dua bagian kenabian, sebab ada nabi yang wahyunya berupa mimpi. Orang yang menerima wahyu melalui mimpi disebut Nabi. Adapun orang yang menerima ucapan malaikat saat dia terjaga disebut Rasul. Inilah yang membedakan antara nabi dan rasul.”

Abu Ali Hamid bin Muhammad bin Abdullah ar-Rafa` memberitahukan kepada kami, dari Muhammad ibnul-Mughirah, dari Makki bin Ibrahim, dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Jika masa semakin dekat, mimpi seorang muslim nyaris tidak pernah dusta. Muslim yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur perkataannya. Mimpi seorang mukmin merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi ada tiga macam: mimpi yang baik sebagai berita gembira dari Allah ‘azza wa jalla, mimpi seorang muslim yang dialami oleh dirinya sendiri, dan mimpi sedih yang berasal dari setan. Jika salah seorang di antara kamu mengalami mimpi yang tidak disukai, janganlah menceritakannya kepada orang lain, bangunlah, kemudian shalatlah.”(Muttafaq ‘alaih)

Beliau bersabda,

“Aku menyukai mimpi ihwal rantai, tetapi tidak menyukai mimpi ihwal belenggu.” (Shahih al-Jami’)

Rantai ditakwilkan dengan keteguhan pada agama.

Abu Abdullah al-Mahlabi dan Muhammad bin Ya’qub bin Yusuf menceritakan kepada kami dari al-‘Abbas ibnul-Walid bin Mazid, dari ‘Uqbah bin ‘Alqamah al-Mu’arifi, dari al-Auza’i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari ‘Ubadah ibnush-Shamit bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang ayat 63-63 surah Yunus, “Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat.” Maka, Rasulullah menjawab, “Sungguh kamu telah menanyakan sesuatu kepadaku yang belum pernah ditanyakan oleh

seorang pun selainmu. Al-busyra ialah mimpi yang baik yang dialami oleh seseorang atau dianugerahkan Allah kepadanya.” (As-Silsilah ash-Shahihah)

Ustadz Abu Sa’ad berkata, “Hadits-hadits yang kami riwayatkan tersebut menunjukkan bahwa mimpi itu memang sesuatu yang benar secara substansial dan bahwa mimpi itu memiliki ketentuan dan dampak.”

Di antara dalil yang menunjukkan kebenaran mimpi ialah bahwa saat Ibrahim tidur, Allah memperlihatkan kepadanya seolah-olah dia menyembelih putranya. Setelah bangun, dia pun melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya saat tidur. Allah Ta’ala mengisahkan kejadian tersebut,

“Maka tatkala anak itu mencapai kesanggupan berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ‘Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, pikirkanlah apa pendapatmu!’ Dia menjawab, ‘Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.’” (ash-Shaaffat: 102)

Setelah Ibrahim a.s. memahami mimpinya dan berupaya melaksanakannya, lalu Allah memberinya jalan keluar karena kasih-sayang-Nya, dia mengetahui bahwa mimpi itu merupakan hukum. Demikian pula halnya dengan mimpi yang dialami Yusuf a.s., yang dikisahkan Allah dalam

Al-Qur`an sebagai kisah yang populer dan terkenal. Abu Sa’id Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Ali bin Muhammad al-Waraq, dari Ahmad bin Muhammad bin Nashr, dari Yusuf bin Bilal, dariMuhammad bin Marwan al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas bahwa Aisyah berkata, “Rasulullah terkena sihir. Maka, beliau jatuh sakit, sehingga kami mengkhawatirkannya. Ketika beliau berada antara tidur dan terjaga, tiba-tiba turun dua malaikat: yang satu berada di dekat kepala Rasulullah dan yang lain berada di dekat kaki beliau. Malaikat yang berada dekat kepala berkata kepada malaikat yang berada dekat kaki, ‘Mengapa dia sakit?’ Malaikat bertanya demikian supaya Nabi saw. memahami persoalannya.

Temannya menjawab, ‘Terkena sihir.’

‘Siapa yang melakukannya?’

‘Lubaid bin A’sham, orang Yahudi.’

‘Di mana dia melakukannya?’

‘Di sumur Dzarwan.’

‘Bagaimana mengobatinya?’

‘Kirimlah orang ke sumur itu dan keringkan airnya. Jika tampak sebuah batu besar, singkirkanlah karena di bawahnya terdapat tali busur yang berpintal sebelas dan diletakkan di dalam kantong. Setelah itu bakarlah ia. Insya Allah dia sembuh. Jika dia menyuruh orang, hendaknya dia mengeluarkan kantong itu.’”

Ibnu Abbas melanjutkan, “Nabi pun bangun dan beliau telah memahami apa yang dikatakan kepadanya oleh malaikat. Beliau menyuruh ‘Ammar bin Yasir dan sekelompok sahabatnya ke sumur tersebut yang airnya telah berubah seperti inai. Kemudian sumur itu dikeringkan. Setelah tampak batu besar, ia pun digulingkan, dan tampaklah di bawahnya kantong yang berisikan tali busur bersimpul

sebelas. Kemudian mereka membawanya kepada Rasulullah. Maka, turunlah surah al-Falaq dan surah an-Naas. Kedua surah ini berjumlah 11 ayat dan sama dengan banyaknya buhul yang berjumlah 11 pula. Setiap kali beliau membaca satu ayat, lepaslah satu buhul. Setelah seluruh buhulnya terbuka, Rasulullah dapat bangkit dan seolah-olah terlepas dari ikatan. Buhul itu pun dibakar. Nabi menyuruh

kita berlindung kepada Allah melalui kedua surah tersebut. Lubaid mengunjungi Rasulullah. Meskipun beliau menceritakan kejadian di atas, pada wajah Lubaid tidak tampak perubahan apa pun.”

Hadits di atas menunjukkan kebenaran masalah mimpi dan keberadaannya di dalam banyak hadits, sehingga terlampau panjang untuk menceritakannya. Ustadz Abu Sa’ad berkata, “Aku melihat bahwa ilmu itu terdiri atas beberapa jenis, di

antaranya ada yang bermanfaat bagi dunia, tetapi tidak bermanfaat bagi agama; ada yang bermanfaat bagi dunia dan agama. Ilmu tentang mimpi termasuk ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan agama. Kemudian aku shalat istikharah sebelum mengumpulkan apa yang berasal dari Allah dan menempuh metode peringkasan seraya memohon pertolongan kepada-Nya dalam menyempurnakan apa yang diridhai dan dicintai-Nya. Juga berlindung kepada-Nya dari ujian dan fitnah-Nya. Allahlah Pemilik taufik. Cukuplah Dia bagi kami. Dia adalah sebaik-baik Pelindung.”

Ustadz Abu Sa’ad berkata, “Orang perlu menegakkan tata kesopanan agar mimpinya mendekati kebenaran. Di antara adab kesopanan itu ialah membiasakan diri berkata jujur. Nabi bersabda dalam hadits muttafaq alaih, ‘Orang yang paling benar mimpinya ialah yang paling benar perkataannya.’” Adab lainnya ialah tidur dengan punya wudhu. Abu Dzar berkata, “Kekasihku (Muhammad saw.) memberikan tiga pesan kepadaku yang tidak pernah aku tinggalkan hingga mati. Yaitu, puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat shalat fajar, dan tidak tidur kecuali punya wudhu.” Demikian yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

Adab lainnya ialah tidur dengan berbaring ke sisi kanan tubuh karena Nabi saw. menyukai bagian kanan dalam segala hal. Diriwayatkan bahwa beliau tidur pada sisi kanan tubuhnya seraya meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan, lalu berdoa, “Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu pada saat Engkau mengumpulkan hamba-hamba-Mu.” (HR Tirmidzi dan Abu Dawud)

Mimpi terbagi dua: mimpi yang benar dan yang batil. Mimpi yang benar ialah yang dialami manusia tatkala kondisi psikologisnya seimbang dan keadaan cuaca sedang seperti ditandai oleh bergoyangnya pepohonan hingga berjatuhannya dedaunan. Mimpi yang benar tidak didahului dengan adanya pikiran dan keinginan akan sesuatu yang kemudian muncul dalam mimpi. Kebenaran mimpi juga tidak ternodai oleh peristiwa junub dan haid. Adapun mimpi yang batil ialah yang ditimbulkan oleh bisikan nafsu, keinginan, dan hasrat.

Mimpi demikian tidak dapat ditakwilkan. Demikian pula mimpi “basah” dan mimpi lain yang

mewajibkan mandi dikategorikan sebagai mimpi yang batil karena tidak mengandung makna. Sama

halnya dengan mimpi yang menakutkan dan menyedihkan karena berasal dari setan. Allah Ta’ala

berfirman,

“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman

itu berduka cita, sedang pembicarana itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka,

kecuali dengan izin Allah dan kepada Allahlah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.”

(al-Mujaadilah: 10)

Jika seseorang mengalami mimpi yang tidak disukai, disunnahkan melakukan lima

perbuatan. Yaitu, mengubah posisi tidur, meludah ke kiri sebanyak tiga kali, memohon perlindungan

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bangun dan shalat, dan tidak menceritakan mimpinya

kepada siapa pun.

Ustadz Abu Sa’ad berkata, “Pelaku mimpi hendaknya memelihara etika yang perlu dipegang

teguh dan memiliki batasan-batasan yang selayaknya tidak dilampaui. Demikian pula halnya dengan

pentakwil.”

Etika pelaku mimpi ialah, pertama, dia tidak menceritakan mimpinya kepada orang yang hasud

sebagaimana dikatakan Ya’kub kepada Yusuf,

“Ayahnya berkata, ‘Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudarasaudaramu,

maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu.’” (Yusuf: 5)

Kedua, jangan menceritakan mimpinya kepada orang yang bodoh. Nabi saw. bersabda, “Janganlah kamu menceritakan mimpimu kecuali kepada orang yang dicintai atau kepada orang yang pandai.”

Ketiga, janganlah menceritakan mimpi kecuali secara rahasia karena dia pun melihatnya secara rahasia pula. Jangan menceritakannya kepada anak-anak dan wanita. Sebaiknya mimpi itu diceritakan menjelang awal tahun dan pada pagi hari, bukan sesudah keduanya lewat. Adapun etika pentakwil ialah sebagai berikut.

Pertama, jika saudaranya menceritakan mimpi kepadanya, maka katakanlah, “Aku kira mimpi itu baik.”

Kedua, hendaknya menakwilkan mimpi dengan cara yang paling baik. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, “Mimpi akan terjadi sebagaimana ia ditakwilkan.” Juga diriwayatkan bahwa beliau bersabda, “Mimpi itu bagaikan kaki yang menggantung selama belum diungkapkan. Jika telah diungkapkan, maka terjadilah.” Demikian yang disebut dalam as-Silsilah ash-Shahihah.

Ketiga, menyimak mimpi dengan baik, kemudian menjawab si penanya dengan jawaban yang mudah dipahami.

Keempat, jangan tergesa-gesa menakwilkan mimpi. Lakukanlah dengan hati-hati.

Kelima, menyembunyikan mimpi dan tidak menyebarkannya sebab ia merupakan amanat. Jangan menakwilkan mimpi ketika matahari terbit, ketika tergelincir, dan ketika terbenam.

Keenam, memperlakukan pelaku mimpi secara berbeda. Janganlah menakwilkan mimpi raja seperti menakwilkan mimpi rakyat, sebab mimpi itu berbeda karena perbedaan kondisi pelakunya.

Ketujuh, merenungkan mimpi yang dikemukakan kepadanya. Jika mimpi itu baik, maka takwilkanlah dan sampaikanlah kabar gembira kepada pelakunya sebelum mimpi itu ditakwilkan. Jika mimpi itu buruk, maka janganlah menakwillkannya atau takwilkanlah bagian mimpi yang takwilnya paling baik. Jika sebagian mimpi itu merupakan kebaikan dan sebagian lagi keburukan, maka bandingkanlah keduanya, lalu ambillah mimpi yang paling tepat dan paling kuat pokoknya. Jika pentakwil mengalami kesulitan, bertanyalah kepada pelaku mimpi ihwal namanya, lalu takwilkannya berdasarkan namanya itu.

Paparan singkat ini cukup kaya bagi orang yang mau merenungkannya dan mencermati maknanya. Kalaulah kami memaparkannya secara panjang lebar, niscaya menimbulkan kebosanan dan kejemuan. Kami berharap kepada Allah Ta’ala kiranya buku ini bermanfaat bagi kita dan kiranya Dia melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, perut yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak mau tunduk, doa yang tidak diterima, tabiat yang menyeret kepada ketamakan, dan ketamakan yang tidak pernah berakhir. Sesungguhnya Allah Ta’ala Mahakuasa atas segala yang dikehendaki-Nya, serta Maha melakukan apa yang dituju-Nya. Cukuplah bagiku Allah. Dialah sebaik-baik Pelindung


Tafsir Mimpi
Menurut Islam dan Barat

Tafsir mimpi menurut Islam:

Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya Tafsir Mimpi Menurut Islam, berkata:

Tidak semua mimpi dapat ditafsirkan makna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpi bagaikan angin lalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yang bertakwa merupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullah tidak bermimpi melainkan mimpi baginda menjadi kenyataan. Sedangkan mimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yang disebarkan oleh syaitan.

Dalam suatu riwayat dikisahkan, seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bermimpi melihat sebahagian tubuh baginda berada di rumahku." Baginda menjawab, "Sesungguhnya Fatimah akan melahirkan seorang anak lelaki, kemudian engkau yang akan menyusukannya." Tidak lama kemudian Fatimah melahirkan Hussein dan disusukan oleh wanita tersebut. Sesungguhnya mimpi itu dapat ditafsirkan, namun tidak semua orang mampu mentafsirkan kebenarannya. Semoga buku ini dapat membantu dalam menjawab makna mimpi anda, insya Allah.
Tambahan pula, mimpi diakui adanya dalam syariat Islam. Sedangkan ilmu untuk mentakwilkan, mentakbirkan atau mentafsirkannya diiktiraf oleh ramai ulama. Ramai ulama yang ingin mendalami masalah takwil atau tafsir mimpi tetapi tidak ramai yang mengetahuinya kerana susahnya.

Al-Imam Ibnu Syahin, dalam mukadimah kitabnya Al-Isyarat Fi Ilmi al-'Ibarat, berkata:

"Islam mencerca ilmu tenung kerana hanya Allah-lah yang mengetahui masalah ilmu ghaib. Saya menghindari ilmu-ilmu seperti itu dan tidak meminatinya, dan saya ingin membuat buku yang dapat mendedahkan perkara-perkara ghaib yang sememangnya diakui oleh syarak, iaitu ilmu takwil dan ta'bir mimpi."

Menurut ahli-ahli ta'bir, mimpi ada tiga macam:

1. Peristiwa yang menggembirakan yang benar yang terjadi setelah bermimpi, dan ini tidak memerlukan penafsiran.

2. Mimpi yang batil atau permainan syaitan, iaitu mimpi yang tidak dapat diperincikan oleh orang yang bermimpi. Ertinya orang yang bermimpi itu tidak sanggup mengingat tertib atau jalan cerita mimpi itu. Mimpi seperti ini dianggap batil dan tidak mempunyai sebarang makna atau takwil.

3. Keinginan nafsu. Seperti kita ketahui nafsu ada tiga, iaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah dan nafsu ammarah. Mimpi seperti ini terjadi kerana pengaruh fikiran seseorang. Sesuatu yang dia lakukan atau dia khayalkan siang hari atau menjelang tidurnya selalu menjelma ketika tidurnya.


Tafsir mimpi menurut Barat:

Tafsir mimpi telah diamalkan sejak zaman Babilonia beribu-ribu tahun yang lalu. Aflatun, Aristu, Cicero, Kitab Injil, Shakespeare, Goethe dan Napoleon percaya bahawa mimpi tertentu meramalkan.

Manusia sudah mentafsirkan lambang dalam mimpinya menurut tamadun dan masyarakatnya. Tidak ada apa pun yang memuncul dalam mimpi secara kebetulan, tiap gambaran adalah lambang yang dihargai yang merujuk kepada kehidupan anda dan fikiran yang paling dalaman anda.

Biasanya bahagian yang paling mengelirukan adalah juga bahagian yang paling penting untuk memahami.

Mimpi ada tiga macam:

1. Mimpi jasmaniah. Mimpi ini tidak penting dan disebabkan oleh fikiran yang bangun dan bimbang, demam, ramuan ubat dan dadah, penyakit. Mimpi ini tidak meramalkan.

2. Mimpi subjektif yang berdasarkan pandangan sendiri. Mimpi ini penuh lambang dan meramalkan, walau bagaimana pun makna betul tersembunyi di lambang dan kias.

3. Mimpi rohaniah. Mimpi ini dilaksanakan oleh roh sendiri dan meramalkan. Mimpi boleh melebih-lebihkan. Semua mimpi bukan menggembirakan atau meramalkan. Mimpi ngeri boleh meninggalkan tanggapan tahan lama yang menakutkan. Bila tertidur, fikiran taakulan tidak aktif, jadi fikiran mimpi melebih-lebihkan dan mengherotkan gambaran dalam mimpi sehingga merangsang atau menakutkan.

Mimpi-mimpi ngeri:

Jangan khuatir jika anda bermimpi ngeri. Mimpi-mimpi begitu biasanya hanya membesar-besarkan situasi yang anda sedang alami atau sesuatu kejadian yang akan berlaku. Mimpi ngeri biasanya mencerminkan sesuatu yang ada kena-mengena dengan situasi di masa lampau/masa kini atau bakal kejadian tersebut akan terjadi. Malah oleh kerana anda sudah ditunjukkan adanya situasi/kejadian yang negatif tersebut dalam mimpi anda maka kesannya tidak akan menjadi begitu kuat bagi anda. Sudah tentu elemen kejutan itu akan lebih kurang. Jadi janganlah anda risau jika mimpi ngeri anda itu sangat menakutkan.


A

Abu

Jika anda bermimpi tersembur dan atauu kena abu dalam hidung hingga seolah-olah tidak bisa

bernafas menandakan didalam pekerjaan anda saat ini sedang ada yang tidak beres.

Adinda

Jika anda bermimpi menemui atau ditemui oleh kekasih (adinda) anda menandakan Anda akan dikaruniai pekerjan mulia dan tinggi.

Adegan

Jika anda bermimpi menonton adegan lucu, dan pertunjukan jenaka menandakan bahwa anda akan memperoleh suatu keuntungan yang baik dalam pekerjaan.

Ajar

Jika anda bermimpi diajar oleh orang terutama guru atau orang tua menandakan ada Suatu kehormatan yang akan diperoleh.

Admiral

Jika anda bermimpi bertemu dengan seorang/banyak admiral berarti hidup usaha (dagang) anda dan dikehidupan sosial sangatlah maju. Dan jika seorang wanita yang bermimpikan bertemu dengan admiral akan bersuamikan sorang duda yang terhormat dan kaya raya.

Air

Jika anda bermimpi berjalan diatas air alamat anda akan beruntung. Sedang mimpi tenggelam dalam air sungai alamat buruk. Dan bila bermimpi lihat air masuk kedalam rumah alamat anak dan anda akan mengalami sakit. Anda bermimpi menangis melelehkan air mata alamat akan datang kegembiraan. Dan memimpikan air buah menandakan tak lama lagi (dalam hitungan hari) akan menerima kabar gembira dari sanak famili atau teman Anda. Mimpi melihat air banjir, bersirat akan mendapatkan rerzeki. Mimpi melihat air mengalir, bermakna aka mendapatkan kabar yang mengejutkan

Ayah

Jika anda bermimpi ayah Anda dan bunda (tegasnya) melihat orang tua berarti sangat baik sekali kehidupan Anda selama ini dimata mereka.

Ayam

Jika anda bermimpi melihat ayam terbang kepohon menandakan Anda akan menerima uang. Mimpi

melihat ayam betina mengeram alamat akan dikaruniai kebaikan. Sedang anda bermimpi melihat

ayam sedang bertelur, alamat akan mendapat untung. Dan bermimpi membeli atau dapat ayam

jantan alamat Anda segera mendapat anak. Bermimpi ayam anda dicuri orang bertanda akan

bersedih hati. Memelihara anak ayam artinya Anda jangan gaduh (gelisah, resah) dengan rezeki

sekarang. Sedang bila mimpi memberi makan kepada ayam artinyua pekerjaan anda akan

bertambah maju dan sukses segala yang dicita-citakan.

Ayu

Jika anda bermimpi melihat perempuan yang ayu dan cantik alamat Anda akan bersedia dalam lamaran atau dilamar orang dan semua yang anda ingin jika tidak disertai dengan hal-hal yang Anda harapkan akan mengalami kegagalan walaupun sesungguhnya cita-cita tadi besar artinya.

Ayunan

Jika anda bermimpi tidur diatas ayunan, Anda akan dibawah berlayar (pergi jauh). Mimpi duduk berayun dengan seorang yang berlainan kelamin alamat akan segera tibah jodoh. Sedang mimpi jatuh dari ayunan bertanda akan ada rugi besar dalam perdagangan.

Aktris

Jika anda bermimpi menghindari suatu pertunjukan yang dilaksanakan oleh seorang aktris ternama berarti anda akan dapatkan kemewahan yang berlipat banda. Kalau anda sendiri yang jadi aktris, alamat segala cita-cita dapat tercapai.

Akrobat

Jika anda bermimpi dalam satu pertunjukan akrobat ditengah udara tanpa kecelakaan si pemimpin (orang yang posisinya diatas anda pimpinan anda) akan beruntung kalau yang dilihat itu ada kecelakaan atau jatuh maka perjalanan atau rencana anda baiknya jangan dulu diteruskan karena besar kemungkinan mengalami banyak rintangan. Dan jika anda sendiri yang menjadi akrobat artinya pandangan mata masyarakat kepada anda tidak dihiraukan atau penuh ejekan.

Alam

Jika anda bermimpi bermimpi melihat keindahan alam yang luar biasa alamat anda akan terlepas dari susah dan rugi. Dan kalau anda sedang sakit (tertimpa musibah) akan sembuh seperti sediakala.

Alun

Jika anda bermimpi melihat alun ombak bertanda rezeki anda sedang dipermainkan keadaan sebentar naik sebentar turun.

Album

Jika anda bermimpi melihat foto-foto dalam album baik orang-orang atau pemandangan pemandangan indah, bertanda anda yang selama ini ditunggu-tunggu kesudahannya akan mengalami kepahitan tapi juga bisa teratasi dan ada kemungkinan dapat kawin.

Alkohol

Jika anda bermimpi meminum barang alkohol sehingga (yang memabukkan) seolah-olah tidak tahu dunia lagi, bertanda anda akan mengalami badan yang sehat, pikiran waras dalam menghadapi sesuatu peristiwa kehidupan jasmani dan rohani.

Almari Pakaian

Jika anda bermimpi membuka lemari pakaian dan yang membuka itu adalah perempuan maka ia akan berlimpahan pakaian kelak dikala ia bersungguh-sungguh mencari hidup.

Amal

Jika anda bermimpi sering meramal (melakukan perbuatan baik misalnya menyumbangkan dana dsb), Dalam kenyataan anda tidak perlu lagi beramal. Dan jika anda menerima amalan dari orang

lain, alamat harus hati-hati dalam waktu-waktu dikala anda sedang ditimpa susah. Kebalikan dari

itu bila anda mimpi menjadi kepala amal dari suatu masyarakat atau orang banyak.

Anak

Jika anda bermimpi melihat, memelihara, mempunyai mendengar anak, alamat suatu keuntungan

akan segera datang kepada anda. Apalagi kalau anda bermimpi mempunyai anak laki-laki. Mimpi

melihat anak-anak bermain bermakna akan mendapatkan jodoh.

Anak Yatim Piatu

Jika anda bermimpi memelihara atau memungut anak yatim, alamat rezeki anda akan segera

membumbung. Dan bila mengunjungi rumah yatim, alamat akan menerima khabar baik dari

kalangan keluarga yang dekat. Kalau bermimpi anda sendiri yang menjadi anak yatim bertanda

anda hidup penuh kemewahan dan kebahagiaan, sahabat banyak yang menolong dan kasih sayang

selalu datan dari mereka.

Anak Domba

Jika anda bermimpi bermain-main dengan seekor/beberapa anak domba bertanda kehidupan rumah

tangga anda akan memuncak. Dan anak-anak anda akan sukses dan bahagia hidupnya bila anda

bermimpi memberi makan kepada anak domba atau domba-domba lainnya.

Anak Kucing

Jika anda bermimpi bersenda gurau atau sedang bermain-main dengan anak kucing, alamat anada

tidak usah susah-susah soal kehidupan dan peri laku perekonomian anda, sekali waktu dalam tempo

yang singkat anda segera dapat senang. Mimpi melihat atau mengamat-amati kucing yang sedang

tidur, alamat ketentraman rumah tangga anda akan tercapai. Sedang anda mimpi dicakar kucing

alamat anda sedang diganggu dan atau akan diganggu oleh orang yang sesungguhnya lebih bodoh

dari anda.

Anjing

Sedang mendengar atau melihat anjing menggonggong alamat ada seorang kawan, teman, sahabat,

kenalan, yang berikhtiar membelokkan anda dalam kejahatan (sesuatu yang berakibat buruk untuk

anda). Dan bila anda melihat seekor anjing datang pada anda menggoyangkan ekornya bertanda ana

akan dapat menyelesaikan suatu urusan penting dengan segera, dan Jika anda bermimpi merawat

seekor anjing atau beberapa rezeki anda akan memuncak gemilang.

Ambruk/Roboh

Jika anda bermimpi beberapa tembok rumah anda sama ambruk atau roboh bertanda tangga rumah

tangga anda akan berantakan.

Angsa

Jika anda bermimpi melihat angsa bertanda pertumbuhan cinta kasih anda akan bersemi (tercapai).

Dan bila anda bermimpi melihat angsa berbunyi, alamat anda akan (harus) menerima nasihat dari

siapapun saja mengenai persoalan yang ada hadapi.

Angin

Jika anda bermimpi angin ribut menyerang rumah, alamat anda sewaktu-waktu akan meninggalkan

rumah dan atau kampung halaman.

Angin Besar

Jika anda bermimpi angin bersar Anda akan segera menerima surat dan khabar. Sedang mimpi

angin santar alamat anda akan mengalami sakit.

Angin laut

Jika anda bermimpi angin dari laut, alamat negara atau setidak-tidaknya masyarakat anda rusak,

dan kalau negara akan timbul peperangan.

Anglo

Jika anda bermimpi melihat anglo penuh berisi bara atau arang yang masih ada apinya alamat

keberuntungan yang segera tiba.

Anak PanahJika anda bermimpi mendapat anak panah atau gendewo bertanda anda akan dibantu orang samapai

cukup (mampu untuk melakukan keinginan anda sendiri).

Adu

Jika anda bermimpi beradu senjata dengan orang lain atau teman, alamat akan timbul pertengkaran

yang anda sendiri tidak mengalami sakit.

Alas

Jika anda bermimpi keluar dari alas atau hutan bertanda anda akan kehilangan uang atau sesuatu

yang beharga.

Alam

Jika anda bermimpi bermimpi melihat keindahan alam yang luar biasa alamat anda akan terlepas

dari susah dan rugi. Dan kalau anda sedang sakit (tertimpa musibah) akan sembuh seperti sediakala.

Api

Jika anda bermimpi membawa api didalam perahu, bertanda akan mendapatkan keuntungan yang

lumayan. Tanah mendadak keluar api bertanda anda akan mengalami gangguan kesehatan. Melihat

api dari jauh, alamat akan panjang umur, sedang api itu warnanya hitam, alamat anda akan segera

menemukan apa yang anda cari. Bila bermimpi melihat api menyala di dalam rumah bertanda akan

mendapat kebaikan dari Yang Maha Kuasa dan bisa juga makna yang terbalik dari itu anda diminta

lebih berhati-hati lagi. Mimpi melihat api turun dari langit dan membakar rumahnya sendiri (anda)

bertanda akan mendapatkan rezeki atau uang yang banyak. Dan bila mimpi anda sedang

memadamkan api bertanda akan dapat menyelesaikan kesukaran yang sekarang dihadapi. Mimpi

melihat api di kuburan, bermakna akan berumur panjang.

Arak-arakan

Jika anda bermimpi melihat arak-arakan, baik arak-arakan Tionghoa atau lain-lainnya bertanda

kehidupan anda mengalami banyak kesukaran peristiwa dan lain-lain yang anda harus bekerja dan

membanting tulang dalam selama berhari-hari untuk menyelesaikannya.

Arsitek

Jika anda bermimpi seorang arsitek Anda akan mendapat penghargaan yang tinggi dalam

memburuhkan (memperkerjakan) tenaga kepada orang lain.

Asap

Jika anda bermimpi melihat asap, bertanda akan mendapatkan sakit sedang asap yang tidak berapi,

bertanda akan ada khabar yang bohong yang akan diterima. Melihat asap hitam keluar dari rumah,

menandakan akan dapat sakit. Sedangkan melihat asap berkepul-kepul, alamat segala apa yang

dicita-citakan tidak akan tercapai.

April

Jika anda bermimpi seolah-olah berada dalam bulan April, bertanda sukses pekerjaan, roman baik,

kebahagiaan naik dan kesengan memuncak.

Agustus

Jika anda bermimpi berada dalam bulan Agustus bertanda Segala yang berkenaan dibulan Agustus

kemungkinan besar akan tidak berhasil dan segala pekerjaan hasilnya kurang memuaskan.

Apel

Jika anda bermimpi memakan buah apel bertanda anda akan menghadapi sukses yang baik dan

tinggi. Mimpi Apel diatas meja alamat presentase kedudukan anda akan naik terutama pandangan

dari masyarakat.

Apung

Jika anda bermimpi dalam keadaan terapung (ditengah air) kemungkinan anda dalam berusahan

tanpa fundament yang kokoh dikarenakan kurang kuat perhitungannya. Apung (terapung-apung)

dalam sugai atau lautan itulah suatu tanda akan gagal dalam usaha. Bermimpi seekor ikan atau

terutama ikan duyung sedang terapung-apung dilautan alamat suksenya dalam perkawinan atau

perihal cinta.

Anggur

Jika anda bermimpi (Pria) yang meminum anggur alamat ada seorang kawan yang dapat menolong

dalam sepak terjang, sedang bila yang minum itu seorang perempuan alamat akan menghadapi

kawin setahun lagi.

Asuransi

Jika anda bermimpi menerima polis asuransi kantor bertanda akan naik kondisi keuangan anda.

Asin

Jika anda bermimpi merasakan air asin atau minum air sungai terasa asin bertanda akan dapat uang

dari inisiatif (pemikiran awal) yang kurang jujur.

Atap Rumah

Jika anda bermimpi duduk atau berdiri disebuah atap rumah alamat segala cita-cita tercapai dan bila

anda waktu duduk dengan seorang teman karib bertanda anda dapat keperuntungan yang baik

dalam suatu usaha dagang.

Awan

Jika anda bermimpi melihat awan putih alamat kebahagiaan dalam perkawinan sukses dalam

perdagangan dan kesehatan terpelihara dihari tua. Mimpi awan mendung gelap peringatan anda

harus hati-hati, karena segala barang yang disuka. Mimpi awan terlihatnya merah bertanda suatu

desa akan ditimpa celaka dan mungkin kampug anda. Mimpi melihat awan menghitam bermakna

akan datang satu kesusahan.

B

Babi

Jika anda bermimpi memotong babi, alamat akan beruntung sekali, dan bermimpi melihat bangkai

babi bertanda tidak baik sekali.

Badan

Jika anda bermimpi badan gemuk berarti akan dimuliakan orang dan dijujung tinggi. Dan kalau

badan anda kurus tanda sebaliknya. Mimpi badan berdarah bertanda harta akan tahan lama. Dan

mimpi badan keluar kutunya, alamat bagi yang susah akan terhibur dan bagi yang sakit akan segera

sembuh.

Badak

Jika anda bermimpi melihat badak, bertanda akan mendapat pengaruh besar dalam kedudukan

sosial atau perdagangan yang ada pimpin sekarang.

Bajak Laut

Jika anda bermimpi melihat atau ditawan oleh bajak laut, bertanda anda sukses dalam kerja dan

mendapat tawaran baik diantara dua pekerjaan dan besar bermanfaat besar. Sedang seorang wanita

yang bermimpi ditangkap bajak laut alamat segera kawin atau dapat jodoh.

Baju

Jika anda bermimpi baju anda robek bertanda akan ada berita yang akan buruksekali yang akan

menyusahkan jiwa anda. Dan jika anda bermimpi ada sesuatu tindakan yang dilihat anda kurang

menyenangkan atau akan menghebohkan masyarakat, menandakan tindaktanduk anda dalam

bergaul kurang diperhatikan. Misalkan anda bermimpi ketika seseorang yang anda sukai membuka

pakaianya (penutup aurat, seperti jilbab). artinya bahwa upaya anda selama ini dalam mencari

perhatian orang itu adalah sia-sia belaka. Kesimpulannya orang yang anda sukai itu ingin menjauhi

anda.

Baju Kurung

Jika anda bermimpi melihat seorang memakai baju kurung, alamat murah rezeki karena anda tidak

segan-segan mencari kerja.

Baju Kebesaran

Jika anda bermimpi mendapatkan baju kebesaran bertanda anda akan dapat keuntungan besar. Dan

jika mendapat baju besar, bersirat akan segera mendapat keuntungan yang tak terduga.

Baju Hijau

Jika anda bermimpi berbaju hijau bertanda anda mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika

anda berbaju putih bertanda anda dalam posisi dicemooh orang, dan bila kehilangan baju tanda

berduka hati.

Baju Sulaman

Jika anda bermimpi mengenakan baju sulaman memberitakan anak cucu anda atau keponakan anan

akan mempunyai rezeki yang datang tiba-tiba. Sedangkan kalau anda berbaju robek bertanda segala

yang disimpan didalam rumah akan diketahui orang.

Bahaya

Jika anda bermimpi dalam keadaan bahaya, bertanda kehidupan anda yang begitu tentram segera

ada yang merusaknya. Sedangkan menolong orang yang ditimpa bahaya, bertanda anda berlaku

baik (adil) sesama kawan.

Bahagia

Jika anda bermimpi bahagia bertanda kebalikan, hidup yang anda jalankan harus lebih hati-hati lagi

(waspada) Lain halnya kalau anda bermimpikan orang yang bahagia, adalah tanda anda disayangi

orang dan diberi kesempatan yang lumayan.

Bayang-Bayang

Jika anda bermimpi melihat bayang-bayang diair atau gelas bertanda anda akan mendapat suatu

pekerjaan yang lebih baik lagi.

Bayar

Jika anda bermimpi membayar hutang, berartikan baik sekali tentunya dalam bidang pekerjaan

anda. Anda dipercaya oleh majikan yang memberikan kuasa.

Bayi

Jika anda bermimpi menggendong bayi bertanda akan mendapatkan rezeki yang baik. Bila anda

melihat bayi lahir anda akan aktif dalam suatu pekerjaan yang tidak disangka-sangka dan tidak ada

hubungannya dengan pekerjaan anda yang lampu. Dan jika mimpi melihat bayi dalam kandungan

ibu, bertanda orang yang menghalang-halangi usaha anda akan pergi dari anda.

Bahan

Jika anda bermimpi membeli bahan bangunan bertanda jelas anda akan bersukses dalam usaha yang

anda rintis.

Bangkai

Jika anda bermimpi berjumpa dengan bangkai yang sudah berbau sekali, bertand kesusahan akan

menimpa anda dalam soal keuangan.

Balkon

Jika anda bermimpi sedang ada dibalkon, bertanda anda akan bertengkar dengan seorang kawan

atau keluarga anda. Dan bila anda ada dibalkon tapi tak dapat melihat apa-apa, bertanda harus

berwaspada karena anda akan dicelakakan oleh teman-teman anda dikala andan tidak tahu menahu.

Balon

Jika anda bermimpi melihat balon atau memegangnya bertanda sesuatu yang dikerjakan dan

diharapkan akan kurang memuaskan.

Bangku

Jika anda bermimpi sedang duduk disebuah bangku di park, bertanda akan bertemu dengan seorang

kawan yang sudah lama berpisah dengan anda. Bila anda sedang sibuk bekerja disebuah bangku,

bertanda akan mendapatkan penghargaan yang baik dari majikan anda.

Bank

Jika anda bermimpi sedang berada didalam bank akan mendapat dan menghadapi kesukaran.

Banjir

Jika anda bermimpi sedang mengamat-amati banjir bertanda anda akan dikaruniai rezeki. Tapi bila

anda ditimpa banjir, alamat buruk karena akan kekurangan. Mimpi rumah anda kebanjiran bersirat

anda akan capek hati (kesal, dongkol, emosi jiwa).

Bantal

Jika anda bermimpi melihat bantal sulaman bertanda anda akan ditolong oleh orang atasan.

Banteng

Jika anda bermimpi melihat banteng, bertanda akan mendapatkan suatu kegembiraan.

Baca

Jika anda bermimpi membaca buku suci merupakan suatu keuntungan besar. Juga jika mimpi

belajar membaca, mimpi mendengan suara orang membaca buku, bertanda pengertian anda akan

bertambah.

Batu

Jika anda bermimpi mengangkat batu hendak dibawa pulang kerumah, bertanda akan beruntung

besar.

Batu Kerikil

Jika anda bermimpi bermain batu kerikil bertanda kesusahan anda akan berkurang. Dan anda akan

bahagia jika anda dibangunkan oleh suara batu kerikil.

Bakar

Jika anda bermimpi membakar hutan atau alas, bertanda daya upaya anda akan berhasil. Terutama

dalam soal perkawinan dan percintaan.

Bawang

Jika anda bermimpi memakan bawang, bertanda anda harus hati-hati karena akan dicurangi orang.

Bebas

Jika anda bermimpi dibebaskan dari tuduhan oleh pengadilan berarti anda dapat melumpuhkan

segala manusia-manusia yang curiga terhadap anda dan dengan seketika waktu anda bisa kerja

sukses lagi.

Bedak

Jika anda bermimpi melihat dan memakai bedak bertanda asmara dan cinta anda akan bahagia.

Beludru

Jika anda bermimpi melihat atau menyentuh atau berbaring diatas beludru bertanda suatau

kehidupan yang gembira dan senang.

Belandar

Jika anda bermimpi belandar atau cagak dari rumah roboh, bertanda akan ditimpa kesusahan yang

tiba-tiba.

Bel

Jika anda bermimpi mendengar suara bel dari jauh, bertanda apa yang dicita-citakan akan terpenuhi

dan bila suara bel itu dekat saja bertanda anda akan tergelincir dalam mulut manis dan anda

mungkin akan kehilangan uang.

Belanja

Jika anda bermimpi belanja anda akan berbahagia dalam rumah tangga.

Benang

Jika anda bermimpi memasukan benang dalam jarum, bertanda jika ada kesukaran datang akan meringankan. Sedang mimpi memilih benang, bertanda bahagia akan datang segera.

Bendera

Jika anda bermimpi melihat bendera terpancang dan berkibar-kibar, bertanda keuntungan akan datang. Tetapi bila bendera itu hanya diam saja, bertanda suatu laporan palsu yang tiba-tiba datang

tapi hal ini anda jangan percaya.

Benci

Jika anda bermimpi dibenci orang bertanda khabar baik akan datang pada anda.

Benteng

Jika anda bermimpi masuk kedalam sebuah benteng, bertanda anda akan kekesalan hati yang tibatiba. Dan bila melihat benteng dibetulkan, bertanda akan memiliki keberuntungan sederhana.

Jika anda bermimpi ada atau didekat benteng anda segera ditolong oleh teman-teman anda. Pertolongan itu terutama datangnya dari bidang sosial dan dagang.

Bencana

Jika anda bermimpi terkena bencana, hal itu bertanda sebagai kebalikan dari mimpi anda.

Beruang

Jika anda bermimpi dikejar beruang, bertanda kurang baik anda akan disusahkan oleh orang yang dianggap teman. Tetapi kalau anda dapat menghindari diri atau mematikan biruang itu pasti akan mendapat kemenangan baik dari seteru anda.

Beranda

Jika anda bermimpi duduk di beranda sebuah rumah terutama dengan dengan putri, berarti anda dengan selekasnya menikah. Tetapi bila anda tertidur diberanda, alamat akan kesukaran yang anda hadapi tetapi begitu serius.

Berkelahi

Jika anda bermimpi melihat orang berkelahi dijalan bertanda situasi pedagangan anda akan maju. Sedang yang berkelahi itu anak-anak semua, alamat pertikaian dalam rumah (akan) timbul. Dan kalau yang berkelahi itu binatang-binatang, bertanda dari pihak keluarga istri anda kurang senang dengan anda.

Berlayar

Jika anda bermimpi berlayar diair yang tenang, alamat kebahagian akan datang, sedang berlayar diair yang berteriak adalah sebaliknya.

Bertaruh

Jika anda bermimpi melihat atau anda sendiri sedang bertaruh, bertanda anda mengikat diri dalam suatu pemufakatan yang menyinggung pribadimu.

Bersih

Jika anda bermimpi membersihkan badan, suatu tanda yang baik sekali artinya anda jujur dan sehat serta berbahagia dalam hidup. Sedang anda mimpi membersihkan badan orang lain, alamat anda akan mendapat ambisi baru yang tadinya dilepaskan. Mimpi membersihkan perkakas rumah, bertanda anda akan mendapat kedudukan tinggi dalam masyarakat. Dan bila mimpi membersihkan gigi, bertanda anda jangan khawatir dan gaduh soal penghidupan anda sekarang tetap memberikan kebahagiaan.

Beras

Jika anda bermimpi memberi atau membuang beras pada saat pengantin bertanda anda akan segera kawin (nikah) dengan segera.

Besi

Jika anda bermimpi bekerja mempergunakan alat dari besi bertanda anda mempunyai bakat dalam pertukangan untuk segera dikembangkan.

Borok

Jika anda bermimpi keluar borok-borok (luka) dikepala, bertanda akan tiba keuntungan dan mimpi badan yang penuh borok bertanda rezeki murah datangnya.

Buaya

Jika anda bermimpi naik buaya masuk kedalam kali atau air, bertanda pekerjaan anda akan lebih sukses lagi. Dan mimpi melihat buaya merangkak masuk kedalam rumah anda, bertanda akan ada keberuntungan (untung). Sedangkan bermimpi melihat buaya, bertanda ada musuh yang diam-diam hendak mengintai mencelakakan anda.

Buaian

Jika anda bermimpi melihat buaian bayi didalam bulan, bertanda sukses pekerjaan.Dan bila mimpi bayi kembar dalam bulan alamat kebahagiaan perkawinan.

Buang air kecil/Kencing

Jika anda bermimpi buang air kecil (kencing) bertanda akan ada yang menimpa rumah yaitu pencuri akan datang. Waspadalah.

Buang air besar/Berak

Jika anda bermimpi buang air besar bertanda ada kemungkinan besar anda akan kehilangan sesuatu.

Harus lebih berhati-hati.

Buah Anggur

Jika anda bermimpi memetik buah anggur, bertanda mendapat kedudukan tinggi, dan bila anda makan buah anggur bertanda anda akan menerima warisan.

Bujang

Jika anda bermimpi seorang bujang atau puteri, suatu bertanda sesuatu yang hanya khayal belaka, seperti membangun istana di udara.

Budi

Jika anda bermimpi berbudi baik dalam mimpi bertanda akan dipercaya teman sejawat, tetapi harus berhati-hati karena mempunyai latar belakang.

Buku

Jika anda bermimpi melihat orang membaca buku, bertanda akan mendapat anak yang baik, dan jika anda sendiri yang membaca buku, bertanda anda mempunyai suatu rasa kebudayaan (perilaku, adab) yang sangat menguntungkan.

Bukit

Jika anda bermimpi menaiki bukit dengan susah payag dan akhirnya sampai juga diatas, bertanda yang anda harapkan akan berhasil (dalam mencari pekerjaan baik). Dan kalau menuruni bukit

bertanda kebalikannya.

Buka

Jika anda bermimpi membuka lemari atau peti, bertanda anda harus berhati-hati, karena rahasia yang tersimpan akan segera diketahui orang dengan kelalaian anda sendiri (jangn teledor, sembarangan).

Bulan

Jika anda bermimpikan rembulan atau matahari jatuh, bertanda anda akan berkabung atau bersusah

hati.

Bumi

Jika anda bermimpi bahwa bumi ini anda bisa kelilingi bertanda sangat baik sekali untuk keberadaan anda (kemampuan).

Bungkusan

Jika anda bermimpikan ada sahabat datang membawa bungkusan, bertanda akan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan (lancar sampai tujuan).

Bunting/Hamil

Jika anda bermimpi istri anda sedang bunting bertanda kurang baik.

Bengawan

Jika anda bermimpi bengawan meluap bertanda pekerjaan anda cenderung maju dan melihat air bengawan kecil dan jernih, bertanda akan dapat uang yang tidak sedikit.

Bianglala/Pelangi

Jika anda bermimpi melihat bianglala bersinar merah, bertanda suatu kebaikan, segala apa yang anda inginkan ada kemungkinan besar tercapai.

Bibir

Jika anda bermimpi (wanita) melihat bibirnya sendiri alamat bisa tercapai cita-citanya sebagai biduan dan atau seniwati lainnya. Untuk pria harus berhati-hati mengeluarkan omongan karena tergelincir sendiri (tidak bisa mengontrol omongan yang beretika). Sedangkan bermimpi (pria atau wanita) yang melihat bibir kelamin lainnya bertanda baik sekali dalam perkelaminan yaitu ia bisa memilih teman jodoh yang serasi betul.

Bidadari

Jika anda bermimpi melihat bidadari terbang diatas rumah bertandakan kebahagian sedangkan seorang bidadari datang bercapa-cakap dengan anda ada sinyalemen orang besar akan datang dan bergaul dengan anda.

Bilik/Kamar

Jika anda bermimpi sedang berada dalam bilik kapal bertanda anda akan (oleh teman-teman akan

berdaya upaya untuk jahil) berakibat kerusakkan.

Binatang

Jika anda bermimpi melihat bermacam-macam binatang bertandakan alamat kepada anda harus

bekerja membanting tulang berwaspada yang insya Allah akan sukses.

Bintang

Jika anda bermimpi melihat bintang dilangit yang bermacam-macam bentuknya, ini adalah

merupakan tanda bahwa segala kebutuhan Anda akan terpenuhi. Ini juga merupakan alamat bahwa

anda harus bekerja membanting tulang. Tapi janganlah lupa juga dengan Tuhan YME. Insya Allah

akan sukses.

Biru

Jika anda bermimpi melihat warna-warna biru disekeliling anda bertanda suatu kebaikan dalam

kalangan keluarga. Dan dalam cinta ada tumbu kesetiaan.

Biola

Jika anda bermimpi mendengar suara biaola bertanda anda harus selekas mungkin mengambil

bagian (cepat mengambil keputusan).

Bisu

Jika anda bermimpi seolah-olah bisu, suatu tanda bahwa perkataan anda terhadap teman-teman

kurang dipercaya.

Bicara

Jika anda bermimpi sedang bicara bertanda suatu persoalan yang amat sulit dihadapi anda akan

segera beres (tak menjadi lama).

Boneka

Jika anda bermimpi bermain-main dengan boneka bertanda rumah tangga anda akan hidup

harmonis dengan anak-anak yang sehat-sehat.

Botak

Jika anda bermimpi berkepala botak atau tidak berambut bertanda anda akan menerima khabar

buruk.

Botol

Jika anda bermimpi melihat atau mebawa botol penuh berisi apa saja bertanda kekayaan anda

bertambah. Sedangkan bermimpi botol itu kosong, bertanda kesukaran yang tiada lenyap-lenyap

dalam berusaha apa saja.

Boxing

Jika anda bermimpi sedang boxing atau melihat orang berboxing (tinju) bertanda perdagangan dan

pencaharian anda akan mengalami kerugian dan kesukaran.

Bunuh

Jika anda bermimpi membunuh orang, bertanda akan keberuntungan besar, sedang anda dibunuh

orang, bertanda kurang baik anda akan menjadi sakit-sakitan.

Bunga

Jika anda bermimpi melihat atau memegang bunga bertanda anda akan menemui keberuntungan

dalam cinta (tidak sedih hati). Mimpi memetik bunga, bermakna anda akan mendapat ketentraman

karena disukai oleh banyak orang.

Bulus

Jika anda bermimpi bertemu dengan bulus, bertanda akan mendapatkan pasangan yang baik,

menangkap bulus bertanda akan kesusahan hidup. Mimpi melihat bulus masuk kedalam sumur,

bertanda beruntung dan mimpi bulus dan ular berhadap-hadapan alamat akan ada untung.

Bunyi

Jika anda bermimpi mendengar senapan berbunyi, bertanda akan naik derajat.

Burung

Jika anda bermimpi melihat burung terbang, bertanda kesehatan anda terpelihara rezeki murah dan

perkawinan bahagia. Dan mimpi burung terbang menuju anda, bertanda akan datang karunia pada

anda dalam ketenangan dan damai.

Burung Merak

Jika anda bermimpi melihat burung merak bertanda akan ditolong oleh orang budiman.

Burung Kuntul

Jika anda bermimpi melihat burung kuntul terbang tanda anda akan salah bicara.

Burung Betet

Jika anda bermimpi melihat burung betet bertanda akan menemui banya perempuan berselisihan

(anda harus berhati-hati menyikapi).

Burung Perkutut

Jika anda bermimpi melihat dan atau memegang burung perkutut bertanda anda akan mendapatkan

istri atau anak yang baik.

Burung Dara

Jika anda bermimpi melihat dan atau memegang burung dara bertanda anda akan menerima surat.

Burung Kenari

Jika anda bermimpi burung kenari bernyanyi didalam sangkar bertanda bahagia.

Burung Merpati

Jika anda bermimpi melihat dan mendengan burung merpati, bertanda rumah tangga anda

berbahagia, dan memberi makan kepadanya (burung-red) bertanda anda akan keliling dunia untuk

kesenangan dan kebahagiaan hidup.

Burung Rajawali

Jika anda bermimpi burung rajawali terbang bertandakan pekerjaan dan usaha anda akan sukses.

Burung Gagak

Jika anda bermimpi bendengar bunyi burung gagak bertanda anda akan merasakan kekecewaan

dalam percintaan, dan jika gagak berbunyi diatas atap, bertanda ada khabar (berita) jahat yang

segera tiba pada anda.

Burung Gereja

Jika anda bermimpi melihat burung gereja menandakan anda atau yang anda kenal akan

mengadakan perjalanan jauh.

Burung Kuau

Jika anda bermimpi mendengar atau melihat burung kuau bertanda anda akan menerima warisan

atau uang.

Burung Unta

Jika anda bermimpi melihat burung unta bertanda semua rencana yang telah meninggi (matang)

akan runtuh (gagal) tiba-tiba.

Buta

Jika anda bermimpi sebagai orang buta, bertanda anda harus hati-hati dalam pekerjaan yang anda

kerjakan sekarang karena ada hal-hal yang kurang memberikan kepercayaan bagi anda. Dan kalau

anda hanya melihat orang buta, bertanda ada seorang sahabat yang segera datang membutuhkan

pertolongan pada anda.

Butuh

Jika anda bermimpi didatangi orang membutuhkan tenaga, bertanda anda harus lebih teliti lagi

dalam hidup anda, ada anasir-anasir (pandangan) disekitar lingkunganmu yang berpengaruh. Tapi

dalam hal ini terserah dari kebijaksanaan anda pada hari-hari baik.

C

Cahaya

Jika anda bermimpi melihat cahaya asap, bertanda orang dagang lekas laku dagangannya.

Cangkir

Jika anda bermimpi minum pada sebuah cangkir, bertanda kehidupan akan terjamin badani dan

rokhani. Cangkir pecah anda harus bersedia menerima sesuatu khabar yang baik.

Cacing

Jika anda bermimpi melihat cacing bertanda alamat kehidupan anda akan terjamin badani dan

rokhani. Mimpi cangkir pecah anda harus bersedia menerima sesuatu khabar yang baik.

Cemburu

Jika anda bermimpi dicemburui istri (suami) anda atau tunangan, bertanda persediaan hidupmu

dalam soal makan dan pakaian anda cukup.

Ceritera

Jika anda bermimpi sedang cerita dihadapan orang banyak, bertanda anda akan ditakuti oleh temanteman

dengan penuh keyakinan (bercanda yang terlalu).

Cermin

Jika anda bermimpi mendapat cermin, bertanda akan mendapat jodoh yang mulia. Mimpi melihat

cermin pecah, bermakna akan ada musibah yang membayangi anda. Mimpi sedang bercermin,

bertanda akan datang halangan/rintangan maka waspadalah.

Cinta

Jika anda bermimpi gagal dalam cinta, bertanda akan bisa mengaatasi apa yang dibutuhkan kekasih

anda. Mimpi memulai cinta, bertanda anda harus banyak tabah menghadapi sesuatu pertengkaran

yang tak diduga.

Cincin

Jika anda bermimpi kehilangan cincin, bertanda anda harus waspada menjalankan rol dalam

perusahaan, mimpi diberi cincin, bertanda akan segera tiba saat perkawinan.

Cium

Jika anda bermimpi mencium kekasih, bertanda hubungan akan tatap terpelihara. Mencium anak,

bertanda kesehatan keluarga akan datang dengan daya memuaskan. Mencium bau yang busuk,

bertanda posisi anda dalam hidup sehari-hari ada yang berikhtiar mencari jalan guna menghalanghalangi.

Cukur

Jika anda bermimpi pergi cukur, bertanda ada keluarga yang sakit atau anda sendiri mendapat

halangan.

D

Dadar

Jika anda bermimpi makan dadar, bertanda anda akan tidak bersusah-susah dalam hal cinta selalu

terpenuhi bila mana bermimpi makan dadar.

Dadu

Jika anda bermimpi sedang main dadu maka kemungkinan nasib buruk akan datang menimpa,

sebaiknya anda dengan segera merobah hidup anda.

Dagang

Jika anda bermimpi menjadi kepala kantor dari salah satu perusahaan dagang bertanda anda akan

senantiasa berkelebihan dan tahu akan hidup sosial, asalkan pekerjaan anda kurang mementingkan

kondisi yang berlebih-lebihan.

Daging

Jika anda bermimpi memakan daging mentah, bertanda kurang menyenangkan hidup anda, kalau

daging masak tentu baik.

Daging Anjing

Jika anda bermimpi memakan daging anjing, bertanda segera mendapat halangan besar.

Daging Angsa

Jika anda bermimpi memakan daging angsa, bertanda anda akan mengalami rasa kurang enak

badan (kesehatan kurang baik).

Daging Sapi

Jika anda bermimpi memakan daging sapi, bertanda anda kebaikan akan tiba pada anda.

Daging Kambing

Jika anda bermimpi memakan dading kambing, bertanda kampung halaman anda atau desa

kelahiran senantiasa tentram.

Daging Seiris

Jika anda bermimpi melihat daging seiris atau sepotong bertanda anda akan dapat kebaikan.

Daging dan urat

Jika anda bermimpi makan daging dan urat hitam atau merah dari kambing, bertanda alamat akan

mendapatkan penyakit yang tiba-tiba.

Daging kambing gibas

Jika anda bermimpi memakan daging kambing gibas yang hitam bertanda akan datang

keberuntungan yang lumayan.

Dahaga/Haus

Jika anda bermimpi haus sekali, bertanda anda akan menerima suatu rezeki dari hasil keringat anda

sendiri.

Dahan/Pohon

Jika anda bermimpi melihat sebuah pohon yang meranggas, suatu alamat bahwa anda akan ditimpa

kemiskinan, sedangkan melihat pohon yang rindang dan lebat oleh buahnya, alamat kekayaan akan

datang kepadamu.

Dayung

Jika anda bermimpi melihat dayung terletak didalam perahu, suatu pekerjan anda yang akan

kosong. Sedangkan mimpi melihat dayung hanyut dikali, alamat akan gagal segala usaha.

Sedangkan mimpi mendayung, adalah alamat usaha anda dengan segala tenagamu yang cakap dan

kegiatanmu akan menemukan kebahagiaan.

Dangau/Rumah

Jika anda bermimpi melihat atau tinggal disebuah dangau/rumah kecil disawah, bertanda suatu

alamat yang anda selalu perhatikan orang sebab anda berbudi pada orang.

Dapur

Jika anda bermimpi tinggal didapur atau memasak didapur rumah orang kaya, bertanda suatu

keuntungan yang anda segera peroleh. Dan bila anda melihat dapur rumahnya sendiri sangat terang

sekali, alamat akan mendapat nama dan kedudukan yang tinggi.

Darah

Jika anda bermimpi diatas ranjang darah, bertanda kurang baik, sedangkan melihat ada darah

mengalir, bertanda akan makan enak.

Darat

Jika anda bermimpi melihat suatu tanah daratan yang amat luas, bertanda dimana anda akan

dikaruniai rezeki dari Tuhan YME. Sedangkan melihat daratan sesudah anda berlayar berpuluhpuluh

mil dilaut, suatu tanda anda akan dapat menyelesaikan sesuatu alamat yang baik sekali.

Dansa

Jika anda bermimpi sedang berdansa dengan partner anda yang disayangi, suatu alamat anda akan

lekas dijodohkan. Sedang anda mimpi mengunjungi pesta dansa, sukses dalam cinta.

Daun

Jika anda bermimpi melihat daun hijau terkapar ditanah, adalah tanda suatu kebahagiaan yang

menggembirakan, hidup anda penuh rahasai, rezeki. Sedang melihat daun jatuh, anda harus hatihati

dalam pembicaraan dengan orang lain, sedikit sebab bisa menjatuhkan anda selama-lamanya.

Debu
Jika anda bermimpi tertimpa debu sehingga seolah-olah tak dapat bernafas bertanda anda harus

banyak berhati-hati mengerjakan pekerjaan yang sekarang, banyak rintangan dan godaan.

Dendang

Jika anda bermimpi mendengar suara sayup-sayup orang berdendang/menyanyi bertanda ada

kepercayaan baik datang kepada anda.

Dengki Jika anda bermimpi didengki orang terutama tetangga, bertanda banyak soal-soal yang anda

harus kerjakan semestinya terutama pekerjaan yang sekarang ini (jangan lalai).

Dering/Bunyi

Jika anda bermimpi mendengar bunyi dering uang yang tiada putus-putusnya bertanda suatu

kebahagiaan anda dalam hidup sosial.

Dian/Lampu kecil

Jika anda bermimpi menyalakan lampu kecil diruangan, bertanda sukses dalam pekerjaan walupun

sederhana saja. Sedangkan melihat lampu kecil berkelip-kelip di ruangan mana saja, alamat anda

harus berhati-hati, akan mengalami kepahitan hidup.

Dipan

Jika anda bermimpi sedang duduk didipan baru, bertanda anda akan memperoleh kebaikan, jika

anda duduk kebelulan istri anda hamil akan segera melahirkan anak yang baik rupa.

Dingin

Jika anda bermimpi kedinginan, bertanda anda akan mendapat pertolongan yang sewajarnya dari

teman.

Doa

Jika anda bermimpi sedang berdoa, bertanda anda akan memperoleh kebahagian terutama

kesehatan jasmani. Dan jika bermimpi orang berdoa dalam suatu kenduri, bertanda ada belas kasih

yang datang pada anda.

Dobi

Jika anda bermimpi menjadi tukang dobi atau penatu, bertanda anda jangan terlalu

menggantungkan nasib hidup kepada orang lain dalam usaha anda yang sekarang.

Dokar

Jika anda bermimpi naik dokar, bertanda akan mendapatan untung, Mimpi naik dokar sambil

bersenda gurau, alamat akan berhasil dalam perdagangan dan perjalanan. Sedangkan naik dokar

dalam rumah, tanda ada kecelakaan atau diantara keluarga ada yang sakit.

Dokter

Jika anda bermimpi mengunjugi dokter, bertanda keuntungan anda akan tercapai. Kehidupan sosial

anda akan nampak bila mimpi menelpon seorang dokter untuk datang kerumah anda. Sedang anda

mimpi sebagai seorang dokter, alamat anda memppunyai banyak sahabat diwaktu senang.

Domba

Jika anda bermimpi domba, bertanda suatu kebahagiaan hidup dan mempunyai keluarga yang

disayangi serta mempunyai kesehatan yang terpelihara.

Dosa

Jika anda bermimpi dosa, bertanda anda mendekati kecelakaan.

Duduk

Jika anda bermimpi duduk bersama dengan seorang permpuan bukan istri (dan sebaliknya),

bertanda akan mendapat untung. Mimpi duduk diatas batu, alamat akan memperoleh rezeki kekal.

Duka

Jika anda bermimpi berdukacita, menandakan impian yag baik sekali, yaitu anda akan mendapat

kesehatn yang cukup dan rezeki yang banyak.

Duri

Jika anda bermimpi melihat atau memegang pohon berduri, bertanda akan ada kemajuan bagi anda

dan membuat orang lain iri hati.

Dusun

Jika anda bermimpi pergi kedusun baik dengan jalan kaki atau menunggang kuda, alamat

perobahan hidup anda akan segera tiba.

Durian

Jika anda bermimpi makan durian, bertanda kurang baik, anda akan mengalami kesehatan badan

yang terganggu, dan jika melihat durian bertanda ada orang yang sentimen pada anda.

Duta

Jika anda bermimpi seorang duta memanggil anda, bertanda akan datang masa jaya yang kekal.

Sedang anda mimpi menjadi duta bertanda akan ditolong orang besar dalam hal pencaharian

(pekerjaan).

Dewa-Dewi

Jika anda bermimpi menggambar dewa dewi atau menonton gambarnya, alamat suatu pujian

kepada anda akan tiba dari orang besar..

E

Edan

Jika anda bermimpi melihat orang gila, bertanda anda dalam keadaan sangat sibuk dan hidup tidak

tentu. Sedang anda sendiri yang edan, bertanda sebaliknya yaitu anda akan temui kewarasan dan

kebaikan perilaku.

Ekonomis

Jika anda bermimpi banyak orang-orang dalam kampung yang hidup secara ekonomis, bertanda

hidup anda sangat dikagumi orang karena kekayaan yang jalannya halal. Sedangkan anda yang

ekonomis, bertanda selekas mungkin dikaruniai pekerjaan baru yang hidup diutamakan dalam

bidang sosial.

Elang

Jika anda bermimpi melihat atau menemukan burung elang, bertanda kejujuran anan disaat yang

gemilang segera dikhianati oleh kawan seketiduran anda.

Ember

Jika anda bermimpi membawa ember penuh berisi air, bertanda pekerjaan sekarang akan sukses,

dam bila ember kosong bertanda pekerjaan lebih baik jangan diteruskan.
Embun

Jika anda bermimpi sedang berjalan-jalan dirumput yang berembun pagi, bertanda suatu

perkawinan yang beruntung dari salah satu pihak keluarga anda.

Ekor

Jika anda bermimpi seekor binatang memburu anda, bertanda kurang baik, dan perasaan anda akan

ada orang yang mau menyusahkan. dan bila mimpi melihat seekor binatang sedang mengibasngibaskan

ekornya dihadapan anda, bertanda ada sesuatu atau seseorang yang datang pada anda

untuk meminta bantuan atau pertolongan.

Es

Jika anda bermimpi melihat es dijalan, bertanda anda akan memasuki pekerjaan yang baru dan

lebih sempurna dari yang sekarng. Es balokan yang anda lihat disuatu tempat, bertanda peristiwa

yang amat sulit yang dihadapi sekarang akan dapat diselesaikan

Esa

Jika anda memimpi Yang Maha Kuasa merupakan tanda yang sangat baik sekalli yaitu tidak akan

berkekurangan sepanjang masa. segala yang dicita-citakan akan terkabul dengan tidak ada halangan

asalkan anda betul-betul menunjukkan kejujuran dalam hidup

F

Fajar

Jika anda bermimpi bangun diwaktu fajar bertanda anda adalah seorang yang termasuk rajin dan

menggunakan waktu.

Fitnah

Jika anda bermimpi difitnah orang bertanda sebagai suatu pujian orang banyak yang menghargai

diri anda.

Fakir miskin

Jika anda bermimpi menjadi orang miskin atau peminta-minta, bertanda bahwa anda akan segera

dikasihani orang. Anda memberi sedekah kepada orang miskin, bertanda anda akan memperoleh

pemberian yang halal.

Famili

Jika anda mermimpi keluarga, bertanda perjodohan anda akan segera tiba dan bilamana anda sudah

kawin maka suatu yang dicita-citakan berhasil baik.

Fantasi

Jika anda bermimpi orang-orang didekat anda memakai barang-barang fantasi modern, bertandakan

suatu hidup yang sangat berlebih-lebihan.

Fitrah

Jika anda bermimpi berfitrah, bertanda anda tidak akan terasing dimasyarakat umum bilamana anda

setiap tahun berfitrah menurut peraturan agama.

Fulus/Uang

Jika anda bermimpi kehilangan uang anda akan disenangi orang dan mendapatkan karunia alam.

Sedangkan mimpi melihat uang bertanda anda tidak akan bekekurangan dalam segala masa.

Foto

Jika anda bermimpi melihat foto tergantung didinding, bertanda suatu percintaan dan perjodohan

yang mengekalkan dan penuh impati. Sedangkan jika anda mimpi membuat foto, bertanda bakat

anda dalam kesenian akan segera nampak. Jika anda bermimpi memfoto orang atau tempat,

bermakna kemajuan anda mungkin bertambah karena dukungan semangat dari teman. Mimpi

melihat foto dalam album, bermakna akan mendapat kesusahan hati (putus cinta).

G

Gadis

Jika anda bermimpi sedang bercakap-cakap dengan gadis, bertanda suatu kehidupan yang harmonis

dalam cinta.

Gajah

Jika anda bermimpi melihat gajah, bertanda alamat akan memuji kepada orang besar. Mimpi

melihat gajah keluar dari rumahnya, suatu alamat akan ada tamu terhormat datang padamu. Sedang

melihat gajah masuk kedalam rumah, alamat akan dapat kedudukan atau pangkat.

Gaji

Jika anda bermimpi gaji anda akan dinaikkan, bertanda alamat bahwa anda kurang kepercayaan

dari majikan. Sedangkan anda mimpi gaji anda dikurangi, suatu pertanda pekerjaan anda akan

mendapat penambahan gaji yang lumayan.

Gaul

Jika anda bermimpi bahwa istri anda sedang bergaul dengan lelaki lain, bertanda akan ada yang

menyusahkan keluarga anda dikemudian kelak (binalah komunikasi yang harmonis).

Garpu

Jika anda bermimpi makan dengan garpu bertanda akan dalam rumah tangga anda akan

memperoleh kesenangan..

Garam

Jika anda bermimpi melihat garam banyak bertanda anda akan semakin poluler dan ternama dalam

pergaulan baik pria atau wanita, sedangkan mimpi makan dengan garam, bertanda anda akan

menghadapi kesehatan yang terpelihara.

Gedung

Jika anda bermimpi melihat gedung miring atau hampir roboh, bertanda akan tiba perselisihan dan

pertengkaran dalam rumah tangga. Sedangkan mimpi melihat gedung baru didirikan bertanda akan

menghadapi pindah tempat.

Gelang

Jika anda bermimpi mendapat gelang apa saja, bertanda akan dapat pekerjaan dalam dagang, dan

bila mimpi memakai gelang, suatu alamat bahwa kekasihmu tidak akan balik haluan tuk selamalamanya.

Gelap

Jika anda bermimpi berjalan tapi tiba-tiba hilang karena kegelapan, suatu pertanda harus berikhtiar

mencari kawan yang harus menolong anda dengan cepat. Bila mimpi rumah dalam keadaan gelap

gulita, akan dapat kesukaran.

Gendewa/Tali

Jika anda bermimpi memanah tetapi gendawanya putus, pertana suatu yang kurang baik, harus

mawas diri.

Gerhana

Jika anda bermimpi melihat gerhana matahari atau bulan menandakan bahwa anda harus berhatihati

dalam usaha..

Gelas

Jika anda bermimpi memecahkan gelas sendiri yang sedang dipegang, bertanda akan ada suatu

kekecewaan dan kesukaran akan menimpa anda.

Gelombang

Jika anda bermimpi sedang mengatasi atau mengarungi lautan bergelombang dan dapat tercapai

suatu tanda yang baik sekali karena segala sesuatu yang hendak dituju akan terlaksana.

Gemuk

Jika anda bermimpi badan anda bertambah gemuk, bertanda kesehatn anda akan bertambah kurang

baik.

Gendong

Jika anda bermimpi menggendong anak kecil, bertanda anda akan berselisih paham dengan istri

anda atau jika anda hendak kawin (nikah) akan berselisihan dengan teman atau sahabat karib.

Gereja

Jika anda bermimpi sedang berada didalam gereja, bertanda akan menerima wari .

Gigi

Jika anda bermimpi sakit gigi dan menangis, tanda akan menerima halangan. Anda mimpi merasa

giginya terlepas, bertanda akan ada yang meninggal dunia dalam kalangan keluarga atau

dirumahnya sendiri. Jika mimpi yang terlepas gigi atas ada orang tua yang meninggal. Jika mimpi

yang terlepas gigi bawah ada saudara yang meninggal.

Gigit

Jika anda bermimpi digigit binatang apasaja, menandakan akan disayang oleh orang banyak.

Giwang

Jika anda bermimpi membeli giwang untuk istrinya, bertanda bahw pekerjaan anda akan

mengalami kemerosotan dan dlam hal ini anda harus mencari jalan keluar. Sedangkan mimpi diberi

giwang, bertanda baik dan pekerjaan dagang anda tercapai dan sukses..

Goa

Jika anda bermimpi berjalan masuk dalam goa dengan teman anda, menandakan ada seorang teman

yang selalu berdampingan dengan anda akan menolong anda dalam perdagangan atau usaha.

Golok

Jika anda bermimpi melihat seorang yang memegang golok, bermakna akan mengalami kekurangan dalam hal keuangan.

Gulat

Jika anda bermimpi menyaksikan pertunjukan gulat, bertanda kesukaran dalam hidup perdagangan

akan anda temui, begitu pula bila anda sendiri yang main gulat dan kalah, bertanda kepercayaan

kepada masyarakat akan tidak dihargai lagi.

Gula

Jika anda bermimpi gula, bertanda akan kehilangan uang, sedangkan bila anda menjual gula pada

orang lain atau tetangga, bertanda kesengan akan segera tiba.

Gunung

Jika anda bermimpi mendaki gunung dan tidak pernah jatuh, suatu tanda yang anda akan dapat

maju dalam pekerjaan, dan lebih-lebih lagi kalau gunung itu gunung berapi kedudukan anda akan

lebih terhormat lagi. Mimpi melihat gunung meletus, bermakna akan mendapatkan kemalangan..

Gunting

Jika anda bermimpi menggunakan gunting untuk memotong sesuatu benda, bertanda akan

mendapatkan uang. Dan bila mimpi gunting terpisah satu sama lainnya, bertanda akan timbul

pertengkaran dalam kalagan keluarga anda. Mimpi membeli gunting akan ada masalah. Dan jika

mimpi memakai gunting bermakna akan mengunjungi teman lama.

Gurau

Jika anda bermimpi melihat atau mendengar orang-orang bersenda gurau bergembira adalah baik

sekali. Sedangkan dimimpi anda sendiri ;yang bersedagurau, bertanda kesediahn akan segera

datang..

Guru

Jika anda bermimpi menjadi guru bertanda anda akan naik tingkat dalam bidang sosial dan cita-cita.

Sedangkan mimpi bertemu dengan guru, alamat ada karunia baik yang datang dari pertolongan

teman anda yang sebaya.

H

Hadirin

Jika anda bermimpi melihat hadirin (orang banyak) disuatu rapat besar menandakan, ada suatu

kepercayaan dari orang berpangkat tinggi akan datang kepada anda. Tetapi kalau mimpi anda itu

waktu magrib alamat kurang baik. Pertanda penyakit dalam masyarakat akan mengancam

penduduk.

Haji

Jika anda bermimpi ada orang-orang haji termasuk dan dalam mimpi berpakaian serba putih,

bertanda kebaikan yang selama ini anda lakukan akan membuahkan hasil atau anda sedang

diingatkan agar berlakulah lebih arif dan bijak Tuhan melihat anda.

Hak

Jika anda bermimpi ada sesuatu hak yang perlu anda perjuangkan segera dalam mimpi adalah alamat lekas berpengaruh kepada sesama manusia.

Hakim

Jika anda bermimpi menjadi hakim, suatu tanda yang anda akan terima berupa kedudukan yang cukup tinggi. Bila anda mimpi diadili seorang hakim, bertanda anda akan bersih dan lepas dari nista dan fitnah orang.

Halaman

Jika anda bermimpi melihat halaman rumah anda bersih dan pintunya terbuka lebar, bertanda

pelajaran anda segera tercapai.

Hampa

Jika anda bermimpi kehampaan suatu usaha dalam mencari kerja, bertanda akan ada kawan yang

ingin menjatuhkan anda. Sedang mimpi hampa segala kantong, bertanda akan segera ditolong

orang.

Halilintar

Jika anda bermimpi mendengar dan melihat halilintar bersambaran, bertanda anda bisa dengan

segera menjatuhkan siapa-siapa yang berseteru dengan anda.

Handai tolan

Jika anda bermimpi melihat handai tolan anda daatng mengunjungi rumah anda dengan senyum

simpul, bertanda keberuntungan selama anda dalam kesusahan akan terhibur. Sedang anda sendiri

yang berkunjung atau beramai-ramai ketempat handai tolan, alamat anda harus banyak bekerja

dengan tenaga dan pikiran anda sendiri.

Hantar

Jika anda bermimpi menghantar sesuatu dengan tak ada aral di tengan jalan, bertanda keselamatan

akan menyusul tiba pada anda, sedang anda menghantar mayat kekuburan bertanda kedudukan

dikalangan keluarga anda sedikit hari lagi dapat dirasakan.

Hantam

Jika anda bermimpi melihat orang hantam-menghantam, bertanda kehidupan anda penuh kesulitan

besar.

Hantu

Jika anda bermimpi berbicara dengan hantu, bertanda keuangan anda akan meningkat, sedang

melihat hantu, alamat akan sukses dalam usaha. Dikejar hantu, alamat timbul kesalahan anda.

Mimpi melihat hantu tersenyum bersirat akan berumur panjang.

Hanyut

Jika anda bermimpi hanyut terbawa arus, bertanda ada persoalan yang berlarut-larut yang selama

ini anda liwatkan dan bila hanyut lalu menenggelamkan bermakna anda akan mendapat fitnah dari

orang yang anda kenal lama maupun baru. Jika hanyut tapi mengakibatkan anda terombang-ambing

dan terapung menandakan ada kemungkinan, anda dalam setiap berusahan tanpa fundament yang

kokoh, dikarenakan kurang matangnya perhitungan.

Hapal

Jika anda bermimpi anda sedang menghapal pelajaran, bertanda segala cita-cita akan segera

dikabulkan.

Harum

Jika anda bermimpiBunga semerbak mengharum dalam impian anda, bertanda tidak baik,

percintaan anda mengalami kepahitan, atau rumah tangga akan ada yang mencelakakan.

Harimau

Jika anda bermimpi melihat harimau bertanda peringatan untuk anda agar jangan sangsi dan

bimbang, ada kemajuan selama anda dalam mengajukan lamaran kerja. Tapi bila mimpi diburu

harimau, bertanda ada orang yang berniat jahat kepada anda.

Hari tahun kelahiran

Jika anda bermimpi menyelamati hari ulang tahun anda sendiri bermakna, anda akan hidup lebih

lama lagi. Dan bila anda menerima hadiah hari ulang tahun anda, bertanda anda akan menerima

karunia dari Tuhan YME.

Hasil

Jika anda bermimpi sedang menerima sesuatu hasil dari pekerjaan anda, bertanda kebalikannya. Sedangkan mimpi melihat orang-orang menerima gaji atas kerjanya, bertanda suatu tanda yang anda harus berusaha dalam kerja anda sekarang.

Hati

Jika anda bermimpi mendengar detikan hati, bertanda anda akan menerima khabar baik, sedangkan anda bermimpi terserang penyakit hati atau TBC, bertanda sehat dan segar bugar.

Hawa

Jika anda bermimpi berada dalam hawa yang dingin, bertanda penyakit akan menyerang pada anda, sedang hawa panas, bertanda akan timbul pertengkaran dengan tetangga anda.

Hadiah

Jika anda bermimpi mendapatkan hadiah kenang-kenangan, bermakna akan mendapat kegembiraan yang tak diduga-duga.

Hadang

Jika anda bermimpi dihadang oleh orang menandakan dalam hidup Anda sedikit mengalami

kesukaran terutama dalam pekerjaan khususnya dagang, pelayaran, (wirausaha).

Heboh

Jika anda bermimpi ada sesuatu tindakan yang dilihat anda kurang menyenangkan atau akan menghebohkan masyarakat, menandakan tindaktanduk anda dalam bergaul kurang diperhatikan. Sedang anda sendiri yang menghebohkan sekitar kalangan anda berisarat anda disegani temanteman anda.

Hemat

Jika anda bermimpi hemat bertanda hidupp cinta dan perdagangan andan merosot, bila tidak berusaha dengan tenaga dan keringat sendiri. (kebalikan dari hemat dalam kehidupan sehari-hari).

Hembus

Jika anda bermimpi melihat merasai angin berhembus dengan kencang dari jurusan timur disertai hujan bertanda kesehatan andan akan terganggu.

Hening

Jika anda bermimpi keadaan sekitar anda hening sunyi saja bertanda di tempat anda akan tinggal tenteram dalam tahun ini, atau apa yang anda kerajakan hanya tinggal tetapkan saja tiada yang diubah.

Heran

Jika anda bermimpi melihat sesuatu yang mengherankan anda bertanda bahwa anda kurang tabah sangat mudah dapat dipengaruhi oleh orang lain.

Hias

Jika anda bermimpi menghias dengan pakain putih, bertanda akan terganggu kesehatan atau ada tamu datang dengan maksud jahat. Dan mimpi melihat orang famili berhias dengan gagah akan ada keluarga yang meninggal dunia, atau setidak-tidaknya yang berhias tadi akan sakit.

Hidangan

Jika anda bermimpi ada pada suatu hidangan yang teratur rapi dengan rupa-rupa makanan yang

enak dan lezat, bertanda anda mencapai keberuntungan hidup selama-lamanya.

Hilang

Jika anda bermimpi kehilangan sesuatu bertandakan anda akan ditimpa susah sehari dua hari

lamanya.

Hidung

Jika anda bermimpi hidung anda mengeluarkan darah, mengisaratkan anda akan diberi suatu

keselamatan yang tidak diketahui datangnya.

Hibur

Jika anda bermimpi sedang menghibur orang yang dalam kesusahan, bermakna akan mendapat

anak yang baik dan kelak dicintai orang.

Hiruk pikuk/gaduh

Jika anda bermimpi mendengar orang gaduh dimana-mana maknanya anda akan ditimpa suatu

malapetaka yang besar, dan bila kegaduhan dalam mimpi terjadi didalam rumah bermakna rumah

tangga terancam goncang.

Hitam

Jika anda bermimpi melihat sesuatu berwarna hitam, bermakna anda akan mengalami hidup

merosot dan ditimpa kesusahan. Segala yang dicita-citakan akan sial.

Hijau

Jika anda bermimpi semua yang kelihatan hijau atau memakai pakaian serba hijau, mengabarkan

dimana anda akan diberi kebahagiaan hidup dan makmur juga akan meperoleh anak yang baikbaik,

seperti juga warna rumput hijau yang menandakan kesuburan.

Hormat

Jika anda bermimpi dihormati orang, bermakna anda berbudi baik kepada sesama orang dan akan tiba pengasihan yang tidak disangka-sangka. Sedangkan bila di dalam mimpi anda yang memberi

hormat memberikan makna anda akan banyak kehilangan sobat yang dulunya kental.

Hotel

Jika anda bermimpi tinggal di hotel atau mampir dihotel bertanda usaha anda akan mengalami

kegagalan dan kemerosotan.

Hujan

Jika anda bermimpi diserang hujan dan angin keras ditengah jalan, suatu tanda anda akan

menikmati hidangan enak. Bermimpi melihat hujan lebat dan deras, bertanda akan kurang enak

badan, dan mimpi melihat hujan yang lama berhenti, akan menandakan anda akan sakit keras, dan

bila hanya hujan embun yang dilihat dalam mimpi, bertafsir akan ada seteru (orang yang

bertentangan) datang dan anda harus berhati-hati terhadap kemungkinan yang akan terjadi, tapi ia

mengalami kematian. Jikalau mimpi melihat hujan dari jauh bertafsirkan akan mendapat susah,

dengan tempo lama baru dirasai. Dan bila melihat hujan buah-buahan akan jadi lurah (pemimpin)

orang jahat. Mimpi melihat hujan rintik-rintik bermakna akan mendapat kebahagiaan karena

keinginannya tercapai. Mimpi melihat hujan emas bermakna akan mendapat simpati.

hukum

Jika anda bermimpi di hukum bermakna sebaliknya yaitu anda akan tinggal dengan tak punya

gangguan apa-apa.

Huruf

Jika anda bermimpi menulis huruf dan atau melihat huruf-huruf baik dikayu, ditembok atau

dikertas, bertafsir anda akan berhasil baik dalam penuntutan gangguan apa-apa.

Hutan

Jika anda bermimpi masuk hutan keluar hutan dengan tak ada aral yang mengganggu, bertanda

segala yang akan dikerjakan dapat diktentukan tercapai.

Hutang

Jika anda bermimpi membayar hutang, bermakna kepada anda akan datang pengakuan yang

membahagiakan hati.

I

Iba/Susah

Jika anda bermimpi dalam kesusahan karena sesuatu, bertafsir suatu peringatan kepada anda agar

lebih bergiat dengan pekerjaan yang anda sedang kerjakan, atau akan dapat kerjaan baru untuk

tinggalkan saja pekerjaan yang lama.

Ibadah

Jika anda bermimpi sedang beribadah, bertafsir anda akan sukses dalam pekerjaan apa saja dan

selalu di kasihani Allah. Dan bila mimpi melihat orang beribadah atau sembahyang, bermakna

rezeki akan bertambah.

Ibu

Jika anda bermimpi melihat ibu, bertafsir bahwa anda tetap dikaruniai bahagia, bila berpesan

kepada ibu, bermakna anda akan menerima ketinggian derajat.

Ikhtiar

Jika anda bermimpi sedang berikhtiar (usaha, kerja, mengerjakan artian; positif), bertanda

kesehatan anda akan terpelihara, bila mimpi anda sedang diikhtiarkan (usaha, kerja, dikerjakan

artian; negatif) orang dalam suatu pekerjaan, bermakna kurang menyenangkan karena anda hanya

menggantungkan semangat dan harapan kepada orang lain.

Ijazah

Jika anda bermimpi melihat ijazah bermakna anda akan merencanakan suatu perjalanan yang akan

memberikan harapan baik.

Iga

Jika anda bermimpi iga (tulang bagian bawah didada) anda sakit, bermakna akan datang kerugian

atau kematian anak famili perempuan

Ikal

Jika anda bermimpi ditemui oleh orang yang berambut ikal dan belum dikenal bermakna suatu

pendustaan (berita kebohongan) akan tiba segera kepada anda.

Ikan

Jika anda bermimpi memandang (melihat) sumur ada ikannya, bertafsirkan akan mendapatkan

alamat baik. Melihat ikan sedang berenang berlambang akan mendapat rezeki. Mimpi melihat ikan

dapat terbang, bermaksud pekerjaan agak mundur. Bermimpi memancing ikan, bermakna baik dan

ada riziki. Dan dalam mimpi melihat ikan kering hidup kembali, bertafsir pekerjaan yang tadinya

kurang menghasilkan akan maju kelak. Mimpi mendapatkan ikan mas hitam bermakna akan

mendapat rejeki dalam waktu dekat dan jika mas merah anda akan mendapat kesialan, diantaranya

mendapat kemarahan dari atasan.

Iklan

Jika anda bermimpi membaca iklan anda di koran, bermakna anda akan maju setingkat lagi dalam

perjuangan (usaha).

Intan

Jika anda bermimpi menemukan atau melihat intan bertafsir ada suatu kehidupan atau penghidupan

cinta yang sukses dan harmonis akan dirasakan.

Ikat

Jika anda bermimpi melihat atau menjumpai banyak orang yang diikat bertafsirkan anda dapat

menjauhkan diri dari fitnah orang. Dan bila anda mimpi badan anda yang terikat atau diikat orang

atau musuh, bermakna cita-cita anda jalannya buntu.

Istana

Jika anda bermimpi berdiam dalam istana bermakna suatu kegembiraan yang tiada diduga segera

muncul. Sedangkan berjalan diistana bertafsir akan berjumpa dengan orang terkemuka.

Isteri

Jika anda bermimpi sedang berjalan-jalan dengan istri, bertafsir akan memperoleh kerugian total,

dan bila sedang memukul istreri, bermakna akan mendapat sakit atau perkataan orang lain.

Imigrasi

Jika anda bermimpi melihat orang-orang sedang mengurus pemindahan imigrasi, bermakna ada suatu rencana yang akan dikerjakan tanpa diketahui siapapun.

Influenza

Jika anda bermimpi diserang penyakit influenza, bermakna anda akan mendapat mengatasi

kekeruhan pertikaian dengan tidak mengganggu kesehatan badan anda.

Isap

Jika anda bermimpi mengisap rokok bermakna akan dapat khabar dari kalangan orang-orang

berilmu.

Iris

Jika anda bermimpi melihat atau merasakan jari teriris, bertafsir kurang baik. Tapi kalau irisan itu

dengan darah kental, bermakna akan tiba rezeki.

Itik

Jika anda bermimpi melihat itik berenang mondar-mandir dikali bermakna kedamaian hati akan

ketenangan jiwa anda yang akan terlaksana (dirasakan)..

Izin

Jika anda bermimpi meminta izin kepada guru atau orang tua hendak pergi ketempat lain, bertafsir

bahwa diingatkan anda harus bijaksana dalam menghadapi kemungkinan yang akan menghantam

diri anda.

J

Jagung

Jika anda bermimpi makan jagung atau masuk kekebun jagung, bermakna anda akan beruntung

sehari dua hari ini dalam berdagang (makelar).

Jahat

Jika anda bermimpi bertemu dengan orang jahat, bermakna anda akan lolos dari dengki orang.

Jahil

Jika anda bermimpi bertemu dengan orang jahil atau yang dipandang jahil bermakna anda harus

berhati-hati dalam berpidato/berbicara didepan orang, tapi kalau anda sendiri yang jahil bertanda

baik yaitu anda diperhatikan oleh masyarakat.

Jaya

Jika anda bermimpi dalam keadaan jaya yang gilang gemilang bertafsir sebaliknya, jadi harus

banyak berhati-hati dalam pekerjaan anda. Awas kemiskinan akan menemui anda

Jalan

Jika anda bermimpi melakukan perjalanan yang amat jauh sekali bertanda akan panjang umur.

Sedangkan perjalanan lewat jembatan batu, bermakna akan selamat. Berjalan diatas jalan yang

berduri, bertanda apa yang dikehendaki walaupun berikhtiar tentu akan gagal. Dan bila mimpi

mengepang jalan akan dapat kerugian besar.

Jantung Hati

Jika anda bermimpi, memimpikan sijantung hati, bermakna akan ada suatu kebahagiaan dan kasih

sayang yang terpelihara dalam cinta.

Jarum

Jika anda bermimpi jarum tangan/jahit anda hilang, bermakna anda harus bertawakal karena

dikeluarga anda akan ada yang berpulang. Dan jika anda bermimpi membeli jarum ditoko,

bermakna kurang baik yaitu akan ada fitnah dari orang yang dikenal selama ini sebagai sahabat.

Jas

Jika anda bermimpi berpakaian jas batik, jas hujan atau jas biasa, bermakna suatu tanda yaitu anda

harus banyak menyimpan rahasia rumah tangga kalau tidak akan membahayakan diri anda sendiri.

Jari

Jika anda bermimpi mencelupkan jari atau mengusap jari tangan, bermakna kedudukan anda selama

ini akan segera berganti dengan kebaikan. Atau khabar baik segera datang.

Januari

Jika anda bermimpi berada dibulan januari, dipandang sebagai suatu impian yang dipandang aneh,

maknanya akan anda temui dibulan depan

Jatuh

Jika anda bermimpi jatuh dalam kolam atau dari atas tempat tidur, bertafsir suatu peringatan dan anda harus berhati-hati benar dalam pekerjaan. Sedangkan jatuh dari bukit atau tanah tinggi

bertanda (yang belum punya isteri) akan beristeri. Mimpi jatuh dari jendela bertanda anda akan

terganggu kesehatannya. Mimpi jatuh dari kapal bermakna akan mendapat kekecewaan.

Jembatan

Jika anda bermimpi naik perahu lewat jembatan, bertanda akan ada keberhasil yang menyenangkan.

Mimpi bembuat benar jembatan, bermakna apa yang dicita-citakan akan berhasil. Sedang duduk

diatas jembatan atau melewati jembatan, berkias akan mendapat tingkatan derajat.

Jendela

Jika anda bermimpi melihat sesuatu dari jendela, bermakna dimana rezeki anda selalu datang.

Mimpi membuka jendela, bersirat baik sekali, sedang mimpi kaca jendela pecah bertanda ada

kesukaran dalam dagang dan cinta

Jepit

Jika anda bermimpi kaki terjepit dan bengkak bertanda ada suatu kesukaran hidup dalam rumah

tangga. Sedangkan mimpi jepitan (alat pemegang) bara anda hilang, bertanda rumah tangga

berantakan.

Jerami

Jika anda bermimpi melihat jerami atau rumput kering diladang bermakna kemakmuran dan

kebahagiaan, perkawinan akan datang segera. Bila mimpi memotong jerami berarti setiap rencana

anda akan dapat kebaikan dalam seminggu lagi. Dan bila anda tertimbun atau ditimbuni jerami oleh

orang, anda akan dapat anak-anak yang sehat-sehat dan baik-baik.

Jeruk

Jika anda bermimpi memetik jeruk bersirat ada kesempatan baik untuk anda. Sedangkan makan

jeruk manis bermakna keuangan anda akan merosot.

Jinjing

Jika anda bermimpi menjinjing barang dibawah kerumah bermakna baik sekali, khususnya dalam

soal perdagangan.

Jin

Jika anda bermimpi melihat jin yang jahat bersirat anda dalam kehidupan yang samar (tidak ada

kepastian). Dan sebaliknya bila bertemu dengan jin yang baik, bermakna akan datang segera

karunia untuk anda.

Jodoh

Jika anda bermimpi diperjodohkan bermakna anda akan kena gangguan, sedangkan bermimpi

melihat sepasang jodoh merpati, mensiratkan akan datang keberuntungan cinta pada anda dalam

waktu yang singkat.

Jumpa

Jika anda bermimpi berjumpa dengan bermacam-macam binatang buas seperti macan atau harimau,

bermakna akan dapat susah atau perkara. Anda mimpi berjumpa dengan ayah anda bersiraat akan

gembira. Berjumpa dengan anak-anak bersurat akan dapat kesenangan luar biasa.

Jual

Jika anda bermimpi berjualan dipasar, bermakna tanggung jawab anda dalam pekerjaan yang kini hampir tidak ada. Sedangkan melihat atau mendengar orang berjualan dimana saja, bersurat anda senantiasa diberkati.

Juara

Jika anda bermimpi menjadi juara dalam salah satu atletik atau perlombaan bermakna tingkat

kejayaan anda dalam perdagangan, cinta akan ditemui, bila anda melihat saja juara-juara dalam

macam-macam olah raga, pertanda banyak teman anda yang menolong dalam kesusahan. Mimpi

seorang juara jatuh knok out atau tumbang dalam pertandingan yang anda lihat besirat akan gagal

segala usaha anda selama perjuanga ini.

Juni

Jika anda bermimpi berada dibulan Juni, bermakna paling baik dalam kehidupan anda yaitu anda

akan segera nikah sebelum habis tahun. Dan bila yang mimpi sudah berumah tangga, bersirat

keberuntungan akan segera diperolehnya.

Juli

Jika anda bermimpi dalam bulan Juli umumnya bermakna hampir sama dengan mimpi dibulan Juni,

kebahagiaan rumah tangga dan pencaharian akan tercapai. Segala tindak tanduk yang

diperjuangkan semua sukses.

Jurang

Jika anda bermimpi keluar dari jurang, bermakna akan mendapatkan pangkat atau rezeki yang

cukup. Mimpi turun kejurang adalah sebaliknya. Sedangkan menggali jurang, bersirat hati-hati

dengan kalimat yang baru anda ucapkan didepan banyak orang.

Juragan

Jika anda bermimpi menjadi juragan kapal atau perahu bermakna Anda akan diberkati cinta dan

mendapatkan anak yang baik juga bijaksana.

Juri

Jika anda bermimpi bertemu dengan seorang juri bermakna akan ada suatu beban tanggung jawab

yang dipikulkan kepada anda. Sedangkan anda sendiri menjadi juri, bersirat perekonomian dalam

keluarga akan tetap lancar.

Juru Pidato

Jika anda bermimpi sebagai juru pidato terkenal dan dapat sambutan hangat dari hadirin, bertanda

akan ada sesuatu yang anda harapkan seperti naik pangkat dan derajat. Sedangkan mendengar

orang berpidato atau juru pidato menuturkan kata-katanya dalam sambutan yang meriah, bersirat

anda akan dapat menolong orang-orang yang membutuhkan kerja

Jokey

Bila anda mimpi sebagai seorang jokey yang menunggang kuda, bertanda akan naik derajat/tingkat

kerja (jabatan) dalam kantor. Dan bila anda mimpi melihat dua jokey diatas satu kuda bermakna

akan ada alamat buruk yang menimpa anda.

K

Kabal/Kebal

Jika anda bermimpi melihat orang kabal/kebal, suatu bertanda yang bermakna harus berhati-hati

menjaga diri, umpatan orang akan datang pada anda dalam tempo yang sangat singkat. Kalau anda

sendiri dalam mimpi yang kebal, bertanda anda sangat berpengaruh kepada orang atau tetangga

anda.

Kabut

Jika anda bermimpi pada penglihatan ada kabut mendung bermakna harus hati-hati, tingkat

kehidupan anda akan segera runtuh.

Kabung (ber..)

Jika anda bermimpi melihat tanda bendera berkabung dari raja, presiden, atau sang penguasa

bersirat kepada anda akan ada kekurangan kepercayaan dari orang besar. Namun bila mimpi yang

turut berkabung, isarat rezeki akan datang.

Kafan

Jika anda bermimpi diberi kain kafan tidak berumur panjang, bermakna anda akan diberkati oleh

Yang Maha Kuasa.

Kafir

Jika anda bermimpi bertemu orang kafir dan seakan-akan tunduk kepada anda, bersirat anda akan

diberkati oleh Tuhan YME. Namun anda dalam mimpi yang menjadi orang kafir

bermakna akan ada rencana yang datang tiba-tiba.

Kagum

Jika anda bermimpi ada orang yang sedang mengagumi pekerjaan dan pakaian anda, bermakna

anda akan disayangi benar-benar oleh teman-teman banyak terutama oleh cinta kasih anda.

Kain

Jika anda bermimpi membeli kain ditoko, bertanda akan tambah sahabat, bila mimpi menjual kain

tersirat akan dapat uang, bila memakai kain tersurat anda mempunyai kelebihan tentang pakaian.

Kait

Jika anda bermimpi berjalan lalu terkait, bermakna sedikit waktu lagi akan didatangi tamu dari

jauh.

Kaya

Jika anda bermimpi menjadi kaya bermakna terbalik anda akan tidak berhasil dengan jangka yang

lama.

Kayu

Jika anda bermimpi menebang kayu, bermakna segala yang datang dan ingin menghalangi anda

tidak akan terlaksana. Andai mimpi memikul kayu atau membawanya, bersirat anda akan

mempunyai rumah tangga yang penuh bahagia.

Kaki

Jika anda bermimpi kaki anda mengeluarkan darah yang kental, bermakna akan menerima rezeki yang belebihan.

Kaku

Jika anda bermimpi tangan dan kaki terasa kaku, bermakna anda harus terus berikhtiar dalam

menghadapi kekurangan.

Kalam

Jika anda bermimpi menulis menggunakan kalam, bermakna akan bepengetahuan tinggi dimasa

setahun dua tahun kedepan.

Kalah

Jika anda bermimpi kalah dalam satu permainan, bermakna atau pertandingan bersirat tidak baik

(harus lebih optimis).

Kaleng

Jika anda bermimpi menutup kaleng/blek, bermakna akan meluaskan perusahaan. Sedangkan

mimpi menutup kaleng bertafsir anda akan mendapat hadiah dalam menyelesaikan sesuatu perkara

lama yang sukar sekali

Kali

Jika anda bermimpi melihat kali penuh air, bermakna anda ada rencana pergi tapi tak kembali lagi.

Mimpi kali yang tak punya air, bersirat banyak orang desa yang pindah kedesa lain.

Kalung

Jika anda bermimpi memakai atau membeli kalung, bermakna akan mempunyai pasangan yang

berbudi baik dan luhur (bila anda sudah menikah, bermakna pasangan anda berubah lebih baik

sifatnya).

Kamar

Jika anda bermimpi berada dalam satu kamar, bermakna bahwa anda akan dicintai banyak orang.

Mimpi kamar anda penuh orang bersirat anda harus berikhtiar dari ejekan-ejekan yang kurang baik

dari tetangga anda.

Kambing

Jika anda bermimpi ada kambing menarik kereta, bertanda ada suatu perubahan hidup yang anda

belum tahu akibatnya. Dan mimpi makan kambing bersirat akan dapat harta benda.

Kamus

Jika anda bermimpi sedang membaca atau mendapatkan kamus, bermakna kemajuan yang ada

dapatkan akan pesat

Kampak

Jika anda bermimpi melihat timbunan kampak, bermakna segala cita-cita untuk menjadi arsitek (perancang) akan terlaksana. Bila mimpi memotong sesuatu dengan kampak bersirat cita-cita anda yang diusahakan dengan kerja berat akan tercapai.

Kandang

Jika anda bermimpi membuat kandang, bersirat akan mendapat khabar baik, dan jika melihat kandang kosong bermakna usaha anda akan gagal.

Kancing

Jika anda bermimpi kehilangan kancing, bermakna anda akan dipersalahkan oleh orang karena kurang hati-hati.

Kapal

Jika anda bermimpi berada dalam kapal, bermakna akan sukses dalam cinta dan dagang, jika mimpi meninggalkan kapal, bersirat bahaya akan datang menimpa anda.

Kapas

Jika anda bermimpi melihat kapas dikebun, bermakna akan ada suatu pekerjaan yang akan memberikan sukses baik termasuk dalam perekonomian.

Kapur

Jika anda bermimpi menulis atau memberi kapur, bermakna kurang baik, karena anda akan tertimpa derita dalam permainan yang terlarang..

Karcis

Jika anda bermimpi membeli karcis apa saja, bertafsir terhadap segala sesuatu harus dimulai dengan benar, usaha anda yang jujur aktif tentu berhasil baik

Kartu

Jika anda bermimpi bermain kartu, bermakna anda akan mengetahui sesuatu yang anda pegang. Bila kartu yang dipegang baik tentu hasil usaha anda pun demikian.

Karam

Jika anda bermimpi melihat orang karam dan anda dapat menolong, bermakna akan ada

peningkatan kerja. Sedangkan anda sendiri yang karam bertanda kesusahan dalam dagang akan

tiba.

Kasur

Jika anda bermimpi sedang tidur diatas kasur, bermakna rezeki akan melimpah ruah, dan jika

bermimpi membeli kasur bersirat akan kehidupan yang harmonis dalam cinta.

Kaus

Jika anda bermimpi memakai kaus/sarung tangan atau kaki, bermakna mujur besar. Mimpi dapat

hadiah kaus kaki atau tangan, bersirat akan mendapat khabar baik dai keluarga.

Kawan

Jika anda bermimpi berjamu atau berunding dengan kawan, bermakna akan ada sesuatu urusan

yang menjengkelkan kelak..

Kebun Binatang

Jika anda bermimpi berjamu atau berunding dengan kawan, bermakna anda akan berdiri teguh

dalam perusahaan sekarang. Mimpi pergi ke kebun binatang bersirat sukses dalam kerja serabutan.

Sedang bekerja dikebun, alamat akan selamat dihari tua.

Kelabang

Jika anda bermimpi disengat kelabang, bertanda panjang umur. Dan bila digigit kelabang besar,
bersirat tergoda oleh permpuan.

Kelambu

Jika anda bermimpi membuka kelambu (tirai pelindung nyamuk), bermakna akan menerima

makanan enak. Dan mimpi membeli kelambu bersirat akan maju.

Kolang kaling

Jika anda bermimpi duduk dibawah pohon kolang kaling, bermakna akan ada yang menaruh

dendam pada anda..

Kelapa

Jika anda bermimpi duduk dibawah pohon kelapa yang tinggi dan lebat, bertanda akan mempunyai

cita-cita baik sekali. Tapi mimpi mengambil kelapa bersirat akan sakit.

Kelahi

Jika anda bermimpi bermimpi berkelahi dan menghantam orang, bermakna akan dapat uang.

Mimpi berkelahi dengan perampok bermakna anda akan mendapat tugas berat. Mimpi berkelahi

dengan Jin bermakna akan mengalami hidup miskin dalam waktu yang agak lama. Mimpi berkelahi

dengan harimau/macan, bermakna akan berurusan dengan pihak berwajib.

Keledung

Jika anda bermimpi makan buah keledung anda akan merasa kurang enak.

Kelelawar

Jika anda bermimpi melihat kelelawar terbang melewati anda, bermakna nasib dan keuangan anda

tidak akan memuaskan.

Kelinci

Jika anda bermimpi melihat segerombolan kelinci putih dikebun, bermakna kegembiraan akan

datang. Sedangkan melihat segerombolan kelinci terbang keangkasa, bersirat mendapat ketinggian

pangkat.

Kembang

Jika anda bermimpi membagi-bagikan kembang kepada teman-teman atau orang, bermakna akan

ada perpisahan, dan jika mimpi mendapat kembang, bersirat girang hati

Kemaluan

Jika anda bermimpi terlepas kemaluan anda, tersirat akan ada berita besar yang hebat.

Kemeja

Jika anda bermimpi memakai kemeja, bermakna akan ada orang yang segera datang kepada anda, membuka kemeja bersirat akan ada kegaduhan yang anda terima bulan ini.

Kemenyan

Jika anda bermimpi mencium bau kemenyan terbakar, bermakna pekerjaan anda akan menguntungkan. Sedangkan membakar kemenyan, tersirat kehidupan cinta akan bahagia

Kendaraan

Jika anda bermimpi melihat kendaraan ditarik oleh empat kuda, bermakna akan memperoleh kemajuan dari pekerjaan yang tadinya sangat mundur. Mimpi ada kendaraan lewat diatas jembatan bersirat kurang baik dalam percintaan. Mimpi naik kendaraan umum, bermakna kepada anda akan datang khabar gembira.

Kendi

Jika anda bermimpi memecahkan kendi, bermakna kepada anda akan ada kesukaran hidup. Dan jika mimpi minum air dikendi, bersirat anda akan tidak kehausan atau kelaparan.

Kentang

Jika anda bermimpi makan kentang atau membeli kentang bermakna anda akan meperoleh banyak untung.

Kepala

Jika anda bermimpi kepala keluar tanduk, bermakna akan timbul cekcok atau perselisihan paham.
Mimpi anda menaruh tangan dikepala orang, bersirat segala yang dimiliki akan pindah ketangan orang lain.Jika anda bermimpi menjadi kepala kantor, bermakna keuangan anda akan maju pesat.

Kera

Jika anda bermimpi melihat kera, bermakna anda harus mawas diri karena ada kekecewaan yang

datang tak terduga.

Kerbau

Jika anda bermimpi keluar dari pintu rumah naik kerbau, bermakna apa yang dikehendaki belum tentu berhasil.

Keranjang

Jika anda bermimpi membawa keranjang penuh, bermakna akan tiba kesempatan yang baik.

Kertas

Jika anda bermimpi menelan kertas, bermakna akan bertambah pengertian anda, dan mimpi melihat kertas berwarna bersirat akan mendapat peruntungan.

Kereta

Jika anda bermimpi melihat kereta kematian lewat dihadapan anda, bermakna semua kesalahan akan lenyap.

Kiamat

Jika anda bermimpi tentang peristiwa hari kiamat, bermakna akan mendapat ketenangan hidup dan penuh karunia besar dari Tuhan.

Kilat

Jika anda bermimpi melihat kilat bersambaran, bermakna akan memperoleh pengetahuan yang bijaksana.

Kidal/Kiri

Jika anda bermimpi makan dengan tangan kidal/kiri atau memegang sesuatu dengan tangan kiri, bertanda anda sering dicela orang.

Kipas

Jika anda bermimpi memegang kipas, bermakna akan terhibur bila anda ada perkara dengan hamba hukum (polisi).

Kitab/Buku

Jika anda bermimpi membaca buku-buku suci, bertanda akan sembu dari sakit. Atau memperoleh karunia yang cukup dari Tuhan YME..

Kompas

Jika anda bermimpi mempelajari kompas pada sebuah kapal atau perahu, bermakna akan jumpa seorang kawan yang dapat menolong anda dari usaha yang dari sekian lama anda rintis yang sempat menggelisahkan hidup anda.

Kopi

Jika anda bermimpi minum kopi, bermakna dapat untung tapi sayang hanya sekejap mata.

Koran

Jika anda bermimpi membaca koran, bermakna kehidupan damai dan baik akan segera tiba untuk

anda.

Korek

Mimpi menyalakan korek, bertanda akan hidup damai dan tenang dalam penuntutan.

Kotoran

Jika anda bermimpi hendak makan kotoran, bermakna akan beruntung dalam masa yang pendek. Dan bila pakaian kena kotoran, bersirat anda akan dapat mengalahkan musuh-musuh yang selama ini mengintai anda. Dan jika mimpi rumah banyak kotoran, tersirat akan tiba rizki.

Kubis

Jika anda bermimpi makan kubis, bermakna anda akan segera dijodohkan.

Kuda

Jika anda bermimpi memelihara kuda dalam rumah, bersirat akan mendapatkan anak-anak yang bijaksana. Mimpi menunggang kuda putih dalam rumah bersirat akan rugi, dan kalau kuda merah akan dapat hasil baik. Mimpi kuda melompat dihadapan rumah anda, bersirat kesediahan atau  kejengkelan akan lenyap.

Kuburan

Jika anda bermimpi membuka atau menggali kuburan orang mati, bertafsir akan ada peningkatan didalam perniagaan. Sedangkan mimpi akan mengambil orang mati dalam kuburan, bertanda akan berkelahi dengan orang-orang yang belum ada kenal. Mimpi melihat kuburan bermakna akan teringat pada sesuatu yang telah dijanjikan..

Kue

Jika anda bermimpi sedang makan kue-kue, bermakna bahagia kaya akan muncul.

Kuku

Jika anda bermimpi melihat kuku atau mengupas kuku sendiri bermakna akan menerima warisan

(harta turunan).

Kuning

Jika anda bermimpi segalanya berwarna kuning, bermakna akan ada irihati orang karena kepandaian dan kebijaksanaan anda

Kucing

Jika anda bermimpi didatangi banyak kucing, bertanda akan ada kebajikan dari orang. Atau anda memimpikan melihat kucing, bersirat baik sekali yaitu kehidupan rumah tangga yang sempurna.

Kunci

Jika anda bermimpi melihat atau menemukan kunci, bertanda ada kesempatan untuk berusaha. Dan jika kehilangan kunci, bersirat akan mengalami kerugian.

Kupu-kupu

Jika anda bermimpi melihat kupu-kupu, bermakna akan ada suatu kebahagiaan yang akan datang.

Kurus

Jika anda bermimpi badan anda kurus kering, bertanda akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dengan rencana yang semula.

Kursi

Jika anda bermimpi duduk di kursi goyang, bermakna akan datang kepada anda keuntungan dalam  pekerjaan yang sedang anda lakukan. Mimpi membeli, mengecat, kursi, bermakna mendapat kesenangan.

Khabar

Jika anda bermimpi diberi khabar oleh teman-teman tentang suatu keributan, bertanda anda yang akan mendapat pertolongan dari masyarakat tentang kehidupan anda yang sangat menyedihkan

sekarang.

Khalifah

Jika anda bermimpi bertemu dengan seorang khalifah (pemimpin), bertanda baik yaitu anda akan dihormati orang dan segala yang di cita-citakan akan tercapai, terutama didalam penuntutan ilmu keTuhanan.

Khawatir

Jika anda bermimpi memasukkan sesuatu pekerjaan dengan penuh khawatir, bermakna kelak anda akan beruntung dalam usaha keras yang anda lakukan sekarang.

Khianat

Jika anda bermimpi dikhianati orang, bermakna ketulusan hati dari sang istri akan anda lihat dan rasai. Dan kalau anda masih jejaka maka tunangan anda akan tetap selalu setia.

Khilaf

Jika anda bermimpi kekhilafan sesuatu barang yang dibeli atau khilaf menyelesaikan sesuatu persoalan penting, bermakna anda adalah orang yang sangat berhati-hati bekerja, dan akan mendapatkan hasil yang lumayan.

L

Laba-laba

Jika anda bermimpi melihat laba-laba, bermakna anda akan mengalami banyak godaan dan rintangan dalam usaha dan atau perjalanan.

Labu

Jika anda bermimpi makan labu, bermakna kepercayaan anda akan mundur dan kesehatan pikiran akan timbul.

Lada

Jika anda bermimpi membeli lada, bertanda hidup anda romantis atau terpelihara, tapi bila mimpi menanam lada bersirat tidak baik.

Lagu

Jika anda bermimpi mendengar lagu atau memperdengarkannya, bermakna keluarga anda akan dianugerahkan rezeki banyak.

Layang-layang

Jika anda bermimpi melihat layang-layang, bermakna impian yang amat jelek, artinya tak memiliki ketentuan yang sempurna.

Lalat

Jika anda bermimpi melihat lalat berterbangan, bermakna anda akan disenangi tetangga dan kenalan anda. Membunuh lalat, bersirat bahagia sesudah beertahun-tahun menderita.

Layu

Jika anda bermimpi melihat pohon kering dan layu, bermakna rezeki akan mundur.

Lampu

Jika anda bermimpi melihat lampu yang terang benderang, bermakna akan ada sesuatu yang membuat anda kegirangan. Mimpi menyalakan lampu, bersirat akan mendapat harapan besar dalam usaha. Mimpi memegang lampu, bermakna akan mendengar berita yang menyenangkan.

Lahir

Jika anda bermimpi isteri anda melahirkan anak, bertanda akan mendapatkan rezeki yang besar.

Langit

Jika anda bermimpi berjalan naik keatas langit dan mengambil benda, bermakna akan naik derajat lebih tinggi. Dan kalau mimpi melihat langit bersih, bersirat akan dapat anak yang baik-baik.

Mimpi langit merah, berarti akan tambah kekayaan. Langit pecah, bertafsir kampung atau kota anda akan direbut orang atau orang tua akan meninggal. Dan Jika mimpi ada orang yang turun dari langit dan rumah bersiratan dapat kutukan dari Allah. Mimpi melihat langit terbalik bermakna akan mendapat kesusahan.

Lari

Jika anda bermimpi berlari (sedang), bermakna rezeki akan bertambah

Lautan

Jika anda bermimpi melihat lautan, bermakna anda akan keluar negeri atau keluar kota guna mencari pengetahuan yang luas. Jika mimpi merasa dilaut bertanda akan dapat uang..

Lebah

Jika anda bermimpi melihat gerombolan lebah, bermakna perusahaan anda akan sukses dan   berhasil. Sedangkan anda mimpi disengat lebah, bermakna akan dapat membalas orang tua dengan kebaikan anda dan kepada yang pernah mencelakakan anda dahulu, ia akan mengerti kebesaran anda.

Lembu/Sapi

Jika anda bermimpi melihat lembu kesasar atau mengamuk lari kesana kemari, bermakna kesusahan akan lekas datang tapi jangan khawatir karena akan cepat berlalu.

Letusan

Jika anda bermimpi mendengar letusan yang berbunyi bertubi-tubi, bermakna akan ada suatu perobahan dalam diri anda.

Libur

Jika anda bermimpi dalam keadaan libur, bermakna alamat kesenangan akan segera tiba.

Lilin

Jika anda bermimpi melihat lilin menyala di kamar, bermakna akan tiba kesenangan cinta anda, Lilin yang menyala kemudian mati bertanda akan menghadapi aral atau tentang kematian kawan. Bila matinya lilin ditiup angin bertafsir akan mendapat musibah/ada keluarga yang akan meninggal, ada kesusahan yang tak diduga.

Lindu

Jika anda bermimpi merasa ada lindu, bermakna akan segera pindah tempat.

Lintah

Jika anda bermimpi bertemu lintah, bermakna akan digoda oleh perempuan (dan sebaliknya).

Sedangkan mimpi digigit lintah bersirat akan dapat godaan dari perempuan yang jahat..

Lombok

Jika anda bermimpi makan lombok, bermakna akan timbul kejengkelan atau marah.

Lonceng

Jika anda bermimpi mendengar lonceng berbunyi bertanda akan ada tamu yang datang.

Longsor

Jika anda bermimpi melihat atau juga mendengar tanah longsor, bermakna akan mendapat

kesusahan dan kepayahan.

Loteng

Jika anda bermimpi diberi loteng, bermakna akan maju dalam pekerjaan dan penuntutan. Dan juga

maknanya jika mimpi naik loteng yang tinggi..

Lompat

Jika anda bermimpi melompat di kali, bertanda pendek umur, sedangkan menyeberangi kali yang

deras, bersirat cita-cita anda bisatercapai kalau kali yang deras tadi dapat dilompati. Kalau tidak

anda akan mengalami kecelakaan.

Ludah

Jika anda bermimpi menelan ludah, bermakna akan bebas dari susah dan derita.

Lumpur

Jika anda bermimpi mengambil tanah lumpur, bermakna sedikit waktu lagi anda akan merasa malu

dari teman yang pernah mengejek anda.

Luka

Jika anda bermimpi kena luka hingga keluar darah atau anda banyak luka-luka dikaki atau tangan,

merupakan suatu alamat bahwa anda akan menerima suatu pemberian dari teman-teman atau akan

mendapatkan suatu rezeki dari Tuhan.

M

Mabuk

Jika anda bermimpi mabuk karena minum-minuman keras, bermakna anda harus berhati-hati dalam

menjaga kesehatan atau akan datang kesusahan karena ulah sahabat anda sendiri.

Madu

Jika anda bermimpi minum madu, bermakna sukses dalam cinta, dan bila anda mimpi menjual

madu bertafsir anda akan selalu setia pada cinta anda.

Mahal

Jika anda bermimpi membeli barang merasa mahal, bertanda akan terlalu fanatik kepada harta

benda yang sedang diramalkan, atau anda akan tetap hati dalam suatu keterangan.

Mayat

Jika anda bermimpi makan mayat, bermakna akan dapatkan keuntungan yang besar tak disangkasangka.

Makan

Jika anda bermimpi makan rembulan atau bulan, bermakna akan terima rezeki yang besar. Jika

mimpi makan berdiri, alamat rezeki murah datang pada anda dan jika makan direstoran bersirat ada

perhatian dari orang lain kepada anda. Mimpi makan bangkai, bermakna akan mendapatkan rezeki

besar. Bermimpi makan kotoran bermakna akan mendapat uang. Mimpi makan seorang diri

bermakna akan mendapatkan kebahagiaan. Mimpi makan bersama-sama, bermakna anda akan

mendapat kehormatan dari masyarakat. Mimpi makan buah-buahan bermakna anda akan mendapat

pujian dari orang banyak. Mimpi makan makanan yang pedas, asam atau pahit bermakna anda akan

mendapat kesulitan besar. Mimpi makan bermacam-macam kue, bermakna anda akan tertimpa

penyakit.

Malas

Jika anda bermimpi berjalan malas, bermakna sebaliknya. Andaikan melihat orang malas, bersirat

harus bekerja lebih keras dari semula.

Malam

Jika anda bermimpi berjalan diwaktu malam, bermakna kurang tenaga dalam berkuasa, sebab itu

hidup anda sangat sederhana.

Maling

Jika anda bermimpi melihat atau bertemu dengan maling, bermakna anda haru bekerja dengn penuh

inisiatif.

Malang

Jika anda bermimpi usaha anda mengalami kemajuan tapi ditimpa malang atau sial, bermakna anda selalu menyediakan tenaga dalam suatu perkara, yang datang tanpa sebab.

Mangkok

Jika anda bermimpi mendapt mangkok atau piring, bermakna sangat baik.

Mandi

Jika anda bermimpi suami isteri mandi bersama didalam air, bermakna akan beruntung. Sedangkan mimpi mandi bersirat kurang sehat badan. Dan jika mimpi mandi dikali yang dangkal, bertafsir anda akan cari makan sangat susah, dan bila mandi ke air yang jernih, bermakna akan bebas dari kekuasaan orang. Mimpi mandi dengan air kotor, bermakna anda akan mendapat kesulitan lahir batin. Mimpi mandi dengan janabat atau adus bermakna kepada anda akan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Mimpi mandi dengan sabun sampai bersih bermakna anda sedang diberi kesadaran untuk berbuat baik.

Maki

Jika anda bermimpi dimaki-maki orang atau teman, bermakna anda akan segera dapat uang.

Masak

Jika anda bermimpi memasak, bermakna suatu pesta gembira akan tiba karena hasil cinta yang

murni.

Mata

Jika anda bermimpi melihat mata orang-orang tertuju kepada anda, bermakna anda akan segera menolong sesuatu yang memang harus anda tolong, sebab itu harus kerja dengan baik dan jujur.

Matahari

Jika anda bermimpi melihat matahari atau bulan dikala naik perahu, bermakna akan mendapatkan derajat. Mimpi melihat matahari akan tiba (terbit) bertamsil akan memperoleh kebahagiaan dan kebanggaan yang tak terkira, untuk rezeki didapat dengan mudah. Mimpi diri anda disinari matahari, alamat akan naik kedudukan dalam perusahaan. Melihat matahari dan bulan bertemu, betafsir akan dapat anak. Mimpi matahari dan bulan turun, berartikan orang tua akan dapat

kesusahan.

Mati

Jika anda mengimpikan seseorang teman atau keluarga meninggal dunia, bermakna yang diimpikan akan umur panjang. Dan mimpi anak anda meninggal dunia, bermakna akan ada perselisihan dalam keluarga. Mimpi meninggal/mati lalu hidup kembali, bermakna anda akan panjang umur.

Macan

Jika anda mengimpikan diburu macan, bermakna baik sekali. Anda akan bebas dari suatu tuntutan. Dan bagi pemuda pemudi akan segera mendapat jodoh. Mimpi macan masuk rumah dan kembalilagi, bertanda kecintaan anda akan hidup dalam tempo yang pendek. Dan jika mimpi menembak

macan dapat rezeki besar.

Mawar

Jika anda memimpikan bunga mawar, bertanda kecintaan akan terlaksana dengan hati jujur.

Medali

Jika anda memimpikan melihat medali, bermakna anda akan dihormati orang untuk melanjutkan

penuntutan (harapan) dan cita-cita.

Meja

Jika anda memimpikan naik diaatas meja bertanda akan dapat pangkat. Melihat meja, bermakna rumah tangga akan hidup bahagia dan mimpi meja tersusun bersirat akan berhasil apa yang

diinginkan.

Mega

Jika anda memimpikan melihat mega puti bersih, bertanda kegembiraan yang selalu kunjung tiba.

Melarat

Jika anda memimpikan dalam kemelaratan, bermakna kebalikannya.

Melayang

Jika anda bermimpi melayang dengan atau tanpa sebab, bermakna akan datang panggilan undangan istimewa yang merupakan dampak dari kredibilitas anda yang sangat berharga.

Menara

Jika anda memimpikan melihat menara, bertanda sukses dalam segala usaha. Jika mimpi anda naik menara sampai dipuncak, anda akan berhasil dalam kerja dengan segala keyakinan..

Merah

Jika anda memimpikan melihat warna merah, menandakan hidup lama. Keuangan terjamin, kesehatan terpelihara.

Meriam

Jika anda memimpikan mendengar suara meriam, bermakna akan ada sesuatu yang akan mengejutkan.

Mesin

Jika anda memimpikan melihat rupa-rupa bentuk mesin, bertanda anda akan memasuki kalangan industri.

Mesjid

Jika anda memimpikan masuk Mesjid atau Klenteng dan Greja, bertanda akan mendapat anak yang

baik..

Meninggal

Jika anda memimpikan anaknya meninggal, bermakna rumah tangga akan cekcok dan hampir cerai

berai.

Menangis

Jika anda memimpikan sedang menangis, bermakna akan mendapat khabar bahagia dan mimpi mendengar orang menangis anda akan berkewajiban menyelesaikan suatu perkara yang sesungguhnya sangat sulit.

Memotret

Jika anda bermimpi sedang memotret tempat-tempat yang indah, bermakna akan ada kesempatan baik yang datang menghampiri anda.

Membendung

Jika anda bermimpi membendung air, bermakna kepada anda akan mendapat rezeki..

Menyebrangi

Jika anda bermimpi menyeberangi sungai, bermakna akan memenangkan dalam suatu pekara..

Mencium

Jika anda bermimpi mencium orang yang anda cium bermakna dalam waktu dekat anda akan menerima perlakuan yang menyenangkan dari orang yang kita cintai tersebut entah sikap atau bentuk lain, memberi hadiah mungkin. Mencium anak, bermakna anda dalam waktu yang tidak lama akan kehilangan uang atau sesuatu yang berharga. Mimpi mencium bau busuk bermakna hatihatilah

anda karna akan ada guncangan yang berarti dalam setiap pekerjaan dan usaha yang anda

lakukan.

Minggat

Jika anda memimpikan minggat bersama teman sepergaulan yang karib bermakna kebahagiaan anda dalam percintaan akan terkabul.

Minyak

Jika anda memimpikan menjual minyak, bertanda akan bertukar pekerjaan sedang membeli

minyak, alamat akan menerima khabar girang. Mimpi memakai minyak wangi, bermakna akan

memperoleh kebahagiaan yang diimpikan.

Minum

Jika anda bermimpi minum, bertanda murah hati, dan bila minum madu bertanda bersirat akan tiba

rezeki, begitu juga bila minum air kali. Mimpi meminum air dari mata air, bersirat akan mendapat

ilmu pengetahuan (dari sumbernya yang benar). Mimpi meminum susu bermakna kesehatan anda

akan terjaga.

Monyet

Jika anda bermimpi melihat monyet putih, bertanda akan beruntung, jika mimpi makan daging

monyet bersirat tidak baik dalam berkehidupan.

Motor

Jika anda bermimpi berkendaraan dengan motor, bermakna akan menjadi orang yang dermawan.

Melihat motor berjalan dengan kencang, alamat anda sedang memperbaiki hidup.

Muda

Jika anda bermimpi bahwa anda dalam keadaan umur muda atau orang muda, bermakna bahagia

akan segera menjelma.

Muka/Wajah

Jika anda bermimpi melihat muka dan sisi rambut, bertanda anda akan sembuh dari sakit atau

segera akan hilang penyebab sedih. mimpi muka keluar hitam-hitam bermakna kurang baik untuk

berdagang dan mimpi cuci muka, bersirat akan keluar dari susah dan derita. Dan bila mimpi

mencuci muka di panci bermakna akan mendapat jodoh.

Mutiara

Jika anda bermimpi menerima mutiara bertanda perkawinan atau juga percintaan anda akan sukses.

Musik

Jika anda bermimpi membunyikan musik atau mendengarnya bertanda nama anda akan terkenal.

N

Nabi-nabi

Jika anda bermimpi bertemu dengan nabi Muhammad SAW, bermakna anda akan mendapat

kemuliaan baik didunia maupun di akhirat, jika bertemu dengan nabi Adam AS bermakna akan

mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat dan segala doa akan dikabulkan. Dan jika melihat nabi

(nabi yang lain), bertanda akan tiba karunia Tuhan yang kelak membahagiakan. Bila bertemu

dengan sahabat nabi bermakna akan menjadi orang pintar ilmu lahir batin. Berjumpa dengan para

Wali pecinta nabi bermakna jika anda sedang menuntut ilmu akan berhasil.

Naga

Jika anda bermimpi melihat naga putih, bertanda pekerjaan akan mundur, sedangkan perempuan

mimpi melihat naga, bersirat akan memperoleh anak yang bijaksana.

Nasi

Jika anda bermimpi makan nasi bermakna akan hidup kuat dan sehat dan atau tidak akan kelaparan.

Naik

Jika anda bermimpi naik perahu dengan orang lain bermakna akan pindah, mimpi perjalanan yang

banyak naik bersirat akan maju dalam pekerjaan. Naik perahu bermakna melepas keinginan yang

telah lama dikandung. Mimpi naik kegunung bertemu orang, bertanda akan dapat kebaikan dan

mimpi naik pohon, segala apa yang diinginkan akan terlaksana. Mimpi naik kelangit, bersirat akan

mendapatkan kedudukan. Mimpi naik kereta api atau mobil bermakna anda akan mendapat

kehormatan dari pemerintah atau masyarakat. Mimpi naik harimau atau gajah bermakna anda akan

mendapat kemuliaan atau akan naik pangkat. Mimpi menaiki kuda atau onta, bermakna anda akan

naik kedudukan. Mimpi naik apa saja tapi setelah samapai diatas jatuh lagi bermakna anda akan

dikeluarkan dengan tidak hormat dari pekarjaan anda. Mimpi naik sepeda bermakna anda akan

susah berhati-hatilah.

Nangis

Jika anda bermimpi menangis dengan air mata yang bercucuran bermakna, akan datang rezeki yang

bersar berupa uang untuk anda.

Neraka

Jika anda bermimpi melihat neraka, bermakna akan mengalami suatu penderitaan yang meberi rara

susah, juga merupakan peringatan bahwa anda banyak dosa, harus segera bertobat.

Ngantuk

Jika anda bermimpi mengantuk bertanda akan memperoleh keberuntungan tiba-tiba.

Nginang

Jika anda bermimpi melihat orang nginang, bertanda akan dapat susah.

Nyamuk

Jika anda bermimpi digigit nyamuk, bertanda akan mendapat kesusahan.

Nyaring

Jika anda bermimpi mendengar suara yang nyaring, bertanda akan mendapat tamu yang datang dari

jauh atau luar kota.

Nol

Jika anda bermimpi melihat angka nol, bertanda anda akan dapat menyelesaikan suatu persoalan

yang sukar selama ini.

Nur

Jika anda bermimpi melihat nur/cahaya menyinari bermakna suatu impian yang baik.

Keberuntungan akan segera datang dengan tidak mengenal masa.

O

Obat

Jika anda bermimpi membeli obat atau menerima obat dari rumah obat bermakna anda akan tetap

sehat dan atau anda harus selalu memeriksakan diri pada dokter demi kesehatan anda.

Obor

Jika anda bermimpi berjalan membawa obor dalam keadaan menyala terang, bermakna akan

mendapat pangkat.

Oktober

Jika anda bermimpi dalam bulan Oktober atau mengimpikan bulan Oktober, bermakna kurang baik,

bila ada rencana lebih baik di tunda dulu sampai selewatnya bulan tersebut.

Olahraga

Jika anda bermimpi sedang berolahraga, bermakna akan ada kemajuan dalam soal perjuangan

(usaha yang anda harapkan akan tergapai). Dan mimpi melihat suatu permainan olahraga bersirat

kehidupan anda menghadapi kesenangan.

Onta

Jika anda bermimpi melihat onta bermakna tidak akan ada yang mejadi aral yang menghadang

(rintangan). Jika mimpi anda melihat onta dalam kurungan bersiratkan ada suatu pejalanan yang

menguntungkan..

Operasi

Jika anda bermimpi dioperasi atau dibedah, bermakna keuntungan akan segera anda peroleh setelah

bersusah payah mengurusnya. Mimpi melihat orang dioperasi, bersirat akan mundur dalam

percintaan.

Orang

Jika anda bermimpi memanah atau menembak orang, bermakna akan berpergian. Mimpi orang

sakit naik dokter, bertafsir kurang baik untuk anda. Mimpi melihat orang banyak bermakna

masyarakat akan tidak beres dalam soal sandang pangan. Mimpi orang/kita punya penyakit

kelamin, bersirat makanan susah. Memimpikan orang besar atau kepala negara bermakna naik

pangkat. Mimpi melihat orang menangis bersirat akan mendapat ganjaran dari suatu perkara. Jika

mimpi melihat ada orang yang datang kerumah bertanda akan ada orang yang berilmu yang akan

menolong anda. Mimpi dikejar orang bertanda akan dapat rezeki. Mimpi menghormati kepada

orang tua, bermakna akan dapat keberuntungan, kebebasan sosial. Mimpi mempunyai tamu orang

sakit suatu tanda akan dapat pertolongan. Mimpi melihat orang tua yang sudah meninggal

bermakna akan mendapat rezeki yang besar. Mimpi dianiaya orang, bermakna akan ditinggal mati

orang dekat.

P

Padang rumput

Jika anda bermimpi melihat padang rumput yang luas dan indah, bermakna perkawinan anda yang

didahului oleh cinta kasih akan segera tiba.

Paderi

Jika anda bermimpi melihat Paderi (guru agama/pemuka agama) membaca kitab, bermakna akan

selamat dan bahagia.

Pagar

Jika anda bermimpi melihat pagar dirumah dikala berjalan, bertanda apa yang dilakuan akan segera

terhalangi..

Padi

Jika anda bermimpi melihat padi tumbuh diatas rumah bertanda akan naik pangkat.

Pagut

Jika anda bermimpi dipagut atau digigit ular, bermakna akan segera tiba masa jodohnya dan bila

anda sudah menikah akan ada celaan yang datang pada anda.

Pahit

Jika anda bermimpi memakan atau minum yang pahit-pahit, bermakna hidup cinta anda akan

terpelihara.

Payung

Jika anda bermimpi memakai atau melihat payung, bermakna semua teman-teman anda akan

datang menolong kepada anda. Jika mimpi dapat payung dari orang tua, bersirat akan dapat

pekerjaan.

Pakaian

Jika anda bermimpi membuka pakaian, bermakna kehilangan uang, mimpi memakai pakaian

tentara, bersirat kematian dilingkungan keluarga atau setidak-tidaknya kecelakaan. Mimpi

berpakaian yang berkancing kilap, bertafsir akan ditimpa malapetaka dan mimpi pakaian terkena

tinta bermakna akan dicela orang. Mimpi memakai pakaian kumal bermakna akan mendapat

karunia. Bermimpi mebeli pakaian, bermakna apa yang dicita-citakan akan tercapai. Mimpi

mengenakan pakaian indah, bermakna akan mendapat kerugian besar. Mimpi melepas pakaian

(Polos) bermakna anda akan sembuh dari sakit.Mimpi menjahit pakaian sendiri, bermakna akan mendapat kawan baru.

Paku

Jika anda bermimpi melihat paku atau menerima, bertanda akan dapat warisan dari orang tua.

Panah

Jika anda bermimpi melihat orang memanah atau anda sendiri yang memanah, bertanda anda akan

menerima khabar baik, dan mimpi melihat panah terbang diudara bersirat anda akan disakiti oleh

teman-teman.

Panas

Jika anda bermimpi kepanasan, bermakna agar rencana anda yang harus dikerjakan sebaiknya

dituunda atau dibatalkan dulu.

Panjat

Jika anda bermimpi memanjat keatas loteng atau aaatap rum, bermakna keberuntungan, memanjat

pohon kelapa atu gunung hingga sampai puncaknya, bertafsir kebaikan dalam kehidupan.

Pangkat

Jika anda bermimpi didatangi orang yang berpangkat bermakna akan tiba rezeki baik.

Panggung

Jika anda bermimpi naik panggung sandiwara, bertanda ada kesusahan dan kemelaratan akan

berganti dengan kesenangan..

Panggil

Jika anda bermimpi dipanggil seseorang, bermakna dapat pangkat atau derajat.

Pantai

Jika anda bermimpi mandi-mandi dipantai bermakna anda akan menerima percintaan yang harmonis. Sedangkan mimpi berjalan-jalan di pantai bersirat kebahagiaan yang baru dicapai akan ada yang kerikhtiar (berusaha) menghalanginya.

Pasar

Jika anda bermimpi berjalan-jalan dipasar, bertanda akan ada atau datang penggoda atas diri anda. Mimpi akan membeli barang dipasar, bertanda akan tiba masanya anda akan naik pangkat dan keuangan anda akan terpelihara. Dan mimpi suami isteri sama-sama belanja dipasar, bermakna

akan tiba kesenangan dan ketenangan rumah tangga. Seandainya anda yang berada di dalam pasar, bertanda keberuntungan.

Pawai

Jika anda bermimpi melihaat pawai atau barisan, bermakna jika anda akan melakukan suatu pekerjaan tertentu akan dikerjakan dengan sedikit waktu dan berhasil.

Patung

Jika anda bermimpi melihat patung, bermakna segala sesuatu yang anda lakukan harus dikerjakan

dengan segiat-giatnya yang pada akhirnya akan membawa kebaikan yang anda cita-citakan.

Padang

Jika anda bermimpi memakai uniform dan memegang senjata, bermakna akan mendapat rezeki baik.

Pelayan

Jika anda bermimpi sedang dilayani seorang pelayan restoran, bertanda pekerjaan anda setiap akan

bertambah laris dalam setiap harinya. Sedangkan anda sendiri yang sebagai pelayan, bermakna

anda akan memperoleh ketabahan hati yang penuh terhadap sang majikan (orang yang

memperkerjakan).

Pekarangan/halaman

Jika anda bermimpi mandi disebuah sumur didalam pekarangan rumah yang nampak baik,

bermakna akan mendapat sakit yang hebat.

Pena

Jika anda bermimpi pena atau fulpen, bermakna kegembiraan yang luar biasa diwaktu

pakansi/libur. Dan jika mimpi diberi pena, bersirat kepandaian akan bertambah.

Penjara

Jika anda bermimpi didalam penjara, bermakna Kehidupan anda akan lebih sempurna anda akan

dipuji orang dan dihormati atau anda akan mendapat uang.

Penyakit

Jika anda bermimpi diserang penyakit atau sakit, bermakna suatu tanda anda harus banyak

berikhtiar menjaga diri. Jika mimpi ditimpa sakit campak bersirat akan mendapat rezeki murah..

Perang

Jika anda bermimpi melihat kalah perang, bertanda kurang baik, mimpi menang perang bertanda

akan beruntung. Mimpi ikut perang sabil bermakna akan geger sampai sampai mendapat perkara

besar. Dan jika mimpi akan pergi kemedan perang, bermakna akan ada orang dekat yang akan

mencari jalan untuk mencelakakan anda.

Perhiasan

Jika anda bermimpi mendapat perhiasan emas, intan dan perhiasan lain sebagainya, bermakna akan

mendapat pembantu yang istimewa. Mimpi perhiasan jatuh kedalam sumur, bertanda akan ada

kejadian yang tiba-tiba. Bermimpi mengenakan perhiasan bermakna anda akan merasa bangga dan

bahagia dengan apa yang telah dimiliki sekarang.

Periyayi

Jika mimpi memakai pakaian periyayi, bermakna akan dapat rezeki.

Pengantin

Jika anda bermimpi jadi pengantin, bermakna tidak baik anda akan sakit keras atau dapat

kecelakaan yang dapat menghentikan anda.

Penghulu

Jika anda bermimpi melihat penghulu, bermakna akan mendapat kesusahan.

Perak

Jika anda bermimpi melihat perak terkumpul, bermakna suatu keuntungan besar akan tiba dalam

perdaganan (usaha).

Perahu

Jika anda bermimpi melihat perahu ada air, bermakna akan menerima uang. Mimpi berpesta

didalam perahu, bermakna akan ada tamu yang datang dengan tiba-tiba. Mimpi naik perahu lalu

seolah-olah terbang, bermakna akan dapat derajat yang lebih tinggi atau untung kejenjang yang

lebih besar. Mimpi perahu pecah dikala dinaiki, bersirat akan ada kerugian didalam perjalanan.

Perempatan

Jika anda bermimpi sedang berjalan diperempatan jalan, bermakna anda akan menerima pujian

orang.

Perabot rumah

Jika anda bermimpi membeli perabot rumah bermakna akan segera menikah. Dan bila anda sudah

menikah, bermakna akan ada perubahan hidup yang lebih baik lagi. Mimpi melihat orang

membawa perabotan rumah dijalan, bermakna anda akan selalu kesukaran.

Permadani

Jika anda bermimpi sedang menyapu permadani atau membersihkannya, bermakna akan tiba

kebahagiaan keluarga atau anak isteri anda.

Perempuan

Jika anda bermimpi bertemu dengan perempuan (sebaliknya), bermakna akan dapat isteri baru

(Karena sebab yang benar).

Perkawinan

Jika anda bermimpi berada dalam satu perkawinan atau anda mengiringi pengantin, bermakna

sahabat anda tidak akan terlepas dalam pergaulan sehari-hari ia juga akan memberi pertolongan

kepada anda. Dan jika anda sendiri yang mimpi kawin, bersirat keberuntungan akan tiba.

Pesta

Jika anda bermimpi berpesta didalam perahu, bermakna akan ada tamu yang datang dengan tibatiba.

Mimpi berpesta di dalam rumah, bermakna ada keberuntungan yang suatu saat menjadi suatu

kesusahan.

Pesantren

Jika anda bermimpi berkunjung atau belajar disalah satu pesanteren, bertanda akan ada karunia berupa pengetahuan yang segera anda amalkan (laksanakan).

Peta

Jika anda bermimpi sedang melihat atau meneliti sebuah peta, bertanda akan merencanakan perjalanan yang jauh.

Petani

Jika anda bermimpi sebagai petani, bermakna kesusahan akan terjadi walaupun ada kesenangan tetapi nilainya hanya cukup. Jika mimpi bercakap-cakap dengan seorang petani, bermakna anda akan mampu untuk menolong seseorang yang berada dalam kesulitan.

Peti

Jika anda bermimpi menaruh barang-barang dalam peti, bertanda akan pindah ketempat lain, mimpi membuka peti, bersirat akan menetap ditempat anda berdiam sekarang. Mimpi melihat peti mati, bermakna akan mendapat berkah. Mimpi peti mati sedang digotong, bermakna akan datang keberuntungan setelah sekian lama hidup susah. Mimpi mebuka peti mati dan bercakap-cakap dengan jenazah didalamnya, bermakna akan datang kesengsaraan/kesusahan.

Petir

Jika anda bermimpi disambar petir, bermakna akan mendapat keuntungan besar.

Piano

Jika anda bermimpi melihat piano, bertanda cita-cita anda akan sulit tercapai. Dan jika mimpi main piano, bersirat anda akan berhasil dengan cita-cita anda sebagai ahli seni.

Pingsan

Jika anda bermimpi melihat wanita pingsan, bertanda akan datang jodoh anda, sedangkan mimpi

anda yang pingsan, bersiratan segala cita-cita anda yang begitu melangit akan terbentur oleh

halangan yang hebat.

Pindah

Jika anda bermimpi pindah kerumah yang buruk, bertanda akan dapatkan kawan dengan isteri yang

baik.

Pintu

Jika anda bermimpi pintu rumah anda dibuat besar dan tinggi, bermakna anda akan berhasil dalam

pencaharian. Mimpi melihat pintu sorga terbuka, bertanda akan ada pertolongan dari orang

berpangkat. Mimpi pintu rumah anda sendiri yang terbuka bermakna anda akan kalah baik

berkelahi atau bertengkar. Mimpi melihat pintu rumah ditutup, bermakna akan mendapat

kesusahan, mimpi pintu rumah tinggi lebar.

Pisau

Jika anda bermimpi pisau melukai diri anda, bertanda keberuntungan dengan mendapat

kepercayaan yang sulit lepas. Mimpi menemukan pisau orang lain, bermakna segala yang menjadi

renungan selama ini akan tercapai. Dan jika mimpi pisau yang dipegang jatuh kebawah, bertanda

akan rugi. Bila mimpi seorang perempuan membawa pisau bertafsir akan mendapatkan anak.

Mimpi membawa pisau bermakna akan mendapat apa yang didamba. Mimpi membeli pisau

bermakna akan memperoleh pengetahuan. Mimpi mengasah pisau akan mendapat keuntungan.

Piknik

Jika anda bermimpi piknik kesuatu kota yang ramai, bermakna akan mendapat kesenangan. Mimpi

piknik pergi ke gunung atau ke hutan bermakna anda akan mendapatkan suatu peristiwa yang

membuat anda prihatin.

Pohon

Jika anda bermimpi diatas rumah tumbuh pohon cemara, bermakna panjang umur. Mimpi duduk dibawah pohon, bertanda akan ditolong oleh orang besar. Mimpi memanjat pohon bersirat akan beruntung. Kalau tiba-tiba patah, bertamsil akan berduka cita. Mimpi melihat pohon lebat rindang tapi tiba-tiba terbakar, bertanda baik sekali. Duduk dibawah pohon kelapa tinggi bermakna akan mempunyai cita-cita yang berguna sekali bagi masyarakat. Dan mimpi melihat pohon yang berduri, bertanda ada teman anda yang dengki terhadap kemajuan yang telah anda dapatkan. Mimpi melihat pohon besar, bermakna mendapat kedudukan. Mimpi berjalan dibawah pohon rindang bermakna

akan mendapatkan kesuksesan. Mimpi menanam pohon bermakna, segala usaha anda akan

mendapat kemajuan.

Polisi

Jika anda bermimpi melihat polisi, bertanda pekerjaan anda sehari-hari tetap terjamin. Mimpi melihat polisi dalam jumlah banyak, bermakna akan terjadi perselisihan dalam keluarga.

Pondok

Jika anda bermimpi tidur disebuah pondok, bertanda akan mendapat sesuatu kesenangan yang tak terduga-duga.

Potlot

Jika anda bermimpi melihat atau mendapat potlot, bermakna akan memperoleh uang dari hasil kebaikan masa lalu.

Presiden

Jika anda bermimpi melihat atau bertemu dengan Presiden, bermakna akan ada kehormatan yang akan anda terima dari lingkungan pergaulan anda.

Putih

Jika anda bermimpi melihat warna putih, bermakna rezeki segera menghampiri anda.

Pusara

Jika anda bermimpi melihat atau berkunjung kepusara dari salah satru keluarga anda yang telah meninggal dunia, bermakna akan anda akan mendapat keuntungan dan umur panjang.

Q

Qur'an (Al')

Jika anda bermimpi melihat Al Qur'an, menandakan ada rahmat dari Tuhan yang besar untuk anda, dan mimpi Al Qur'an turun dari langit masuk kekepala anda dengan bentuk kertas yang panjang dan tiada putus bersirat anda memiliki banyak peluang untuk masuk kedunia yang anda inginkan hidup anda penuh dengan pilihan, semoga anda dapat pilihan yang benar, dan jauhi segala larangan

Tuhan karna anda akan selalu dicoba dengan kemaksiatan entah itu datangnya dari kesusahan, atau kesenangan dunia. Dan bila anda lolos dari segala cobaan maka segala yang anda ucapkan akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. (hati-hati menyumpahi orang lain, karena ucapan anda cepat didengar Tuhan).

R

Radio

Jika anda bermimpi mendengar suara radio, bermakna posisi kerja anda dibidang kesenian akan bertambah. Anda mimpi membeli radio akan dapatkan kemajuan dari pihak keluarga dan kenalan anda.

Raja/Ratu

Jika anda bermimpi diberi hadiah oleh seorang raja, bermakna perkawinan anda akan berlangsung baik, Mimpi melihat raja bertafsir kedudukan yang lebih tinggi akan datang untuk anda.

Rambat

Jika anda bermimpi melihat pohon kecil merambat pada pohon besar, bermakna akan mendapatpertolongan.

Rambut

Jika anda bermimpi rambut beruban, bermakna panjang umur. Mimpi rambut jatuh putus dan rontok, bersuratan akan sedih dan membuat anda susah. Mimpi rambut panjang, bertafsir akan gembira jiga panjang umur dan mimpi rambut menutup mata, bermakna akan dicela orang. Mimpi melihat rambut palsu, bermakna anda akan dikhianati teman baik.

Rampok

Jika anda bermimpi diraampok bermakna anda akan menemukan rezeki halal. Mimpi melihat

perampok masuk rumah, bermakna akan mendapatkan rezeki yang tak terduga.

Ranjang

Jika anda bermimpi membeli ranjang, bertanda akan datang tamu. Mimpi melihat atau

memperbaiki ranjang dan atau dirobah, bermakna akan pindah rumah. Mimpi tidur diatas ranjang,

bermakna, segala yang anda kerjakan tidak akan mendapat hasil memuaskan.

Rantai

Jika anda bermimpi dirantai orang bermakna akan ada kesusahan yang tiba-tiba datang atau Akan

mendapatkan kesulitan. Jika bermimpi memakai rantai besi, bermakna akan dirugikan lahir batin.

Renang

Jika anda bermimpi sedang berenang dilautan besar, bertamsil akan ada berita yang membuat anda

atau keluarga, famili anda ada yang sedang menderita hebat hingga batas yang sangat

mencemaskan semuanya.

Resep

Jika anda bermimpi menerima resep obat, bermakna akan tiba kebahagiaan dirumah tangga.

Rokok

Jika anda bermimpi merokok, bermakna akan mendapatkan sukses.

Rubuh

Jika anda bermimpi melihat pohon rubuh, bermakna kurang baik terutama kesehatan, dan akan

menghambat pekerjaan yang ada.

Rumah

Jika anda bermimpi membeli rumah, bermakna akan mendapat berkah Tuhan YME. Mimpi rumah

tumbuh rumput, bertamsil rumah yang anda impikan akan menjadi kosong. Mimpi tanah yang ada

dalam rumah meringsek atau longsor, bermakna akan ada kesusahan. Mimpi melihat rumah

terbakar bertamsil akan menderitaan penderitaan dalam tempo yang singkat, tapi kalau mimpinya

menjelang pagi, bersirat akan datang kaya. Dan jika mimpi membuat rumah, bertanda akan nikah

dan bagi yang sudah nikah akan berhasil segala cita-citanya. Mimpi rumahnya ditinggal pergi

bermakna akan dibenci orang. Mimpi melihat rumahnya roboh (tertimpa pohon) bermakna akan

mendapat kesulitan. Mimpi melihat rumahnya menjadi tinggi bermakna akan mendapat rezeki lagi.

Mimpi rumah anda banyak sekali kotoran, bermakna akan mendapat uang. Mimpi rumah anda

diatas gunung, bermakna akan mendapat kebahagiaan. Mimpi dinding rumah anda terbuka,

bermakna akan ada perselisihan dan bisa mengakibatkan perceraian antara isteri/suami. Mimpi

melihat rumah orang terbakar, bermakna akan berjumpa dengan orang yang sedang naik darah.

Mimpi melihat rumah tetangga terbakar bermakna akan dikhianati teman dekat. Mimpi rumah anda

rusak sendiri bersirat anda akan mendapat kesusahan. Mimpi membeli rumah bermakna anda akan

mendapat rahmat dari Tuhan. Mimpi membersihkan rumah, bermakna akan mendapat harta yang

tak terduga. Mimpi rumah anda terang sekali, bermakna anda akan mendapat halangan.

Rusa

Jika anda bermimpi melihat rusa, bermakna anda sedang dikejar-kejar cinta, tetapi sayang anda

sangat bersifat pemalu.

Ruwet

Jika anda bermimpi mengerjakan suatu pekerjaan dengan ruwet, bersirat bahwa seorang manusia

hidup harus selalu bercita-cita, hal itu dapat tercapai disertai kemampuan tenaga dan dorongan juga

semangat yang kuat agar anda dapat menikmatinya kelak.

Rokok

Jika anda bermimpi merokok, bermakna akan mendapatkan sukses.

S

Saat/Waktu

Jika anda bermimpi bekerja pada waktu yang tertentu ataupun makan tetap pada saat kebiasaan,

bermakna anda dapat berpikir baik dalam perundingan hingga anda menyetujui walau sebenarnya

perundingan tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup lama.

Sabar

Jika anda bermimpi sabar, bermakna anda tidak usah was-was khawatir dalam pekerjaan yang sekarang ini, arti kata lain penghasilan tentu cukup untuk kepentingan anda.

Sabun

Jika anda bermimpi makan sabun, bermakna anda akan menemui kesukaran. Tapi dalam hal ini anda diharuskan berikhtiar mencari jalan keluar agar selamat.

Sayur

Jika anda bermimpi makan sayuran, bermakna kurang baik dalam kehidup anda. Mimpi menanam sayuran bersirat panjang umur.

Sakit

Jika anda bermimpi badan anda sakit, bermakna anda akan dapat rezeki. Sedangkan bermimpi memukul badan sendiri hingga merasa sakit, bersirat keselamatan akan tiba. Dan mimpi sakit gigi, alamatakan tiba kegembiraan yang tak diduga.

Salam

Jika anda bermimpi memberi salam kepada teman atau orang sealiran, bermakna akan dihargai  orang. Jikalau anda yang diberi salam, bersiratkan harus hati-hati dengan pemberian orang.

Salju

Jika anda bermimpi melihat hamparan salju yang memutih, bermakna akan mendapatkan berita

kegembiraan.

Sambar

Jika anda bermimpi melihat sebuah pohon disambar petir, alamat kurang begitu baik.

Sampul/Emplop

Jika anda bermimpi melihat sampul/amplop, bermakna kebahagiaan dan kerukunan serta kelangsungan perkawina.

Sandal

Jika anda bermimpi kehilangan sandal, bermakna anda harus berhati-hati dengan kerja anda, ada hal yang sangat sensitif yang bisa membuat anda akan dikeluarkan..

Sangkar

Jika anda bermimpi melihat sangkar kosong, bermakna anda akan melakuan perjalanan jauh. Jika mimpi melihat burung buas dalam sangkar bersirat akan mendapat warisan.

Sapi

Jika anda bermimpi melihat atau menyembelih sapi bermakna anda akan mendapat keuntungan

diluar dugaan. Dan mimpi melihat sapi masuk kedalam rumah bertanda akan ada rezeki.

Sapu

Jika anda bermimpi menyapu dengan sapu baru, bermakna anda akan sukses dalam cinta dan cita.  Dan mimpi menyapu di dalam rumah bersirat ada tamu.

Saputangan

Jika anda bermimpi mendapatkan saputangan, bermakna akan terjadi percekcokan yang berdasarkan cinta.

Sawah

Jika anda bermimpi melihat padi disawah, menandakan anda akan bahagia. Dan mimpi membawa sapi kesawah bersirat akan datang kesuburan.

Sedih

Jika anda bermimpi sedang diliputih sedih bermakna agar anda lebih berusaha lagi dalam perjuangan.

Sadar

Jika anda bermimpi seteru anda akan datang dan meminta maaf karena sadar, bermakna anda akan, sedang dipercaya orang.

Sehat

Jika anda bermimpi seolah-olah berbadan sehat, bermakna harus ekstra hati-hati dengan makanan yang sering anda makan.

Seberang

Jika anda bermimpi sedang menyeberang sebuah kali atau bengawan dengan perahu, bermakna akan mendapatkan derajat.

Sekolah

Jika anda bermimpi berada disekolah lanjutan atau menengah, bertanda akan memperoleh pengetahuan yang luas dalam mengembangkan bakat anda. Mimpi memasuki gedung sekolah bersiratan bercita-cita baik.

Selam

Jika anda bermimpi menyelam diair yang dingin, bertanda tidak baik anda akan mengalami sakit payah dan kemungkinan dapat membawa akibat yang fatal.

Selendang

Jika anda bermimpi melihat atau membeli selembar selendang leher, bermakna ada khabar bahagia yang sebelumnya meminta ketekunan anda.

Selimut

Jika anda bermimpi memperoleh selimut, bermakna akan dapatkan kekayaan yang cukup.

Sarung

Jika anda bermimpi memakai sarung putih, bermakna kebaikan yang akan datang. Mimpi memakai

sarung merah akan mendapat kesusahan.

Semangka

Jika anda bermimpi makan semangka, bertanda percintaan akan segera meluap-luap, lekaslah

menikah agar kelak tidak terhalangi. Dan kalau anda telah kawin, bertanda rumah tangga akan

mengalami kegoncangan luar biasa, yang disebabkan cemburu yang tak disangka datangnya.

Sembahyang

Jika anda bermimpi sembahyang bermakna akan memperoleh kebajikan dari orang yang anda

pernah tolong.

Semut

Jika anda bermimpi melihat semut, bertanda kebahagiaan dalam cinta dan sukses dalam berdagang.

Senyum

Jika anda bermimpi melihat senyum datang pada anda, bermakna bahagia karena jasa-jasa anda.

Sepatu

Jika anda bermimpi memperoleh sepatu, bermakna anda akan dapat pangkat dan diamati banyak

orang. Mimpi kehilangan sepatu menandakan ditempat anda ada buru atau pembantu anda akan

pergi jauh dari lingkungan. Mimpi sepatu yang anda pakai mendadak rusak, bermakna akan ada

seorang keluarga yang sakit.

Senapan

Jika anda bermimpi memanggul senapan, bertanda baik.

Senjata

Jika anda bermimpi menemukan senjata bermakna ada tamu datang. Membawa senjata bermakna

untung. Adu senjata bertanda ada pihak yang bertengkar. Mimpi menaruh senjata dibawah bantal

bertanda usaha akan berhasil. Mimpi ditikam dengan senjata tajam, bermakna anda akan

memperoleh kegembiraan hati.

Semi

Jika anda bermimpi melihat pohon yang meranggas bersemi kembali, bertanda akan dapat

kemajuan penting.

Selambu

Jika anda bermimpi membawa atau melihat selambu, bermakna akan ada anggota keluarga yang

sakit, hati-hatilah menjaga kesehatan terutama isteri anda.

Sepeda

Jika anda bermimpi melihat orang-orang berkendaraan bermakna ada sesuatu yang dianggap sulit

dengan mudah anda atasi walaupun sesudahnya anda makan perasaan.

Setan

Jika anda bermimpi setan penggoda, yang terus menerus mengikuti anda bermakna, suatu impian

yang paling jahat anda harus lebih dekat kepada Tuhan YME.

Sneltrein

Jika anda bermimpi naik atau menumpang kereta api (sneltrein), bermakna segala usaha dapat

terlaksana dengan mudah sekali..

Sisa

Jika anda bermimpi diberi sisa makanan, bermakna tergoda oleh kata-kata manis yang

sesungguhnya berulat didalamnya.

Sikat

Jika anda bermimpi menyikat gigi/rambut, bermakna akan membaharui hidup yang sesuai dengan

cita-cita anda setelah menyesali kesalahan yang pernah dibuat dan bejanji untuk memperbaikinya.

Singa

Jika anda bermimpi singa, bermakna akan dapatkan kedudukan yang tinggi.

Soto

Jika anda bermimpi makan soto, bermakna akan bertambah penghasilan.

Sogok

Jika anda bermimpi menyogok kepada sesuatu badan usaha guna kelancaran pembangunan,

bermakna dikaruniai Tuhan YME, akan datang pengasihan dari teman. Dan jika anda mimpi

disogok orang bersirat rezeki akan berkurang.

Suami

Jika anda seorang perempuan dan bermimpi memeluk suaminya, bermakna akan ada rezeki yang

datang. Mimpi suami isteri sama-sama pergi kepesta, bertanda akan berpisah.

Spoor

Jika anda bermimpi menumpang spoor atau kereta api, bermakna cita-cita anda akan berhasil.

Suara

Jika anda bermimpi...mendengar suara suling bertanda akan dapat kesenangan, mendengar suara angin bermakna akan dapat sakit, mendengar suara guntur bersirat sedih dan sakit, mendengar suara air sungai menderu bertafsir akan dapat isteri baru.

Subur

Jika anda bermimpi melihat sawah yang padinya subur, bermakna anda bahagia. Demikia pula jika mimpi melihat tumbuh-tumbuhan lain yang kelihatan subur.

Sumur

Jika anda bermimpi ambil air dari dalam sumur, bertanda akan dapat rezeki tapi disertai dengan kejengkelan hati. Jika mendengar suara dari dalam sumur, bertanda akan berselisihan. Mimpi sumur ada didalam rumah, bertanda akan sakit keras. Dan jika sumur airnya kering, bertanda akan mengalami kekurangan untuk sementara waktu. Mimpi melihat sumur ada ikannya, bermakna akan mendapat rezeki baru. Mimpi melihat sumur terbakar, bermakna akan timbul suatu kejadian yang tidak disangka-sangka. Mimpi melihat sumur dindingnya rusak, bermakna akan mendapat celaka.

Suling

Jika anda bermimpi meniup suling, bermakna akan sukses dalam segala lapangan (Usaha), Suling

pecah, bertamsil akan kehilangan teman hidup.

Surat

Jika anda bermimpi menerima surat, bermakna kebaikan untuk anda yaitu pola pikiran dan cara

pandang anda makin luas. Sedangkan menulis surat, bermakna akan maju dalam usaha dan

percintaan.

Susu

Jika anda bermimpi meminum susu, bertanda akan ada orang tua yang datang.

Surga

Jika anda bermimpi melihat surga, bermakna akan memperoleh hidup bahagia. Mimpi tinggal di

surga bersirat akan dikaruniai.

Sungai

Jika anda bermimpi melihat air sungai kotor/butek, bermakna akan mendapat ketenangan.

T

Taat

Jika anda bermimpi merasa diri anda seolah-olah seorang yang taat kepada agama, bermakna

pencaharian akan muda bagi anda untuk memperolehnya. Mimpi taat dan setia kepada isteri/suami,

bertanda pangkat dan kedudukan anda akan naik. Mimpi taat kepada undang-undang negara,

bertanda apa yang pernah dikerjakan akan berhasil walaupun agak lama.

Tai/Kotoran

Jika anda bermimpi melihat tai banyak didalam rumah, bertanda akan datang untung.

Takut

Jika anda bermimpi mendapat nama harum bila mimpi berjalan di jembatan dengan rasa takut

sekali.

Tali

Jika anda bermimpi diikat tali bermakna ada orang yang akan membinasakan anda dan

menginginkan apa yang anda miliki.

Taman

Jika anda bermimpi berada didalam kebun atau taman bunga, bermakna kehidupan penuh

kebahagiaan dan kegembiraan.

Tamasya

Jika anda bermimpi bertamasya atau berpiknik dengan pasangan/partner, bermakna tidak akan ada

kesulitan yang dirasa selama belum kawin.

Tamu

Jika anda bermimpi didatangi tamu, bertanda hidup tiada pernah kesepian.

Tanah

Mimpi melihat tanah yang mendadak pecah terbelah, bermakna anda akan sakit, Mimpi kerja meratakan tanah, bersirat akan bebas dari kesusahan. Menggali tanah, bertanda akan ada geger dan ribut dan mimpi tidur ditanah akan mendapat pangkat. Mimpi anda tertimbun tanah, bermakna akan mendapat harta.

Tanda

Jika anda bermimpi diberi tanda mata, bermakna anda akan mendapat kegembiraan yang tak

terduga.

Tambur

Jika anda bermimpi melihat tambur, bermakna akan ada tamu yang datang dari jauh.

Tangan

Jika anda bermimpi melihat tangan elok, bertanda anda akan berbakat seni, jika mimpi tangan yang kuat, bermakna anda akan termasuk ahli politik.

Tangga

Jika anda bermimpi mimpi jatuh dari tangga, bermakna anda menunda keberuntungan dalam

dagang. Atau kepercayaan akan hilang.

Tangis

Jika anda bermimpi menangis, bertanda akan dapat susah atau sakit.

Tani

Jika anda bermimpi sebagai petani, bermakna akan murah rezeki

Teh

Jika anda bermimpi minum teh, bermakna keberuntungan dalam soal dagang, Sedangkan mimpi menumpahkan teh dari cangkir, bersirat kesialan..

Terbang

Jika anda bermimpi terbang dengan pesawat terbang, bertanda akan datang panggilan undangan stimewa karena anda mempunyai kelebihan yang sangat berharga. Jika mimpi melihat perahu terbang bermakna akan berhasil dalam usaha. Sedang kalau diri anda yang terbang, artinya anda akan mendapatkan suatu pengalaman/ilmu yang sangat bermanfaat bagi anda yang dapat membantu hidup atau karir anda.

Telur

Jika anda bermimpi makan telur, bertanda akan dapat rezeki. Kalau isteri anda sedang hamil akan segera mendapatkan anak laki-laki. Dan mimpi melihat telur bertanda akan kedatangan susah besar.

Tembak

Jika anda bermimpi menembak burung atau binatang dan kena pada sasarannya bermakna anda akan sukses dalam dagang. Mimpi mendengar suara tembakan (dentuman) meriam, bermakna akan menerima khabar yang mengejutkan. Jika anda bermimpi menembak orang, bertanda akan keberuntungan besar, sedang anda ditembak orang, bertanda kurang baik anda akan menjadi sakit sakitan.

Tenggelam

Jika anda bermimpi tenggelam dalam laut atau kali, bermakna anda harus meneliti keuangan anda

dalam waktu yang singkat (ada persoalan dengan keuangan). Jika hanya mimpi tenggelam dalam

air bermakna anda akan mendapat fitnah dari orang yang anda kenal lama maupun baru.

Tengkar

Jika anda bermimpi suami isteri saling bertengkar, bermakna badan mengalami rasa kurang enak.

Teriak

Jika anda bermimpi berteriak diatas jembatan, bermakna kemenangan akan anda dapat walaupun

perkara yang tergolong besar.

Terbakar

Mimpi melihat rumah terbakar, bermakna dalam cita-cita anda akan maju.

Tertawa

Jika anda bermimpi tertawa, bermakna anda akan ditimpa kesedihan atau sakit.

Tempat suci

Jika anda bermimpi melihat tempat-tempat suci, bermakna anda akan mendapat keuntungan yang

tidak terkira.

Tidur

Jika anda bermimpi tidur dengan perempuan bukan isteri, bermakna hidup anda tak karu-karuan.

Mimpi tidur nyenyak, bersirat akan dapat mempengaruhi seorang tokoh yang utama. Sedangkan

mimpi tidur diperahu, alamat kurang baik.

Tikar

Jika anda bermimpi membeli tikar atau babut, bermakna pekerjaan akan tetap bagus dan lancar.

Sedangkan tikar robek, bertafsir kemunduran.

Tikus

Jika anda bermimpi melihat tikus menuju jalan, bermakna akan ditolong oleh orang budiman.

Mimpi melihat tikus lari, bermakna akan terima khabar senang.

Tinta

Jika anda bermimpi melihat tinta, bertafsir akan ada yang menganggap diri anda salah.

Tobat

Jika anda bermimpi bertobat kepada Allah, bermakna akan tetap hidup dan sehat karena keadaan

akan banyak yang menolong anda.

Toko

Jika anda bermimpi kerja disebuah toko, bermakna kehidupan anda sederhana tapi puas.

Tomat

Jika anda bermimpi makan tomat, bermakna akan tiba saat kesenangan setelah kerja setahun ini.

Tong

Jika anda bermimpi melihat tong berisi, bermakna akan hidup dalam kerja. Sedangkan melihat tong

kosong, bersirat akan terjadi suatu kemunduran sekali.

Topi

Jika anda bermimpi memakai topi, bermakna kedudukan anda akan semakin lebih baik. Mimpi

kehilangan topi bermakna ada sesuatu dari anda yang hilang dirumah.

Todong

Jika anda bermimpi ditodong pistol bermakna, akan mendapat kemajuan didalam segala hal.

Trompet

Jika anda bermimpi mendengar atau melihat trompet atau sedang dibunyikan, bermakna akan dapat

nama baik.

Tudung

Jika anda bermimpi melihat orang-orang perempuan bertudung, bermakna anda harus lebih hatihati

dalam menghadapai persoalan anda, ada baiknya meminta bantuan kepada orang lain.

Tukang sepatu

Jika anda bermimpi menjadi tukang sepatu, bermakna hidup dan pekerjaan anda akan berkelebihan.

Tuma

Jika anda bermimpi badan anda banyak tuma (kutu), bermakna akan dapat untung dalam suatu

pertaruhan atau perjudian

Tongkat

Jika anda bermimpi memegang tongkat pembesar, bermakna akan dapat hasil yang diluar dugaan.

Turun

Jika anda bermimpi turun, bermakna sesuatu yang dikerjakan akan menjadi kurang baik atau turun

hasilnya.

Tribune

Jika anda bermimpi berada diatas tribune sepak bola, bermakna akan datang masa jaya anda selama

satu tahun ini.

U

Uang

Jika anda bermimpi meminjam uang kepada seorang yang butuh, bertanda anda akan turun tangan

dalam urusan sendiri maupun dengan orang lain. Mimpi kehilangan uang, bermakna akan

memperoleh karunia yang halal. Mimpi mendapat uang dijalan, bermakna akan ditolong oleh

kawan karib. Mimpi mendapat uang saja bermakna akan jatuh sakit. Mimpi menyebar uang,

bermakna akan menderita kerugian karena melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Mimpi

menabung uang bermakna, akan dibenci/diperdaya orang.

Uban

Jika anda bermimpi rambut anda beruban atau melihat uban, bermakna panjang usia/umur.

Ubi

Jika anda bermimpi melihat ubi atau menanam ubi dikebun, bermakna, akan ada suatu karunia atau

pemberian orang yang segera anda temui dengan didahului dengan perjuangan bathin yang kuat.

Ular

Jika anda seorang jejakan atau seorang gadis bermimpi melihat atau dipagut (digigit) ular,

bermakna akan segera mendapatkan pasangan atau jodoh. Dan bila anda telah menikah bermimpi

demikian, bermakna akan memperoleh kemakmuran hidup. Mimpi melihat ular kecil dengan tibatiba

berubah menjadi naga, bermakna akan ada orang besar yang menolong anda. Melihat ular

berwarna-warni, bersirat kebahagiaan segera terbayang pada anda. Mimpi melihat ular yang banyak

sekali, bermakna akan panjang umur. Mimpi dikelilingi banyak ular, bermakna firasat akan banyak

orang yang memusuhi anda.

Undangan

Jika anda bermimpi mendapat undangan, bermakna akan panjang usia. Mimpi tidak menghadiri

undangan, bersirat jika anda seorang pimpinan (perusahaan) haruslah lebih berhati-hati dalam

memainkan rol kehidupan.

Uniform

Jika anda bermimpi memakai uniform militer bermakna anda akan memperoleh kemajuan dalam

hidup.

Undian/Lotre

Mimpi menang lotre, bermakna anda harus berhati-hati kepada sahabat yang bermulut manis, tetapi

sesungguhnya berhati busuk.

Upah

Jika anda bermimpi mendapat upah (bayaran) karena keringat lelah anda, bermakna akan dipercaya

oleh orang.

Usus

Jika anda bermimpi melihat usus binatang terhambur ditanah, bermakna ada orang jahat yang

mencoba anda sepaya terus berjaga-jaga..

V

Vacantie

Jika anda bermimpi sedang vacantie (hidup nyata, lepas dari resah dan luluh) dengan perasaan

gembira, bermakna waktunya kembali sadar (mengerti apa yang terjadi saat ini), kegembiraan itu

akan anda rasakan.

Vak/Fakultas

Jika anda bermimpi sekolah di vak/fakultas, bermakna anda akan dapat menghargai jasa dan

pendapat baik dari teman-teman.

Varia/kombinasi

Jika anda bermimpi melihat varia (kombinasi) warna dari berbagai macam kain atau benda lainnya,

bermakna bila anda akan mengalami kesukaran untuk memenuhi kebutuhan yang anda inginkan

jika anda terlalu tergesah-gesah.

Veteran

Jika anda bermimpi sebagai seorang veteran, bermakna segala jasa baik yang pernah anda lakukan

akan selalu diingat oleh orang yang anda tolong..

W

Wahyu

Jika anda bermimpi seolah-olah diberi wahyu oleh Yang Maha Kuasa, bermakna akan menjadi

orang yang pandai atau akan berumur panjang.

Wayang

Jika anda bermimpi menonton wayang bersama pasangan/partner, bermakna sukses dalam cinta

dan kehidupan berumah tangga akan bahagia.

Wakil

Jika anda bermimpi menemui seorang wakil pejabat jawatan (orang berpangkat), bermakna

kepercayaan akan datang dari tempat anda bekerja. Dan bila anda sendiri yang menjabat sebagai

wakil, bersirat akan hidup berlebih-lebihan.

wc

Jika anda bermimpi pergi ke W.C yang kotor, bersirat anda akan beruntung.

Wajan

Jika anda bermimpi melihat wajan, bermakna akan bersusah hati.

Wanita

Jika anda bermimpi bertemu wanita cantik, bermakna segala yang diharapkan dari percintaan akan

berhasil. Dan jika seorang wanita bermimpi bertemu seorang laksamana, bersirat akan kawin

dengan seorang duda yang kaya raya.

Waringin

Jika anda bermimpi memanjat pohon waringin, bermakna akan mendapatkan anak bersamaan

ketika mendapat keuntungan.

Wartawan

Jika anda bermimpi menjadi wartawan, bermakna segala yang tergaris dalam pikiran akan mudah

untuk diwujudkan. Dan jika bertemu dengan seorang wartawan dan mengadakan wawancara,

bersirat agar waktu yang anda miliki jangan disia-siakan.

Warung

Jika anda bermimpi makan diwarung dengan banyak teman, bermakna rezeki akan tiba dalam

waktu yang singkat. Mimpi makan sendiri di warung, bertafsir akan ada kegagalan yang datang.

Anda bermimpi sebagai pelayan warung atau mendirikan warung, bersirat akan beralih pekerjaan.

Wudhu

Jika anda bermimpi mengambil air wudhu, bermakna pekerjaan yang anda kerjakan akan selesai

dengan baik.

Y

Yakin

Jika anda bermimpi ada orang-orang yang datang memberikan keyakinan atau kepercayaan kepada

anda, bermakna anda haruslah lebih berhati-hati benar dengan semua berita yang pernah anda

dengar dari keluarga atau teman-teman. Sedikit pengertian sangatlah membahayakan.

Yapon

Jika anda bermimpi melihat jejeran yapon yang dipamerkan ditoko atau pasar-pasar kain, bermakna

kehidupan percintaan anda dalam keadaan harmonis dan tenang.

Yasin

Jika anda bermimpi mendengar atau membaca Yasin, bertanda baik kehidupan berumah tangga

akan selalu terpelihara.

Yatim Piatu

Jika anda bermimpi memasuki rumah yatim, bermakna akan ada suatu kemuliaan dalam hidup

dengan kesempurnaan ilmu. Sedangkan mimpi anda sendiri yang yatim piatu, bertafsir rezeki anda

akan tiba dari pengasihan orang banyak..

Z

Zakat

Jika anda bermimpi memberi zakat kepada fakir miskin, bermakna anda tidak akan kekurangan

uang setiap hari.

Ziarah

Jika anda bermimpi ziarah kekuburan/makam, bermakna anda akan menemui kehidupan yang

damai dan tenang dengan menjadi orang yang mulia lahir bathin.

Zi-na

Jika anda bermimpi ber-zina dengan dewi (wanita cantik dari surga) bertanda akan mendapatkan anak yang baik. Dan jika mimpi ber-zina dengan puteri (wanita terpandang), bermakna akan

mendapat rugi.


A ANGGOTA KELUARGA *

menurut Islam:

Anggota Keluarga: Bermimpi mempunyai anak lelaki yang remaja bererti kemegahan dankekuatan bagi anda. Perempuan yang bermimpi mempunyai anak lelaki yang sudah dewasa bererti satu kebaikan yang akan datang.

*menurut Barat:

Anggota Keluarga: Mimpi ini boleh baik atau buruk, tergantung pada hubungan anda dengan keluarga. Bermimpi ayah bererti hal-hal berkaitan dengan kuasa, bermimpi ibu bermakna hal-hal berkenaan dengan perlindungan/perlindungan lampau, bermimpi adik-beradik bererti saingan, bermimpi datuk-nenek bererti kebijaksanaan, bermimpi anak anda melambangkan anda seperti anak atau hal-hal berkaitan dengan zaman kanak-kanak anda.

AIR *menurut Barat:

Air: Air melambangkan emosi dan perasaan anda, di mimpi ia menggambarkan hidup dan

kelahiran. Menyeberang sebuah sungai bermakna perubahan, sungai kecil yang mengalir dengan

cepat menunjukkan emosi yang tidak dapat dikuasai, kolam terang menunjukkan permulaan baru,

air berlumpur atau pusaran air bererti masalah yang tidak diduga-duga.

ALLAH S.W.T :

Al-Ustaz Abu Sa'id berkata: "Sesiapa yang melihat seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah

S.W.T. dan Allah memandang kepadanya, maka mimpi itu merupakan mimpi rahmat jika

yang bermimpi itu orang salih. Tetapi kalau yang bermimpi itu bukan orang salih, maka itu

merupakan peringatan."

B
BER-TELAN-JANG *menurut Islam:

Bertelan-jang: Bermimpi kehilangan sebahagian pakaiannya atau barang-barang di rumah

bermakna akan hilang sebahagian hartanya. Bermimpi seolah-olah akan menanggalkan

kasut bermakna anda akan berpisah dengan isteri atau pembantu anda.

*menurut Barat:

Bertelan-jang: Mimpi ini bererti keadaan yang memalukan ataupun anda berkhuatir membuat

kesalahan lalu didedahkan. Jika ditangkap oleh orang lain sebelum berpakaian sepenuhnya,

bermakna anda belum bersiap-siap sebagaimana mestinya.

BINATANG *menurut Islam:

Binatang: Bermimpi suara singa bererti takut kepada raja yang zalim, bermimpi suara kuda

bermakna anda akan mendapat pemberian dari lelaki yang mulia, bermimpi suara kulit ular bererti

menjauhkan diri dari musuh yang menyembunyikan permusuhan dan berusaha untuk

mengalahkannya, bermimpi percakapan burung bermakna baik dan ialah satu petanda bahawa

orang yang bermimpi bertambah mulia, bermimpi suara kucing menunjukkan memalukan

pembantu yang pencuri.

*menurut Barat:

Binatang: Bermimpi singa bererti hal-hal berkenaan dengan keberanian, bermimpi kuda

menunjukkan hal-hal berkenaan dengan kuasa, bermimpi ular menunjukkan kesuburan, bermimpi

binatang liar yang berlaga bermakna pertengkaran di kalangan keluarga, percakapan burung

bermakna kebahagiaan, lebah berdengung-dengung bererti baik untuk perniagaan, kucing berwarna

hitam menandakan nasib baik.

BUAYA *menurut Barat:

Buaya: Anda akan ditipu oleh kawan anda. Musuh akan menyerang anda. Mimpi yang memberi

amaran.

D DARAH *

menurut Islam:

Darah: Darah yang keluar dari hidung, jika ia banyak cair, bermakna harta yang

berpanjangan. Jika ia kental, bermakna keguguran kandungan (anak). Jika dia lihat darah itu

mengotori pakaiannya bermakna dia akan mendapat harta yang tidak baik dan akan

melakukan dosa. Jika darah itu tidak mengotori pakaiannya bererti dia akan keluar dari

dosanya (terampun dosanya).

*menurut Barat:

Darah: Bermimpi pakaian yang berdarah, bererti musuh yang mencuba membinasakan kerjaya

anda yang bermula berjaya. Melihat darah yang mengeluar dari luka bermakna kebimbangan dan

penyakit, mahupun urusan niaga yang buruk dengan orang asing.

DIKEJAR *menurut Islam:

Dikejar: Bermimpi diikuti oleh orang pemuda bermakna anda akan berjumpa dengan musuh.

*menurut Barat:

Dikejar: Ini adalah mimpi kebimbingan, kadang-kadang mimpi ini ialah ketakutan benar bahawa

akan diserang atau digertak. Secara lambang, ia menunjukkan anda mencuba melepaskan diri dari

situasi yang susah ataupun anda tidak menghadapi hakikat.

G
GIGI *menurut Islam:

Gigi: adapun gigi maknanya adalah keluarga rumah tangga lelaki. Maka gigi sebelah atas

adalah keluarganya yang lelaki dan sebelah bawah keluarga yang perempuan.

Gigi yang goyang: jika sebahagian gigi goyang, menunjukkan ada yang akan berpenyakit. Gigi

yang jatuh dan hilang menunjukkan kematian atau hilang buat selama-lamanya.

*menurut Barat:

Gigi: hubungan tidak menyenangkan dengan penyakit atau orang yang membingungkan.

Gigi yang goyang: kegagalan dan khabar buruk.

Gigi yang hilang: kemalangan dengan tiba-tiba.

H HAJI DAN UMRAH:

Al-Ustaz Abu Sa'id berkata: "Sesiapa yang melihat dia pergi mengerjakan haji pada

musimnya, maka kalau dia belum haji akan dapat mengerjakan haji, kalau dia sedang sakit

akan sembuh, kalau dia mempunyai hutang akan dapat membayar hutangnya, kalau dia

sedang ketakutan dia akan merasa aman, kalau dia miskin akan menjadi kaya, kalau dia

musafir akan selamat, kalau dia telah digulingkan atau ditendang akan kembali mendapat

jawatan, kalau dia sesat akan mengetahui arah dan petunjuk dan kalau dia dalam kesusahan

akan mendapat kelapangan."

Orang yang melihat pergi mengerjakan haji tetapi sudah habis waktunya, maka kalau dia

seorang pemimpin akan digulingkan, kalau dia peniaga akan merugi, kalau dia musafir akan

terkandas di perjalanan, kalau dia sihat akan berpenyakit.

Orang yang melihat seolah-olah dia mengerjakan haji atau umrah bererti panjang umurnya

dan tetap pendiriannya. Orang yang bermimpi tawaf di Baitullah akan mendapat jawatan

yang mulia. Orang yang bermimpi tawaf di atas tunggangan bererti dia menyetubuhi wanita

yang sedang ihram.

JJ

IN *menurut Islam:

Jin: Orang yang bermimpi bertukar menjadi jin bererti kuat tipu dayanya. Melihat sihir jin

dalam tidur menunjukkan tipu daya. Bermimpi melihat jin, pada asalnya mereka adalah

kelompak yang suka mengajak manusia berkhayal dan menipu manusia.

JATUH *menurut Barat:

Jatuh: Bererti kekurangan keselamatan, kekurangan yakin pada diri sendiri, ketakutan kegagalan,

ketidakbolehan menguasai situasi tertentu, atau hanya mempunyai punca jasmaniah: kejatuhan

mengejut tekanan darah.

K KUCING *

menurut Islam:

Kucing: mendengar suara kucing bererti memalukan pembantu yang mencuri.

*menurut Barat:

Kucing: nasib buruk jika anda tak berjaya menghalaunya atau membunuhnya

LABAH-LABAH *

menurut Barat:

Labah-labah: Melihat labah-labah bermakna anda akan berhati-hati, bekerja dengan rajin

dan menemui sukses. Labah-labah yang besar bermakna sukses yang cepat.

Tapi kalau anda dikejar atau digigit labah-labah tersebut bermakna masalah atau kesukaran

dengan kejayaan tersebut.

M
MALAIKAT:

Al-Ustaz Abu Sa'id berkata: "Melihat malaikat dalam tidur, jika malaikat itu yang dikenal dan dalam keadaan bergembira, maka akan berlaku sesuatu bagi orang yang bermimpi. Sesuatu yang dimaksudkan itu termasuklah kemegahan, kekuatan, berita menggembirakan,  mendapat pertolongan setelah dizalimi, sembuh, setelah berpenyakit, tenteram setelah dalam ketakutan, kaya setelah miskin, bergembira setelah menderita, dapat menghajikan

kawannya atau dia syahid dalam peperangan."

MATI *menurut Islam:

Mati: Melihat mati dalam mimpi adalah penyesalan daripada perkara yang sangat besar. Melihat

seolah-olah anda mati, kemudian anda hidup lagi, bererti anda mempunyai dosa kemudian anda

bertaubat.

*menurut Barat:

Mati: Melihat seolah-olah anda mati bererti anda diancam oleh orang atau situasi yang sudah

membantu anda terlebih dahulu. Melihat mati dalam mimpi bererti nasib buruk dan dukacita bagi

anda dan kawan anda. Melihat seseorang mayat bermakna akhir situasi. Melihat kawan yang mati

boleh mengerti hanya anda akan meninggalkan dia.

MAYAT *menurut Islam:

Mayat: Sesiapa yang bermimpi melihat mayat seseorang (yang sudah mati), seolah-olah dia mati

lagi, lalu orang-orang menangisnya, yakni tidak sampai berteriak dan meratap, maka ini

menunjukkan akan berkahwin salah seorang zuriatnya. Sesiapa yang bermimpi menjumpai mayat,

maka dia akan mendapat harta.

*menurut Barat:

Mayat: Khabar buruk perniagaan atau berkenaan dengan seorang yang tidak hadir.

MUHAMMAD S.A.W.:

Dari Sa'id bin Qais, dari ayahnya, katanya Rasulullah S.A.W. bersabda: "Tidak masuk

neraka orang yang melihat aku dalam tidurnya."

P PARA RASUL: lihat Para Rasul

Al-Ustaz Abu Sa'id berkata: "Bermimpi melihat para nabi ada dua kemungkinan. Mungkin

merupakan khabar gembira dan mungkin juga suatu peringatan. Pertama melihat hal atau

keadaannya yang sebenar. Ini menunjukkan orang yang bermimpi itu baik, sempurna, mulia

dan menang dari musuh-musuhnya. Kedua, melihat nabi tidak seperti keadaannya yang

sebenar. Misalnya dia melihat nabi dalam keadaan cemberut atau masam mukanya. Ini

menunjukkan buruknya keadaan orang yang bermimpi itu dan bersangatan musibah yang

diterimanya tetapi akhirnya Allah melapangkannya. Kalau dia bermimpi melihat seolaholah

dia membunuh nabi, itu menunjukkan bahawa dia tidak menunaikan amanah

menyalahi janji."

SS

AHABAT DAN TABIIN:

Sesiapa yang melihat salah seorang dari mereka atau sekalian mereka dalam keadaan hidup,

maka melihat itu dikira kuat agamanya. Ini juga menunjukkan bahawa yang bermimpi itu

akan memperoleh ketinggian dan kemuliaan. Kalau ada orang yang melihat seolah-olah dia

termasuk sahabat atau tabiin, maka dia akan menghadapi kesusahan, tetapi akhirnya

mendapat kelapangan. Kalau selalu melihat mereka, maka akan lapang kehidupan.

SINGA *menurut Islam:

Suara singa: mendengar suara singa bererti takut kepada raja yang zalim.

*menurut Barat:

Singa: bermimpi singa bererti anda berkuasa besar, kalau anda menewaskan singa itu, anda akan

menang, kalau ditewaskan oleh singa, maka anda akan mudah dikecam oleh serangan musuh.

Suara singa: mendengar suara singa bererti kemajuan tidak di sangka-sangka dan populariti

dengan kaum wanita.

SURAH-SURAH Dalam Quran ada 114 surah. Setiap surah mempunyai takwil tertentu. Di

bawah ini disebutkan takwil setiap surah secara tertib:

Al-Fatihah: Dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan ditutup pintu keburukan.

Al-Baqarah: Panjang umurnya dan baik agamanya.

Ali Imran: Bersih diri dan bersih jiwanya serta sanggup menghujah pihak-pihak yang batil.

An-Nisa': Menjadi pembagi-bagi harta warisan, mewarisi wanita dan mewariskan harta kerana

umurnya yang panjang.

Al-Ma'idah: Tinggi darjatnya,kuat keyakinannya dan baik kewarakannya.

Al-An'am: Banyak binatang peliharaannya dan dia menjadi pemurah.

Al-A'raf: Tidak akan keluar dari dunia sebelum dia menginjak bukit Turisina.

Al-Anfal: Menang melawan musuh dan dia mendapat harta ghanimah.

At-Taubah: Hidup terpuji di tengah-tengah masyarakat dan mati dalam keadaan bertaubat.

Yunus: Bagus ibadatnya dan man daripada tipudaya serta ilmu sihir.

Hud: Berhasil tanam-tanamannya dan berkembang binatang ternaknya.

Yusuf: Pada mulanya dia dianiaya orang tetapi kemudian pergi merantau dan berhasil di

perantauan.

Al-Ra'du Ibrahim: Menghafaz banyak doa dan cepat beruban. Bagus agama dan urusannnya di

sisi Allah.

Al-Hijr: Terpuji di sisi Allah SWT dan di sisi manusia.

An-Nahl: Diberikan ilmu dan kalau dia sedang sakit bererti dia akan sembuh.

Bani Israil: Mulia di sisi Allah SWT dan menang melawan musuh-musuhnya.

Al-Kahfi: Tercapai cita-citanya dan panjang umurnya sehingga dia bosan hidup dan rindu akan

mati.

Maryam: Menghidupkan sunah para nabi, dituduh dan dihinakan teteapi akhirnya terbukti

kesuciannya.

Taha: Kebal dari khianat tukang-tukang sihir.

Al-Anbiya': Mendapat kemudahaan dan kebahagiaan setelah menghadapi pelbagai kesusahan dan

mendapat ilmu dan khusyuk.

Al-Haj: Dapat mengerjakan haji berulang-ulang insya-Allah.

Al-Mukminun: Kuat imannya dan mati dalam iman.

An-Nur: Allah SWT menerangi hati dan kuburnya.

An-Furqan: Menjadi pemisah antara yang hak dan batil.

As-Syu'ara: Allah SWT melindunginya dari kejahatan.

An-Naml: Diberikan kerajaan atau kekuasaan.

Al-Qasas: Diberikan perbendaharaan yang halal.

Al-Ankabut: Dia dalam penjagaan Allah SWT sehingga matinya.

Ar-Rum: Allah SWT memberikan kekuatan kepadanya untuk menakluki negeri kaum musyrikin

ramai umat yang mendapat pertunjuk di tangannya.

Luqman: Diberikan hikmah.

As-Sajdah: Mati di atas sejadahnya dan menjadi orang yang berjaya di sisi Allah SWT.

Al-Ahzab: Menjadi kelompok orang bertakwa dan pengikut kebenaran.

Saba': Zuhud di dunia dan suka beruzlah (mengasingkan diri dari masyarakat yang banyak

mengerjakan dosa).

Fatir: Allah SWT membukakan pintu-pintu nikmat kepadanya.

Yasin: Dijadikan sebagai pencinta pengikut Rasulullah SAW.

As-Saffat: Mendapat anak yang taat dan mempunyai keyakinan.

Sad: Pandai bertukang dan banyak hartanya.

Al-Zumar: Bersih agamanya dan baik akhir hayatnya.

Al-Mukmin: Diangkat darjatnya di dunia dan akhirat dan mengalir kebaikan-kebaikan melalui

tangannya.

Hamim As-Sajdah: Menjadi penyeru kepada yang hak dan ramai yang mencintainya.

Hamim Ain Sin Qaf: Panjang umurnya.

Al-Zukhruf: Jujur dalam percakapannya.

Al-Dhukan: Diberikan kekayaan.

Al-Jasiah: Menjadi khusyuk dan takut kepada Allah SWT.

Al-Ahqaf: Melihat perkara-perkara ajaib di dunia.

Muhammad: Menjadi baik sirah (perjalanan hidupnya).

Al-Fath: Diberi taufik untuk berjihad.

Al-Hujurat: Allah SWT merahmatinya.

Qaf: Dimurahkan rezekinya.

Al-Zariat: Menjadi tanam-tanamnya.

Al-Tur: Bererti dia sudah dekat dengan Makkah Al-Mukarramah.

An-Najm: Mendapat anak yang cantik dan terpandang.

Al-Qamar: Kebal daripada ilmu-ilmu sihir.

Ar-Rahman: Mendapat nikmat di dunia dan mendapat rahmat di akhirat.

Al-Waqi'ah: Bersegera kepada taat.

Al-Hadid: Sihat badan dan dipuji orang.

Al-Mujadalah: Membantah pihak yg. batil serta sanggup memberikan hujah-hujah bernas.

Al-Hasyar: Dia mengancurkan musuh-musuhnya.

Al-Mumtahanah: Mendapat rintangan dan cubaan tetapi diberi ganjaran.

As-Saff: Ingin mati syahid.

Al-Jum'at: Allah SWT mengumpulkan pelbagai kebaikan baginya.

Al-Munafiqun: Lepas daripada kemunafikan.

At-Taghabun: Tetap di atas petunjuk.

At-Talaq: Terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri dan terkadang sampai kepada

perceraian.

Al-Mulk: Besar kerajaannya.

Nun al-Qalam: Diberi kefasihan dan pandai menulis.

Al-Haqqah: Dia berdiri di atas hak.

Al-Ma'arij: Berada dalam keadaan aman di ditolong.

Nuh: Menjadi penyeru kepada kebaikan dan pencegah dari yang mungkar serta mengalahkan

musuh-musuhnya.

Al-Jin: Terpelihara dari gangguan syaitan.

Al-Muzammil: Diberi taufik untuk mengerjakan solat tahjud.

Al-Mudassir: Baiklah tempat tidurnya dan dia menjadi orang sabar.

Al-Qimayah: Tidak mahu bersumpah untuk selama-lamanya.

Al-Insan: Menjadi orang yang pemurah, bersyukur dan baik penghidupannya.

Al-Mursalat: Diluaskan rezekinya.

'Amma Yatussalun: Menjadi mulia dan masyur kemuliaannya.

An-Nazi'at: Dicabut kesusahan dan sifat khianat dari hatinya.

'Abasa: Dia memberikan zakat dan sedekah.

Al-Takwir: Banyak melancong dan banyak mendapat keuntungan.

Al-Infitar: Dekat kepadanya raja-raja dan pembesar serta mereka menghormatinya.

Al-Mutaffifin: Allah SWT memberikan sifat amanah kepadanya, sifat adil dan menyempurnakan

janji.

Al-Insyiqaq: Ramai anak dan keturunannya.

Al-Buruj: Lepas dari dukacita dan mendapat ilmu. Ada yang mengatakan ilmu yang dimaksud

ialah ilmu nujum.

At-Tariq: Diberi taufik untuk banyak bertasbih.

Al-A'la: Mudah segala urusannya.

Al-Ghasiyah: Naik pangkat atau martabatnya.

Al-Fajr: Diberi pakaian yang cantik-cantik.

Al-Balad: Allah SWT memberikan taufik kepadanya sehingga dia suka membei makan kepada

orang lain, memuliakan anak yatim dan menyayangi orang-orang daif.

As-Syams: Diberikan kepintaran, kecerdikan dan kefahaman.

Al-Lail: Diberi taufik untuk qiyamullail dan terpelihara daripada terbongkarnya rahsianya.

Ad-Dhuha: Dia memuliakan orang-orang miskin dan anak yatim.

Al-Alaq: Dijadikan atau menjadi orang yang tawaduk, fasih dan cantik tulisannya.

Al-Qadar: Panjang umur serta tinggi martabatnya.

Al-Bayyinah: Dengan izin Allah, mendapat pertunjuk di tangannya kaum yang zalim.

Al-Zalzalah: Allah mengoncongkan dengannya tumit orang-orang kafir.

Al-'Adiyat: Mendapat kuda.

Al-Qariah: Menjadi mulia kerana bertakwah dan banyak beribadah.

At-Takasur: Menjadi zuhud dan tidak menumpuk harta.

Al-Asr: Dijadikan orang yang sabar dan mentaati kebenaran. Dan juga dia rugi dalam perniagaan

tetapi akhirnya mendapat keuntungan yang banyak.

Al-Humazah: Dia mengumpul harta yang banyak yang bermanfaat baginya untuk amal-amal

kebajikan.

Al-Fil: Ditolong untuk menentang musuh-musuhnya dan di tangannnya Islam dapat menakluki

kawasan musuhnya.

Al-Quraisy: Dia memberi makan orang-orang miskin dan terjadi hubungan erat di antaranya dan

hamba Allah yang lain.

Al-Ma'un: Berjaya mangalahkan orang-orang yang menentangnya.

Al-Kausar: Banyak kebaikannya di dua negeri.

Al-Kafirin: Diberi taufik untuk menentang orang-orang kafir.

An-Nasr: Allah SWT menolongnya untuk melawan musuh-musuhnya. Bermimpi membaca surat

Al-Nasr juga menandakan dekatnya ajal orang yang bermimpi itu kerana ini merupakan surah

pemberitahuan Rasulullah saw akan dekatnya ajalnya.

Al-Lahab: Sebahagian orang munafik memusuhinya tetapi akhirnya dikalahkan oleh Allah

Al-Ikhlas: Mendapat kesenangan, mulia dan terpelihara akidahnya. Menurut satu pendapat sikit

keluarganya, tetapi senang hidupnya. Ada yang mengatakan bermimpi membaca surat ini

menunjukkan dekatnya ajalnya.

Al-Falaq: Allah SWT memeliharanya daripada kejahatan manusia dan jin, daripada gangguan

binatang dan dengki manusia.

Al-Nas: Selamat daripada gangguan syaitan dan tenteranya.

SYAITAN *menurut Islam:

Syaitan: Sesiapa yang bermimpi diganggu syaitan bererti musuhnya menuduh isterinya ber-zina

atau mengganggunya. Kata satu pendapat mimpi seperti itu menunjukkan orang yang bermimpi

akan lepas daripada kesusahannya atau sembuh dari penyakit.

T TABIIN:

melihat SAHABAT DAN TABIIN

TERBANG *menurut Barat:

Terbang: Bermakna kejayaan, pencapaian dan prestasi. Menggambarkan harapan, hasrat dan citacita

anda.

TERPERANGKAP *menurut Barat:

Terperangkap: Mimpi ini mengucapkan kehampaan dan kekecewaan anda dan kehilangan kuasa.

Terperangkap di terowong atau tempat gelap lain bermakna anda kekurangan maklumat yang

sangat penting, jika anda melihat jalan keluar atau sinaran, maka masalah anda akan dipecahkan.

U ULAR menurut Islam:

Mendengar Bunyi Kulit Ular: bermakna menjauhkan diri dari musuh yang

menyembunyikan permusuhan dan berusaha untuk mengalahkannya. Jika bermimpi dibelit

dan dipatuk ular alamatnya akan beristeri dan jika perempuan akan lekas bersuami.

*menurut Barat:

Ular: Bermimpi ular bermakna kejahatan aneka ragam. Kalau anda membunuh ular, anda akan

mengalahkan musuh anda. Cara bagaimana anda memegang ular menunjukkan bagaimana anda

boleh menangani musuh anda. Kalau anda menginjak ular, anda akan menakutkan penyakit, dan

menakutkan seorang (atau sesuatu) lain yang mencuba memikat pasangan anda.

Terpijak ular: Terpijak ular bermakna seseorang melawan anda atau mengkritikkan anda.

Banyak ular kecil: Ular kecil melambangkan kawan yang rupanya ramah tamah tetapi sebenarnya

tidak berbaik-baik / mendapat tahu perkara atau rahsia yang sangat buruk.

313 TAFSIR MIMPI

Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan

dan kemuliaan dalam hidupnya / Kesuburan tanah.

Mimpi melihat Nabi Adam as atau Nabi-Nabi yang lainnya, maka pertanda akan mendapatkan

tambahan kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Mimpi melihat anak-anak, maka pertanda akan mendapatkan jodoh dan dalam waktu yang dekat

akan menikah.

Mimpi melihat orang di penjara lama sekali, maka pertanda akan kehilangan harta kekayaannya.

Mimpi melihat seorang polisi, maka pertanda akan mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan

sehari-hari.

Mimpi melihat polisi di dalam kantornya, maka pertanda akan mendapatkan tamu seorang

sahabat yang lama berpisah.

Mimpi melihat seorang perempuan mengenakan kerudung, maka pertanda bahwa Anda harus

bersikap hati-hati dalam menghadapi setiap masalah.

Mimpi melihat orang menangis, maka pertanda akan memiliki teman yang mengerti tentang

keadaan diri Anda.

Mimpi melihat seorang yang berkulit sawo matang, maka pertanda akan sukses dalam usahanya.

Mimpi bertemu dengan seorang pembesar, maka pertanda akan mendapatkan suatu kehormatan.

Mimpi bertemu setan, maka pertanda akan datang suatu keburukan kepada diri kita.

Mimpi melihat bidadari, maka pertanda akan menjadi seorang alim ulama.

Mimpi melihat malaikat, maka pertanda akan memperoleh kekayaan.

Mimpi melihat bertemu dengan para sahabat Nabi, maka pertanda akan mendapatkan karunia

dari Allah SWT.

Mimpi bertemu dengan orang banyak maka pertanda tidak akan berhasil segala yang

dikehendaki.

Mimpi seolah-olah bertemu dengan Tuhan, maka pertanda akan dikaruniai kebahagiaan hidup di

dunia dan kemungkinan akan diampuni dosa-dosanya.

Mimpi melihat orang sedang bertinju, maka pertanda akan menerima kerugian yang besar dalam

berusaha.

Mimpi melihat orang digantung, maka pertanda orang yang diimpikan akan mendapatlam karunia

dan balasan dari Allah SWT.

Mimpi melihat orang yang dihukum mati, maka pertanda harus waspada terhadap perkataan dan

perbuatan dalam pekerjaan.

Mimpi melihat seorang pemain sulap, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan.

Mimpi melihat orang sedang lompat indah, maka pertanda akan menerima penghormatan karena

perbuatan baik Anda.

Mimpi melihat arsitek sedang bekerja, maka pertanda akan memperoleh sukses dalam pekejaan

jika Anda bekerja pada orang lain.

Mimpi melihat orang buta, maka pertanda akan kedatangan seorang teman yang meminta

pertolongan.

Mimpi melihat orang main kartu, maka pertanda untuk tidak bertindak lebih jauh dalam

pekerjaan.

Mimpi melihat anak kembar, maka pertanda akan mendapatkan hasil yang biasa dalam berusaha.

Mimpi melihat orang yang bermain kecapi, maka pertanda akan mendengarkan berita yang

penting.

Mimpi melihat orang yang membawa golok, maka pertanda akan mendapatkan sedikit kesulitan

dalam masalah keuangan.

Mimpi melihat orang bekerja di dalam kantor, maka pertanda akan segera mendapatkan

kedudukan yang baik.

Mimpi bertemu dengan seorang admiral, maka pertanda akan mendapatkan kesuksesan dalam

berusaha dan dalam kehidupan sosial.

Mimpi bertemu dengan kekasihnya, maka pertanda akan mandapatkan kebahagiaan dalam

bercinta.

Mimpi bertemu dengan juru rawat, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan.

Mimpi melihat orang bertopeng pada sebuah pesta, maka pertanda akan mendapatkan sebuah

kabar buruk.

Mimpi melihat wanita yang pingsan, maka pertanda kehidupan rumah tangga dalam keadaan

aman sentosa.

Mimpi bertemu dengan musuh atau saingan, maka pertanda akan bertemu dengan seorang

sahabat yang sangat baik.

Mimpi bertemu dengan seorang tukang ramal, maka pertanda Anda akan berada dalam

kebimbangan.

Mimpi melihat orang berpangkat masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan

rejeki dari usaha Anda sekarang.

Mimpi melihat orang turun dari langit dan masuk ke dalam rumah, maka pertanda sedang

dimurka oleh Allah 8WT karena telah melakukan perbuatan yang tidak disenangi olehNya.

Mimpi melihat pengantin, maka pertanda orang yang menjadi pengantin tersebut akan

mendapatkan kesusahan.

Mimpi melihat seorang wanita membawa pisau, maka pertanda wanita tersebut akan segera

dikaruniai anak.

Mimpi bertemu dengan seseorang di dalam pondok, maka pertanda akan mendapatkan bantuan

dari orang lain.

Mimpi melihat orang banyak di dalam sebuah pondok, maka pertanda akan berhasil dalam

berusaha.

Mimpi melihat seseorang mengenakan pakaian warna putih, maka pertanda akan menemui

kegagalan dalam berusaha.

Mimpi bertemu dengan seorang raja, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan yang

dinantikan.

Mimpi melihat teman Anda dirampok, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.

Mimpi melihat seorang perampok ditangkap polisi, maka pertanda ada pekerjaan yang dapat

diselesaikan dalam waktu cepat.

Mimpi melihat orang dirantai dan Anda lepaskan, maka pertanda akan mendapatkan kebaikan

dari teman sekerja.

Mimpi melihat seseorang tertimpa pohon, maka pertanda orang tersebut akan mengalami

kerugian dalam berusaha.

Mimpi melihat seseorang sedang merokok, maka pertanda mendapatkan teman untuk

menyelesaikan permasalahan orang tersebut.

Mimpi melihat seseorang memberi rokok kepada Anda, maka pertanda akan mendapatkan

kemajuan dalam waktu yang singkat.

Mimpi bertemu seseorang yang sangat sabar, maka pertanda akan mendapatkan seorang sahabat

yang sangat baik.

Mimpi melihat seseorang meminta maaf kepada Anda, maka pertanda akan dipercaya oleh

orang tersebut.

Mimpi melihat seseorang yang sakit di dalam hutan, maka pertanda akan mendapat kail sesuatu

yang tidak terduga.

Mimpi melihat seseorang sakit, maka pertanda akan diajak berunding oleh orang tersebut.

Mimpi melihat dua orang berjabat tangan, maka pertanda akan melihat sesuatu yang sangat

mengejutkan.

Mimpi melihat seseorang membuang sampah di depan rumah, maka pertanda akan

dipermalukan oleh orang lain.

Mimpi bertemu dengan penjual sayur, maka pertanda akan mengalami perubahan hidup secara

tiba-tiba.

Mimpi melihat orang tersenyum kepada Anda, maka pertanda akan berhasil dalam ,berusaha.

Mimpi melihat orang bersepeda, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan tetapi dapat Anda

atasi.

Mimpi melihat setan mengejar teman Anda dan kemudian Anda menolongnya, maka pertanda

akan mendapatkan godaan.

Mimpi melihat seseorang yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan sulit, maka pertanda

Anda akan membantu teman Anda tersebut yang sedang dalam kesulitan.

Mimpi melihat orang menebang pohon kecil, maka pertanda akan datang sesuatu yang tidak

disukai.

Mimpi melihat orang menebang pohon besar, maka pertanda akan dapat menyelesaikan sebuah

masalah.

Mimpi melihat seseorang menanam teh, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang tak

terduga.

Mimpi melihat orang menembak binatang atau burung, maka pertanda akan merasa kesusahan

karena teman sendiri.

Mimpi melihat orang yang terbang, maka pertanda akan mendapatkan suatu kemajuan dalam

hidup.

Mimpi melihat orang meniup terompet atau alat tiup sejenisnya, maka pertanda akan

mendapatkan berita yang menggembirakan.

Mimpi melihat keluarga yang sedang tertawa, maka pertanda bahwa keluarga tersebut akan

mengalami kesedihan.

Mimpi melihat orang tertawa dalam sebuah pesta, maka pertanda akan menemui banyak orang

yang terserang suatu penyakit.

Mimpi melihat orang yang bertaubat, maka pertanda akan menyaksikan suatu masyarakat yang

sejahtera.

Mimpi melihat orang yang mendoakan Anda, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan yang

sama dengan kedudukan sebelumnya.

Mimpi melihat seorang raja memegang tongkat, maka pertanda Anda akan dibutuhkan oleh

pihak pemerintah.

Mimpi melihat tetangga membawa ubi ke rumah, maka pertanda akan tertipu oleh teman yang

bermulut manis.

Mimpi melihat orang memenangkan undian, maka pertanda akan mengalami suatu kesedihan

yang mendalam.

Mimpi melihat banyak orang menunggu suatu undian, maka pertanda Anda akan melihat

bencana yang akan menimpa orang banyak.

Mimpi melihat seorang atasan membagi-bagikan upah, maka pertanda Anda dan teman-teman

Anda akan mendapatkan suatu tugas baru dari atasan Anda.

Mimpi melihat seorang perempuan cantik seperti bidadari, maka pertanda akan mendapatkan

halangan dalam melakukan pekerjaan.

Mimpi bertemu dengan seorang wartawan, maka pertanda akan berhasil dalam usaha.

Jika Mimpi melihat banyak orang di dalam kamar, maka pertanda akan mendapatkan ejekan

dari tetangga sendiri.

Mimpi melihat seorang yang' kaya, maka pertanda akan mendapatkan segala sesuatu yang

diinginkan.

Mimpi melihat orang yang kebal, maka pertanda akan mendapat dengki dari orang iain.

Mimpi melihat seseorang sedang bersedih, maka pertanda akan melihat orang tersebut hidupnya

selalu, bahagia.

Mimpi bertemu dengan orang suci, maka pertanda akan hidup aman dan damai.

Mimpi bertemu dengan seorang wanita, maka pertanda akan memperoleh dukungan dalam

perjuangan Anda.

Mimpi bertemu dengan seorang pengarang, maka pertanda Anda akan bersahabat dengan orangorang

penting.

Mimpi mendapat banyak luka, maka pertanda akan mendapat banyak keuntungan.

Mimpi bercukur atau memotong rambut, maka pertanda ada sanak saudara yang sedang sakit.

Mimpi sikunya lecet, maka pertanda akan menghadapi masalah yang harus diperhatikan dengan

serius.

Mimpi kaki menjadi pincang, maka pertanda akan pindah ke tempat lain.

Mimpi mati, maka pertanda akan berada dalam keadaan sehat wal afiat.

Mimpi memiliki mata yang tajam, maka pertanda akan menjalin cinta dengan orang yang

diharapkan.

Mimpi memiliki mata yang berwarna biru, maka pertanda akan diantar oleh seseorang yang

diharapkan selama ini.

Mimpi melihat kuku, maka pertanda akan menerima warisan.

Mimpi mendengar suara detak jantung, maka pertanda akan mendengar sebuah kabar yang baik.

Mimpi melihat gambar hati (simbol cinta), maka pertanda akan segera menikah atau akan hidup

bahagia bersama keluarga.

Mimpi melihat bibir sendiri, maka pertanda Anda harus berhati-hati dalam menjalankan usaha.

Mimpi menjadi gila, maka pertanda akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia usaha.

Mimpi kemaluan terlepas, maka pertanda akan mendapatkan masalah besar.

Mimpi mencuci rambut atau keramas, maka pertanda Anda harus menjaga tingkah 1aku Anda.

Mimpi memotong rambut orang lain, maka pertanda Anda harus berhati-hati terhadap rencana

yang akan datang.

Mimpi memiliki tangan kuat, maka pertanda akan sukses dalam berpolitik atau berusaha.

Mimpi melihat tangan yang indah, maka pertanda akan memiliki bakat seni.

Mimpi melihat tangan yang kena kotoran, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan dalam

berusaha meskipun sedikit.

Mimpi memiliki badan yang gemuk, maka pertanda akan disegani orong.

Mimpi memiliki badan kurus, maka pertanda tidak akan ada rejeki yang datang.

Mimpi tangan atau kaki putus, maka pertanda mendapatkan kesusahan mengenai harta.

Mimpi badan terikat dengan rantai, maka pertanda akan menderita sakit.

Mimpi melihat perut sendiri, maka pertanda akan terhindar dari kesusahan selama ini atau sanak

saudara yang masih muda.

Mimpi bercermin muka, maka pertanda harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

Mimpi ber-zina atau berse-tubuh dengan seorang wanita maka pertanda akan mendapatkan suatu

kerugian.

Mimpi ber-zina dengan seorang pelacur, maka pertanda akan mendapatkan istri yang sangat setia.

Mimpi ber-zina dengan seorang janda, maka pertanda akan mendapatkan seorang , pendamping

yang masih gadis.

Mimpi berziarah kemudian mayatnya keluar dari kubur, maka pertanda akan mendapatkan

rejeki.

Mimpi berziarah ke makam wali, maka pertanda akan mendapatkan ketenangan hidup.

Mimpi berziarah ke makam orang tua (ayah atau ibu), maka pertanda Anda harus bersabar

dalam melakukan sesuatu.

Mimpi membaca surat Yaasiin, maka pertanda akan memiliki rumah tinggal yang

membahagiakan.

Mimpi memberi upah pada pegawai, maka pertanda akan mendapatkan kasih sayang orang lain.

Mimpi sedang mandi, maka pertanda akan terlepas dari malapetaka atau kesialan.

Mimpi minum air di sungai, maka pertanda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Mimpi minum air yang jernih, maka pertanda akan terlepas dari prasangka buruk.

Mimpi berenang di dalam sungai, maka pertanda sesuatu yg diinginkan tidak terkabul.

Mimpi memenangkan suatu undian, maka pertanda akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Mimpi menerima undangan dari orang lain, maka pertanda akan panjang umur.

Mimpi memberikan undangan pada orang lain, maka pertanda akan ditimpa kesalahpahaman.

Mimpi bertaubat kepada Allah, maka pertanda akan mendapatkan kehidupan yang sehat

sejahtera.

Mimpi tidur di sebuah perahu, maka pertanda yang tidak baik.

Mimpi meniup terompet, maka pertanda akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam usaha.

Mimpi pesawat terbang, maka pertanda akan mendapatkan sebuah undangan istimewa.

Mimpi memadamkan sebuah kebakaran rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.

Mimpi berjualan telur, maka pertanda akan mengalami perselisihan dengan pasangan.

Mimpi mengambil sebuah telur, maka pertanda akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan.

Mimpi menebang sebuah pohon, maka pertanda akan dapat mendamaikan sebuah perkara.

Mimpi membuka istri, maka pertanda akan menderita sakit.

Mimpi mencuci muka, maka pertanda terlepas dari kesusahan.

Mimpi pergi ke pasar, maka pertanda - akan menemukan godaan dan fitnah.

Mimpi menyembelih ayam, pertanda akan kehilangan salah satu orang tuanya.

Mimpi berkelahi dengan saudara sendiri, maka pertanda apa yang sedang diusahakan akan

mendapatkan keberhasilan.

Mimpi menggunting sesuatu, maka pertanda akan mendapatkan uang atau pekerjaan.

Mimpi mengganti sprei tempat tidur, maka pertanda akan mengalami kegalauan dalam rumah

tangga.

Mimpi mengambil air dari sumur, maka pertanda akan mendapatkan rejeki tetapi dengan jalan

amarah.

Mimpi memelihara binatang memamah biak (seperti sapi, kuda dan sejenisnya), maka

pertanda akan memperoleh anak yang bijaksana.

Mimpi menyapu di dalam rumah, maka pertanda akan kedatangan tamu.

Mimpi membeli sebuah rumah, maka pertanda akan mendapatkan berkah dari Allah.

Mimpi membawa uang logam, maka Pertanda akan terkelupas kulit badannya.

Mimpi bertengkar dengan atasan, maka pertanda akan mendapatkan pujian dari atasan Anda.

Mimpi bertengkar dengan pasangan, maka pertanda akan mendapatkan sambutan hangat dari

pasangan.

Mimpi berteriak di atas sebuah jembatan, maka pertanda akan dapat menyelesaikan perkara

dengan mudah.

Mimpi memanggil seseorang, maka pertanda akan berpisah dengan teman.

Mimpi melakukan dzikir bersama-sama, maka pertanda akan mendapatkan ilmu pengetahuan.

Mimpi memanjat pohon, maka pertanda akan tercapai segala cita-citanya.

Mimpi menangis, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan.

Mimpi menyelam di dalam air, maka pertanda akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup.

Mimpi menyelam di air yang keruh, maka pertanda akan memiliki keinginan untuk melakukan

pertapaan.

Mimpi menyeberangi sebuah sungai dengan perahu, maka pertanda akan mendapatkan pangkat.

Mimpi menembak sesuatu, maka pertanda akan mendapatkan keberhasilan dalam berusaha.

Mimpi mengunjungi sebuah rumah sakit, maka pertanda tidak dapat menyelesaikan sebuah

persoalan.

Mimpi memeluk istri, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.

Mimpi menggendong anak kecil, maka pertanda akan mengalami kerugian atau kesusahan.

Mimpi berbicara dengan seorang gadis, maka pertanda akan memperoleh kehidupan yang manis.

Mimpi menolong seorang pengemis, maka pertanda akan mendapatkan kemajuan dalam

kehidupan dan cinta.

Mimpi membeli pakaian, maka pertanda terlalu memikirkan kehidupan pada masa yang akan

datang.

Mimpi menjahit pakaian sendiri, maka pertanda akan memperoleh seorang kenalan atau cinta

yang baru.

Mimpi memakai pakaian kotor, maka pertanda akan mendapatkan baju baru.

Mimpi memakai topi, maka pertanda akan mendapatkan kenaikan pangkat.

Mimpi tentang keluarga, maka pertanda akan berusaha dalam suatu perjuangan.

Mimpi hidup bahagia dalam sebuah keluarga, maka pertanda mendapatkan keberuntungan

dalam keluarga.

Mimpi berada dia air bersama suami atau istri, maka pertanda akan beruntung usahanya.

Mimpi anak meninggal, maka pertanda akan timbul pertengkaran dalam keluarga.

Mimpi istri sedang melahirkan, maka pertanda akan mendapatkan rejeki besar.

Mimpi istri mengandung, maka pertanda akan ada halangan yang datang.

Mimpi berteman dengan lelaki lain, maka pertanda akan mengalami kerugian.

Mimpi tentang ayah, maka pertanda akan terselesaikan segala kesulitan yang menghadang.

Mimpi melihat ibu, maka pertanda akan sukses dalam berusaha yang begitu sulit.

Mimpi mendengar suara ibu, maka pertanda akan datang berita berharga.

Mimpi anak yatim, maka pertanda akan hidup penuh kegembiraan.

Mimpi seorang bujangan, maka pertanda tidak akan menikah dalam waktu dekat.

Mimpi menjadi hakim, maka pertanda pendapat Anda tidak akan mendapat sambutan dari teman.

Mimpi menjadi orang kikir, maka pertanda Anda harus berhati-hati pada masa yang akan datang.

Mimpi menjadi seorang tentara, maka pertanda akan selalu mengalami perubahan hidup.

Mimpi menjadi tua, maka pertanda akan berumur panjang dan dapat menjadi juru selamat.

Mimpi anak kecil yang menjadi besar, maka pertanda akan memperoleh kegembiraan.

Mimpi tidak mengenakan pakaian (telan-jang), maka pertanda akan mendapatkan kesialan yang

tidak terduga-duga.

Mimpi baju robek, maka pertanda akan kehilangan salah seorang anggota keluarga atau

mendapatkan kesusahan yang besar.

Mimpi mendapat baju besar, maka pertanda akan mendapat kenaikan pangkat.

Mimpi hilang dalam suatu gua, maka pertanda akan kehilangan segalanya.

Mimpi menjadi pengantin, maka pertanda akan mendapatkan uang atau mendapatkan kesusahan.

Mimpi orang sakit berkunjung ke rumah, maka pertanda akan mendapat halangan atau akan

terserang suatu penyakit.

Mimpi dikejar orang jahat, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.

Mimpi berjalan di tengah hujan, maka pertanda akan mengadakan kenduri.

Mimpi makan sambil berdiri, maka pertanda akan mendapatkan rejeki besar.

Mimpi perut kemasukan bulan, maka pertanda akan mendapatkan anak dan mendapatkan

kedudukan yang besar.

Mimpi badan gemetar dan panas, maka pertanda akan merasa senang di dalam pekerjaanya yang

sekarang.

Mimpi memperoleh sebuah cermin, maka pertanda akan mendapatkan jodoh yang mulia dan kaya

raya.

Mimpi mendapatkan mangkok atau piring, maka pertanda akan mendapatkan tambahan rejeki.

Mimpi tembok rumah runtuh, maka pertanda apa yang dikerjakan akan mendapat kerugian besar.

Mimpi dioperasi atau dibedah, maka pertanda semua yang dikerjakan akan mendapatkan

keuntungan.

Mimpi rumahnya rusak, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan.

Mimpi dikelilingi oleh capung, maka pertanda akan menemui musibah jika tidak berhati-hati.

Mimpi merasa bahagia, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan.

Mimpi menjadi yatim piatu, maka pertanda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Mimpi menjadi seorang pelayan hotel, maka pertanda akan mendapatkan pekerjaan baru yang

lebih rendah dari sebelumnya.

Mimpi terserang penyakit campak, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.

Mimpi naik perahu, maka pertanda akan memiliki kedudukan yang tinggi.

v berdiri di atas salju, maka pertanda rencana Anda akan menemui jaIan buntu.

Mimpi makan di restoran sendirian, maka pertanda akan mengalami kegagalan dalam

mewujudkan keinginan.

Mimpi berada di barak tentara, maka pertanda akan melakukan sebuah perjalanan.

Mimpi pingsan, maka pertanda rencana Anda akan mengalami kegagalan.

Mimpi menemukan sapu tangan, maka pertanda akan berselisih dengan kekasih Anda.

Mimpi menemukan sebuah selimut, maka pertanda akan mendapatkan hidup yang serba

kecukupan.

Mimpi memanggul senapan, maka pertanda akan memiliki nama baik.

Mimpi kehilangan sepatu, maka pertanda akan kehilangan sahabat baik.

Mimpi menemukan sepatu, maka pertanda akan dihormati oleh orang banyak.

Mimpi menjadi seorang juru pidato, maka pertanda akan menjadi pemimpin masyarakat.

Mimpi dikhianati oleh teman, maka pertanda Anda akan tetap setia kepada suami atau istri.

Mimpi tinggal di danau (sebuah rumah kecil di tengah sawah), maka pertanda akan

memperoleh kehidupan yang bahagia.

Mimpi menjadi seorang juru rawat, maka pertanda akan mendapatkan jabatan yang berhubungan

dengan kesehatan.

Mimpi menjadi juara dalam suatu lomba, maka pertanda usahanya akan maju.

Mimpi berada di dalam sebuah kapal, maka pertanda akan datang musuh yang merusak usaha.

Mimpi memiliki rambut botak maka pertanda akan menerima kabar tidak baik.

Mimpi digigit ular, maka pertanda akan mendapatkan pasangan hidup.

Mimpi melihat ular yang banyak, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan yang tak

terduga.

Mimpi dikejar ular, maka pertanda ada seseorang yang mencintai Anda.

Mimpi melihat ular masuk rumah, maka pertanda akan kedatangan tamu yang membawa

kebahagiaan.

Mimpi memelihara anak ayam, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan.

Mimpi memberi makan ayam, maka pertanda akan mendapatkan seorang anak.

Mimpi menyembelih seek or babi, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.

Mimpi memegang seekor tikus /luka /mati, maka pertanda akan mendapatkan aib atau malu.

Mimpi membunuh tikus, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan dalam usaha.

Mimpi melihat seekor singa, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan tinggi.

Mimpi melihat buaya masuk ke dalam rumah maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.

Mimpi melihat buaya di sungai, maka pertanda akan menemui bahaya.

Mimpi melihat burung merak, maka pertanda akan mendapatkan pertolongan seorang yang

budiman.

Mimpi melihat burung sedang terbang, maka pertanda akan memperoleh kehidupan yang

menyenangkan.

Mimpi memegang burung dara, Maka pertanda akan mendapatkan sebuah berita.

Mimpi melihat burung gereja, Maka pertanda akan mendapatkan jalan untuk melakukan sebuah

usaha.

Mimpi menyembelih seekor sapi, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan yang tidak

terduga.

Mimpi melihat sapi masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang

banyak.

Mimpi dikejar-kejar oleh kijang, maka pertanda akan mendapatkan simpati dari banyak orang.

Mimpi melihat seekor gajah, maka pertanda akan mendapatkan pujian dari orang lain.

Mimpi melihat gajah masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan kenaikan

pangkat.

Mimpi melihat gajah keluar dari rumah, maka pertanda akan mendapatkan seorang tamu yang

terhormat.

Mimpi memancing ikan, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang tidak terduga.

Mimpi melihat seekor ikan berenang di air, maka pertanda akan mendapatkan suatu pekerjaan

yang diharap-harapkan.

Jika bennimpi melihat seekor ikan yang dapat terbang, maka pertanda akan mengalami

kemerosotan dalam berusaha.

Mimpi melihat seekor ular naga, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan atau

mendapatkan seorang anak yang bijaksana.

Mimpi dikejar seekor ular naga, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.

Mimpi melihat ular naga yang sedang tidur, maka pertanda akan mengalami kerugian dalam

usaha.

Mimpi dikejar-kejar harimau, maka pertanda akan mandapatkan seorang pendamping yang setia.

Mimpi melihat harimau yang masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan memperoleh

kesusahan.

Mimpi melihat seekor itik, maka pertanda akan mendapatkan ketenangan jiwa.

Mimpi melihat kambing, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.

Mimpi memakan daging kambing, maka pertanda akan mendapatkan, harta benda yang banyak.

Mimpi melihat seekor kelabang, maka pertanda Anda sedang diintai oleh seorang.

Mimpi digigit oleh seekor kelabang, maka pertanda akan mendapatkan godaaan dari seseorang.

Mimpi digigit oleh lintah, maka pertanda akan mendapatkan godaan dari wanita jahat.

Mimpi melihat seekor lintah, maka pertanda akan mendapatkan godaan seorang wanita.

Mimpi disengat lebah, maka pertanda akan mampu membalas kebaikan orang tua.

Mimpi melihat sekelompok lebah, maka pertanda akan mencapai kesuksesan dalam pekerjaan.

Mimpi melihat banyak lalat berterbangan, maka pertanda akan dihargai dan dihormati banyak

orang.

Mimpi dikerumuni banyak lalat, maka pertanda akan mengalami gangguan dalam hidup.

Mimpi membunuh lalat, maka pertanda akan mendapatkan kesenangan.

Mimpimelihat kuda yang melompat, maka pertanda akan terbebas dari belenggu ketakutan.

Jika hermimpi digigit seekor laba-Iaba, maka pertanda Anda harus berhati-hati dalam

membelanjakan uang.

Mimpimelihat laba-Iaba, maka pertanda akan mengalami banyak cobaan.

Mimpi membeli seekor keledai, maka pertanda tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan.

Mimpi menaiki seekor keledai, maka pertanda akan mengalami keberhasilan dalam usaha.

Mimpi melihat seekor kelelawar, maka pertanda akan mengalami kesulitan keuangan.

Mimpi digigit seekor kera, maka pertanda akan dibayangi kegelisahan.

Mimpi melihat seekor kera, maka pertanda akan diganggu oleh orang yang merasa tidak senang.

Mimpi melihat seek or kupu-kupu, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan atau akan

kedatangan tamu dari jauh.

Mimpi memelihara kuda di dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan seorang anak yang

sangat baik.

Mimpi menunggang kuda, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.

Mimpi dicakar kucing, maka pertanda akan menjadi sasaran fitnah.

Mimpi melihat anjing berkelahi, maka pertanda akan berdamai dengan seorang teman.

Mimpi dikejar beruang, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan dari seseorang.

Mimpi memegang jengkerik, maka pertanda akan dikaruniai anak yang kurang baik.

Mimpi melihat katak, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.

Mimpi melihat kelinci, maka pertanda akan mengalami kehidupan senang dan bahagia dalam

perkawinan.

Mimpi dililit ular, maka pertanda akan melaksanakan hajat.

Mimpi banjir, maka pertanda akan tertimpa kegelapan hati.

Mimpi melihat awan yang gelap, maka pertanda akan mendapatkan kesulitan luar biasa.

Mimpi melibat awan putih, maka pertanda akan mengalami kebahagiaan dalam perkawinan.

Mimpi melibat asap, maka pertanda akan menderita suatu penyakit.

Mimpi melihat pemandangan dari tempat yang tinggi, maka pertanda akan mendapatkan rejeki

atau kemuliaan hidup.

Mimpi mendengar suara deru angin, maka pertanda akan memperoleh kegagalan dalam sebuah

rencana.

Mimpi melihat sesuatu yang dirobohkan oleh angin, maka pertanda akan menemui banyak

musuh dan kesukaran hidup.

Mimpi melihat matahari terbit, maka pertanda akan mendapatkan kegembiaan.

Mimpi melihat sinar matahari yang suram, maka pertanda akan mendapatkan kesulitan besar.

Mimpi melihat cahaya, maka pertanda akan mengalami hidup yang sangat bahagia.

Mimpi melihat matahari separuh, maka pertanda akan ado perang besar.

Mimpi matahari turun ke bumi, maka pertanda akan ada pemimpin yang meninggal.

Mimpi melihat hujan disertai angin ribut, maka pertanda akan kembali ke kampung halaman.

Mimpi melihat hujan, maka pertanda akan terhindar dari bahaya.

Mimpi melihat kabut, maka pertanda akan ditimpa malapetaka 'yang hebat akan menderita suatu

penyakit.

Mimpi melihat bintang, maka pertanda akan mendapatkan pengetahuan yang baik.

Mimpi melihat kilat atau guntur, maka pertanda akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan.

Mimpi melihat bulan, maka pertanda akan dikasihi oleh seorang pemimpin.

Mimpi melihat terang bulan, maka pertanda akan mendapatkan kelancaran dalam usaha.

Mimpi melihat bulan kembar (bulan ada dua), maka pertanda akan ada peperangan antar

pemimpin.

Mimpi menelan bulan, maka pertanda akan mendapatkan derajat atau kedudukan yang tinggi.

Mimpi disambar petir, maka pertanda akan berkurang rejekinya.

Mimpi melihat hujan lebat, maka pertanda akan mendapatkan sainganyang berat dalam

percintaan.

Mimpi mandi di sungai, maka pertanda akan selalu terjaga kesehatannya.

Mimpi minum air sungai, maka pertanda tidak tercapainya suatu kebahagiaan yang dicita-citakan.

Mimpi mengarungi samudra, maka pertanda akan terhindar dari perbuatan jahat.

Mimpi melihat telaga, maka pertanda akan bertambah harta bendanya.

Mimpi langit pecah, maka pertanda negaranya akan dijajah orang.

Mimpi melihat kilat yang menyambar nyambar, maka pertanda akan mendapatkan penghargaan

yang tidak berwujud.

Mimpi melihat tanah terbelah, maka pertanda akan menderita sakit.

Mimpi sumur terbakar, maka pertanda akan ada kejadian yang tak terduga.

Mimpi melihat awan yang jatuh ke bumi, maka pertanda akan dapat membeli segala sesuatu

yang diinginkan.

Mimpi melihat awan yang berwarna merah, maka pertanda akan melihat daerah yang tertimpa

bencana.

Mimpi melihat bintang jatuh maka pertanda akan mendapatkan berkah dari Allah.

Mimpi melihat langit yang cerah, maka pertanda akan mendapatkan anak yang baik.25 Tafsir Mimpi (Bagian 1)

Abu

Melihat abu = Sering teringat masalalu.

Afrika

Melihat benua Afrika = Ada potensi diri Anda yang belum digali, masa depan Anda akan lebih cerah

daripada masalalu.

Agar-agar

Membuat agar-agar dengan gembira = Akan mengunjungi teman atau kerabat.

Membuat agar-agar dengan hati kacau = akan bertengkar dengan teman atau kerabat.

Makan agar-agar = akan mendapat banyak kejutan yang menyenangkan.

Air

Berenang di laut atau kolam yang tenang = Kehidupan sedang dalam kondisi stabil.

Berada di kolam yang tenang tapi dari bawah air ada pusaran yang kuat = Ada kesulitan terselubung.

Melihat air sungai yang sangat deras = emosi Anda sangat tidak terkendali.

Berada di tengah sungai keruh berarus deras = Terancam oleh sesuatu, mungkin oleh beban pekerjaan

atau hubungan asmara yang ruwet.

Menyeberangi sungai = Akan ada perubahan besar dalam kehidupan Anda.

Mandi atau minum dari mata air = Perubahan ke arah yang lebih baik, berakhirnya kesukaran hidup. Jika

dalam kesuliatn akan ada yang datang membantu.

Minum air kotor = Terserang penyakit berat.

Tenggelam = Anda sedang dalam tekanan dan perlu segera keluar dari situasi itu.

Mandi dan membersihkan diri dengan serius = Hati Anda merasa bersalah.

Akar

Melihat akar = Diri Anda sedang kuat, stabil, dan penuh rasa percaya diri.

Melihat akar bit (beetroot) = Sedang merasa diri bersalah dan malu.

Akrobat

Melihat atau bermain akrobat = Kesulitan yang sedang dialami bisa diatasi jika mau mengerahkan seluruh

kemampuan diri.

Alam

Berjalan di alam yang sepi = Akan mendapat kesulitan, akan jatuh sakit tapi bisa sembuh.

Melihat alam yang indah = Akan bebas dari kesulitan.

Alarm

Mendengar alarm = Peringatan akan ada bahaya.

Alat Musik

Bermain musik padahal di hidup sehari-hari bukan pemusik = Akan ada perubahan yang menggembirakan

hidup.

Senar putus, alat musik rusak = Peringatan agar Anda menjaga kesehatan.

Alkitab

Melihat kitab suci agama = Sedang mencari kebenaran, Jiwa Anda haus akan hal hal yang bersifat hakiki.

Alkohol

Minum minuman beralkohol atau obat-obat terlarang = Ingin lari dari kenyataan atau situasi hidup yang

sekarang.

Altar

Melihat altar = Peringatan agar kita berjuang mengatasi masalah agar tidak menjadi korban.

Ambulan

Melihat atau naik ambulan = Peringatan bahwa kelalaian dan ketidakbijaksanaan akan membawa

malapetaka. Bisa juga berhubungan dengan kesehatan.

Angin

Angin berhembus pelan dan sejuk = Perubahan yang baik dalam kehidupan.

Angin berhembus kuat disertai kabut tebal atau debu = Mengalami hambatan atau masalah yang cukup

rumit.

Angin topan = Dorongan hati untuk meninggalkan tempat tinggal Anda sekarang.

Angin laut menerjang ke darat = Gelisah karena berada di tengah lingkungan yang tidak Anda inginkan.

Angka

Melihat angka 3, 7, 9, 11, dan 17 = Akan beruntung.

Awan

Melihat awan = Mendapat perlindungan dari seseorang yang berkuasa.

Mengumpulkan awan dan mengendarainya = Mendapatkan ilmu dan harta banyak dengan usaha sendiri.

Angkasa

Melihat angkasa = Mendapat kebebasan, inspirasi, dan pemecahan masalah.

Anting-anting

Anting-anting hilang = Kesedihan akan memasuki hidup Anda.

Antri

Sedang antri = Kesabaran dan keteguhan Anda akan membawa hasil.

Apartemen

Apartemen mewah dan indah = Peningkatan pendapatan dan kehidupan keluarga.

Apartemen kotor dan gelap = Akan sial dan kehilangan kekasih atau uang.

Ayunan

Mengayun bayi dalam ayunannya = Akan datang kekuasaan yang bisa digenggam.

Api

Melihat rumah terbakar = Ada kerabat dekat butuh bantuan.

Melihat sebuah bangunan terbakar = Ada bahaya atau kesulitan.

Terbakar api = Dapat musibah.

Hendak terbakar api tapi tidak jadi = Dapat keberuntungan.

Melihat api kecil di tungku = Tanda kepuasan, telah melakukan sesuatu dengan baik dan benar.

Mengobarkan api dengan korek api = Akan menjalani petualangan romantis.

Mengendalikan api = Berhasil mengatasi rintangan dalam hidup.

Arang

Melihat arang = Isyarat agar melupakan masa lalu.

Argumentasi

Adu argumentasi = Peringatan agar berpikir dulu sebelum bertindak.

Adu argumentasi dengan orang yang sudah dikenal = Anda ingin adu argumentasi dengan orang itu tapi

tidak berani.

Asia

Melihat benua Asia = Ada sifat-sifat terpendam, ada kejutan yang akan datang.

Astronot

Melihat atau menjadi astronot = Dorongan untuk menemukan variasi dalam hidup.

Atom

Melihat atom = Isyarat agar lebih memperhatikan inti suatu masalah ketimbang hal-hal remeh.

Australia

Melihat benua Australia = Akan ada permulaan baru yang lebih baik, isyarat agar melupakan masa lalu dan

lebih menatap masa depan.

Awan

Melihat awan putih = Diri Anda penuh hal-hal positif.

Melihat awan hitam = Diri Anda penuh hal-hal negatif.

Melihat awan merah = Akan melihat daerah yang sedang tertimpa bencana.

Melihat awan gelap = Situasi Anda akan berada pada jalan buntu.

Awan jatuh ke bumi = Akan mampu membeli sesuatu yang diinginkan.

Bahasa

Bertemu orang berbahasa asing = Anda sulit memahami tindakan seseorang.

Bahaya

Menolong orang dari bahaya = Teman akan baik pada Anda karena pribadi Anda juga baik.

Tergelincir sehingga dalam posisi bahaya = Akan merasakan kehidupan yang menyulitkan atau

menyedihkan.

Menghindar dari bahaya = Akan bersiap menghadapi berbagai kesulitan.

Balet

Menari balet = Perlunya sikap berhati-hati dan penuh perhitungan dalam bertindak.

Melihat penari balet = Akan memiliki kesempatan untuk menikmati hal-hal yang lebih menyenangkan di

dalam hidup ini.

Bangunan

Pindah rumah = Ada perubahan gaya hidup.

Berada di istana = Ambisi besar Anda akan tercapai.

Menata ulang mebel = Ingin mengubah sikap dan keyakinan-keyakinan diri.

Melihat pintu terbuka = Mendapat peluang baru.

Melihat pabrik = Melambangkan pribadi Anda yang rajin.

Melihat rumah ibadah = Melambangkan keyakinan dan cita-cita tinggi.

Beringin

Memanjat beringin tinggi dan besar = Akan mendapatkan anak yang membawa keberuntungan.

Berlutut

Berlutut = Peringatan agar Anda menghormati seseorang.

Berteriak

Berteriak memanggil pendeta = Akan mendapat sesuatu yang berharga dalam kehidupan.

Berteriak di atas sebuah jembatan = Akan mampu menyelesaikan suatau masalah dengan mudah sekali.

Berteriak memanggil orang berpakaian putih = Akan mengalami sakit parah.

Berteriak memanggil orang yang telah pergi = Akan berpisah dengan seorang teman yang hendak pergi

merantau.

Beruang

Melihat beruang = Ada pesaing dalam mendapatkan cinta seseorang.

Dikejar beruang = Rugi finansial di bidang bisnis.

Melihat beruang sedang memanjat = Melambangkan keputusan ada di tangan Anda.

Membunuh beruang = Kemenangan atas lawan.

Beruban

Beruban = Akan panjang umur.

Beruban di kepala bagian depan = Akan mendapat kesulitan.

Biji-bijian

Melihat biji-bijian = Akan untung besar.

Bis

Berada dalam kecelakaan bis = Frustrasi karena masalah keuangan.

Bola

Bermain bola = Akan segera dapat berita bagus.

Menonton pertandingan bola = Isyarat agar Anda melupakan rasa malu dan haruslah bersenang-senang.

Tampak bola emas = Melambangkan sifat pengertian dan kebijaksanaan.

Borgol

Melihat borgol = Akan jatuh sakit.

Diborgol = Akan diserang musuh.

Orang lain yang diborgol = Akan berhasil mengalahkan musuh.

Botak

Menjadi botak = Kesehatan yang memburuk.

Melihat orang botak = Isyarat agar bersikap tenang.

Buah

Menerima apel segar dari seseorang = Mendapatkan cinta.

Mendapat apel matang = Mendapatkan penghargaan finansial.

Mendapat apel muda dan asam = Berada dalam situasi tak enak, kehilangan sesuatu karena kesalahan

sendiri.

Kejatuhan apel lalu memakannya = Mendapatkan kekayaan dari usaha selama ini.

Aprikot = Akan beruntung.

Ara = Akan dapat pencerahan jiwa.

Cherry = Ada godaan romantis yang bisa mendatangkan masalah.

Strawberry = Isyarat agar melupakan masalalu.

Pear = Ada gosip.

Melon = Keadaan yang sebelumnya buruk akan membaik.

Wortel = Ada uang atau godaan tak terduga.

Aneka buah dalam piring besar = Akan kaya mendadak.

Busur

Melihat busur tanpa panah = Harus segera melakukan sesuatu tanpa boleh ditunda lagi.

Baju

Memakai baju bagus = Telah merasa cukup puas dengan diri sendiri.

Memakai baju yang tidak dikancingkan = Nafsu sek-sual yang terpendam.

Bayi

Melahirkan = Sesuatu yang sedang diusahakan akan berakhir baik.

Keburu bangun dari mimpi sebelum melihat bayinya = Lebih baik berhati-hati karena ada sesuatu yang

kurang atau hilang dalam rencana besar yang sedang dirancang.

Melihat sosok anak kecil = Harus bertanya pada diri sendiri apakah sering egois dan tak peduli pada orang

lain.

Buang Air

Buang air kecil atau buang air besar = Ada sesuatu yang ingin disingkirkan dalam hidup ini.

Merasa lega setelah buang air = Kesulitan yang sedang dihadapi akan segera hilang.

Merasa masih ada yang mengganjal = Masalah tersebut masih terus ada dalam jangka waktu panjang.

Bukit

Menuruni bukit = Isyarat agar hati-hati untuk tidak kehilangan pijakan.

Buku

Melihat buku tertutup = Isyarat agar Anda bisa belajar dari masalalu.

Melihat buku terbuka = Masalah yang Anda hadapi masih bisa Anda tangani sendiri tanpa perlu bantuan

orang lain.

Bulan

Melihat bulan dalam bentuk normal = Akan berhasil dalam percintaan dan keuangan.

Melihat bulan dalam bentuk aneh = Akan kecewa dan dikhianati pasangan.

Meihat bulan yang tidak bersinar = Akan mengalami hidup yang suram.

Melihat gerhana bulan = Akan bertemu teman yang punya penyakit.

Melihat bulan purnama = Akan beruntung dalam segala usaha.

Melihat bulan jatuh ke bumi = Akan beruntung.

Bulan tertutup mendung = Akan susah atau gagal.

Bumi

Melihat bumi = Sedang mengembangkan sisi feminin.

Bunga

Bunga-bunga bermekaran di taman = Mengingatkan agar lebih menikmati hidup.

Bunga layu atau rusak dimakan ulat = Rasa penyesalan, tanda bahaya.

Merangkai bunga dengan indah = Hubungan sosial/cinta sangat baik

Merangkai bunga dengan buruk = Ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hubungan sosial/cinta.

Bunga anggrek = Ada rasa cinta yang mendalam.

Bunga anyelir = Akan mendapat pencerahan jiwa.

Bunga mawar = Melambangkan kebahagiaan, kepuasan, dan kesegaran yang semuanya cuma

berlangsung sementara.

Bunga melati = Melambangkan kesembuhan dan sifat-sifat feminin.

Bunga dahlia = Melambangkan keuangan.

Burung

Melihat burung elang = Mengharapkan kemenangan dalam suatu kompetisi.

Melihat rajawali terbang = Usaha akan sukses.

Elang terbang tinggi di atas kepala = Keingintahuan untuk menyibak suatu persoalan.

Melihat kuntul = Anda akan salah bicara.

Melihat kenari = Akan menjalankan suatu usaha.

Melihat kenari berkicau = Akan datang saat-saat romantis.

Melihat kenari tidak berkicau = Akan ada bahaya.

Melihat perkutut jantan = Akan dapat anak lelaki.

Melihat merpati putih = Rumah tangga Anda akan bahagia.

Memegang merpati = Akan mendapat berita.

Merpati bertengger di jendela = Akan ada percintaan romantis.

Beo = Jangan terlalu mengumbar janji dan kata-kata.

Merak = Rasa percaya diri berlebihan tanpa disertai isi yang betul-betul memadai.

Cahaya

Melihat cahaya aneh di langit = Akan stress berat.

Melihat ular atau hewan melata lain bercahaya = Akan menghadapi musuh tangguh.

Melihat cahaya asap = Barang dagangan akan cepat laku.

Cangkir

Air merembes dari cangkir/gelas yang retak = Ada rahasia yang tanpa sengaja terungkap di hadapan orang

banyak.

Cincin

Mendapat cincin = Ingin dan siap menuju hubungan yang lebih serius.

Cermin

Bercermin, tanpak lebih cantik, dan mengagumi diri sendiri = Sudah merasa puas dengan penampilan diri di

depan orang lain.

Bercermin sambil menggunakan tatarias di wajah = Sedang berusaha menutupi kesalahan orang lain.

Debu

Membersihkan debu = Kesulitan yang dialami hanya sementara saja.

Melihat awan debu = Akan datang kesulitan yang sulit untuk dituntaskan.

Dingin

Kedinginan 1 = Di saat tidur memang sedang kedinginan sehingga terbawa mimpi.

Kedinginan 2 = Membutuhkan rasa aman dan terlindungi.

Dansa

Berdansa = Sedang merencanakan melakukan kegiatan yang lain dari biasanya dan kemungkinan akan

mngubah gaya hidup secara keseluruhan.

Doa

Berdoa = Ada cita-cita yang belum terpenuhi.

Dompet

Menemukan dompet kosong = Akan mendapat berita yang sebenarnya ingin dilupakan.

Menemukan dompet berisi banyak = Akan mendapat kebahagiaan.

Diberi dompet = Diberi tugas yang memerlukan ketelitian dan kewaspadaan.

Hilang dompet = Hilang harga diri dan keyakinan, kekecewaan, khawatir terhadap masalah keuangan.

Menemukan kembali dompet yang hilang = Uang akan datang tiba-tiba dengan cara tak terduga.

Drama

Menonton film atau drama = Isyarat agar kita bisa belajar dari pengalaman masalalu.

Ekor

Melihat ekor = Akan mendapat celaka karena ulah sendiri.

Melihat pertumbuhan ekor = Akan mengalami kejatuhan kecuali bila mau berubah.

Es

Tampak es atau di sekitar es = ada sesuatu yang terpendam yang ingin dikemukakan di depan pasangan

atau rekan kerja.

Melihat bongkahan es bening = Akan memberi atau menerima cincin tunangan.

Balok es mencair = Suatu persoalan berat telah dapat diselesaikan sedikit demi sedikit.

Berjalan di atas es dengan takut = Ada hal-hal berbahaya dalam hidup yang perlu diubah jika tidak ingin

tergelincir.

Emas

Mencari emas atau menggali tambang emas = Ingin mencari harta sebanyak-banyaknya dan belum puas

dengan apa yang sudah didapat.

Foto

Melihat foto/lukisan diri sendiri = Sedang berusaha memetakan arah perjalanan dalam kehidupan.

Garam

Menggarami daging = Hutang akan mulai membebani Anda.

Gelap

Seorang diri dalam kamar gelap = 1. Ada sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu dalam kehidupan. 2. Usaha

yang belum menunjukkan hasil. 3. Rasa heran karena sikap seorang teman.

Sewaktu berjalan mendadak tersesat karena kegelapan = Harus segera mencari orang yang dapat

menolong mengatasi masalah.

Gigi

Sakit gigi, gigi rusak, atau gigi lepas = Sedang dilanda krisis percaya diri.

Pergi ke dokter gigi = Sedang merasa tertekan karena perbuatan seseorang.

Garpu

Melihat garpu dan sendok bersamaan = Sedang berusaha menyeimbangkan sisi feminin dan maskulin

dalam diri.

Tampak garpu saja = Sedang berusaha menelaah inti suatu masalah.

Tampak sendok saja = Sedang melihat suatu ketidakberesan dalam suatu persoalan.

Hantu

Diganggu hantu atau sosok menyeramkan lainnya = Dalam hidup sehari-hari sedang merasa galau dengan

sesuatu.

Hidangan

Hidangan berjajar di meja = Hasrat untuk memiliki sesuatu yang indah dan istimewa.

Halilintar

Halilintar menggelegar = Pernah melakukan suatu kesalahan di masa lalu. Mimpi itu muncul untuk

memperingatkan agar tidak mengulangi kesahan yang sama di waktu dekat.

Hewan

Melihat anak biri-biri = Anjuran agar Anda lebih rela berkorban demi kepentingan orang lain.

Menjadi anak biri-biri = Sikap pengorbanan diri Anda disalahgunakan orang lain.

Melihat atau menjadi anak kucing = Ada sifat genit dalam diri yang selama ini tak disadari.

Melihat anak sapi = Berhubungan dengan cinta masa muda.

Melihat anak sapi gemuk = Ada yang ingin memanfaatkan anda untuk kepentingan pribadinya.

Anjing yang sangat jinak = Memiliki seorang atau beberapa teman baik dalam kehidupan.

Anjing yang besar dan kuat tapi tidak buas = Memiliki pelindung yang kuat.

Anjing menggonggong ramah = Kehidupan sosial yang menyenangkan.

Anjing menggonggong galak = Akan mendapat kesulitan, gugatan hukum, ucapan yang menyakitkan.

Anjing gila = Akan ada orang yang mengacaukan bisnis Anda.

Anjing bulldog = Anda sedang merasa terancam dan butuh perlindungan.

Ayam jantan = Erotisme terpendam.

Ayam jantan berkokok di pagi hari = Ada sesuatu yang harus disadarkan dari diri Anda.

Ayam betina hitam = Isyarat agar berusaha sekuat tenaga dalam mencapai tujuan.

Ayam betina putih = Kesuksesan akan segera diraih.

Ayam bertelur = Akan dapat keuntungan dari usaha selama ini.

Memelihara anak ayam = Akan mendapat kesusahan yang berasal dari rezeki yang dimiliki.

Ayam dicuri orang = Mendapat kesedihan.

Ayam betina sedang mengeram telur = Akan mendapat hal positif.

Ayam terbang ke atas pohon = Mendapatkan uang dalam jumlah besar.

Memberi makan ayam jantan atau betina = Akan mendapat seorang anak.

Melihat babi = Anda sedang membenci seseorang.

Memotong babi = Akan beruntung.

Melihat bangkai babi = Kondisi kesehatan akan menurun.

Melihat belut mati = Anda bisa mengalahkan musuh.

Melihat belut di air jernih = Akan beruntung dan banyak rezeki.

Lebah terbang mendengung = Ada keuntungan dalam bisnis.

Kucing hitam = akan mendapat kebahagiaan.

Kucing hitam mencakar Anda = Ada musuh perempuan.

Membelai kucing = Sedang mendambakan cinta.

Serangga = Melambangkan penghinaan atau nasib sial.

Kangguru = Kemampuan mengantisipasi keadaan semakin bagus.

Kangguru melompat-lompat = Akan melakukan suatu perjalanan.

Diserang kangguru = Tuduhan palsu akan merusak reputasi Anda.

Melihat kangguru bersamaan seseorang yang dikenal = Orang tersebut sulit dimengerti karena suka plinplan.

Dikelilingi buaya = Terpaksa harus memilih satu hal buruk di antara hal buruk lainnya.

Memelihara buaya = Adanya kontrol yang baik terhadap suatu masalah.

Buaya masuk rumah = Akan beruntung.

Mengenai gajah = Umumnya melambangkan hal-hal yang menyenangkan.

Harimau masuk rumah = Akan susah.

Ikan berenang = Umumnya melambangkan hal-hal yang menyenangkan.

Ikan gurami berenang = Ada tindakan Anda yang keliru.

Ikan bisa terbang = Usaha Anda akan mengalami kemunduruan.

Ikan yang sudah mati = Pertanda kekecewaaan.

Ikan berbau menyengat = Berita keuangan yang menyenangkan.

Mengenai kelinci = Umumnya melambangkan hal-hal menyenangkan.

Melihat kawanan ternak = Isyarat agar mengembangkan potensi diri yang selama ini tertutup dan isyarat

agar juga memperhatikan kepentingan diri sendiri.

Kelabang merayap ke arah Anda = Sedang ditaksir lawan jenis.

Digigit kelabang besar = Ada godaan dari lawan jenis, akan panjang umur.

Melihat keledai = Peringatan agar tidak bersikap bodoh.

Membeli keledai = Tidak mampu memecahkan persoalan.

Melihat keledai kurus = Usaha Anda akan bangkrut.

Naik keledai = Akan sukses dalam usaha atau karir.

Melihat monyet = Akan diganggu seseorang.

Digigit monyet = Gelisah karena masalalu yang tiba-tiba muncul lagi.

Kerbau keluar dari rumah = Akan sial atau rugi dalam setiap usaha yang dilakukan.

Membeli kerbau = Akan hidup berkecukupan.

Memelihara kuda di dalam rumah = Akan mendapat anak yang sangat bijaksana.

Membeli banyak kuda = Berhasil menyelesaikan suatu tugas.

Melihat lebah yang bertubuh besar = Kemungkinan akan muncul musuh yang tak terduga.

Melihat gerombolan lebah = Pertanda sukses atau rezeki.

Melihat naga = Akan beruntung.

Dikejar naga = Akan beruntung.

Dikejar dan diserang naga = Kejadian buruk akan muncul dalam hidup.

Melihat naga tidur melingkarkan tubuhnya = Ada potensi diri Anda yang masih terpendam.

Ular berwarna-warni = Akan dapat kebahagiaan tak terduga.

Menari dengan seekor ular = Anda akan mengalami percintaan yang kacau.

Melihat kulit ular = Akan beruntung.

Dikejar atau digigit ular = Dicintai seseorang.

Memainkan ular = Akan dapat simpati dari lawan jenis.

Ular masuk rumah = Akan ada tamu yang menyenangkan.

Ular boa = Ada hambatan atau serangan dari seseorang.26 Tafsir Mimpi (Bagian 2)

Kaki

Membersihkan kaki = Terbebas dari rasa takut.

Kaki gatal = Akan mengunjungi tempat yang belum pernah dilihat.

Melihat kaki orang lain = Akan dapat kenalan baru.

Kaki terluka = Ada masalah keluarga.

Berjalan dengan kaki telan-jang = Telah menemukan keseimbangan dalam hidup.

Kehilangan kaki = akan dapat masalah di luar perkiraan.

Kalender

Melihat kalender di dinding = Menunjukkan kesiapan Anda dalam hal manajemen diri.

Menandai kalender di dinding = Sedang bersiap-siap untuk sebuah peristiwa penting.

Diberi kalender = Akan mendapatkan kekecewaan.

Kalung

Kalung yang indah = Sedang bahagia karena keinginan yang terkabul.

Kalung tak nyaman dipakai = Ketidakpuasan dalam hidup.

Kalung putus = Suatu hubungan yang telah dibina akan putus.

Kamar

Melihat banyak orang di kamar Anda = Akan diejek tetangga sendiri.

Kano

Seorang diri dalam kano = Peringatan tentang perlunya sikap mandiri.

Kapal Selam

Mengenai kapal selam = Ada sesuatu dalam diri Anda yang perlu diperbaiki atau diseimbangkan.

Kartu

Kartu hati = Cinta dan persahabatan.

Kartu diamond = Bisnis, karir, dan cita-cita.

Kartu keriting = Keuangan dan kesejahteraan.

Kartu sekop = Hambatan.

Kartu As = Semua jenis kartu As melambangkan hal bagus kecuali kartu As Sekop.

Kasur

Membereskan tempat tidur = Hasrat sek-sual yang kurang tersalurkan.

Kelambu

Melihat kelambu atau sprei = Salah satu anggota keluarga akan sakit.

Ketukan

Mendengar bunyi ketukan = Akan datang sejumlah uang yang tak terduga, ada seseorang ingin bertemu,

ada kejutan.

Sedang mengetuk = Ada kelakuan Anda yang tidak disukai orang.

Kol

Melihat kebun kol = Properti yang Anda miliki lebih banyak mendatangkan kesusahan daripada

kesenangan.

Makan kol = Akan ada keributan dengan anggota keluarga.

Memasak kol = Akan sakit gigi.

Mencium bau kol = Akan menderita suatu penyakit.

Mengenai bunga kol = Keberuntungan, kesenangan.

Kulit Kayu

Melihat kulit kayu = Ilmu pengetahuan yang dikuasai harus digunakan sebaik-baiknya.

Kunci

Menyerahkan kunci = Akan membuat penilaian yang salah, berita pernikahan.

Menerima kunci = Akan ada berita kelahiran.

Memutar kunci = Ada usaha baru yang menggairahkan.

Lilin

Meniup lilin = Suatu hubungan percintaan, persahabatan, atau bisnis akan segera berakhir.

Langit

Cuaca cerah = Hidup sedang berjalan normal.

Cuaca buruk disertai suara suara petir = Ada orang yang menyatakan tidak setuju.

Tampak kilatan sinar petir = Telah menemukan jawaban atas misteri yang telah lama dipikirkan.

Mabuk

Mabuk = Peringatan agar jangan terlalu larut dalam kegembiraan.

Makan

Sedang makan = Sedang kesepian karena ditinggal sesuatu atau seseorang yang disayangi.

Sedang lapar = Butuh kasih sayang dan perhatian.

Makanan

Biskuit = masalah-masalah kecil, perpisahan sementara.

Kacang polong = Kemakmuran.

Kacang tanah = Banyak teman.

Makaroni = Biasanya merupakan pertanda buruk.

Kentang goreng = Ada perbaikan dalam kehidupan Anda.

Sayap ayam = Tanda kemakmuran.

Makanan Burung

Memberi makanan burung = Anda akan naik gaji.

Menyebarkan makanan burung di tanah = Bisnis Anda akan berakar kuat dan tubuh berkembang.

Mandi

Mandi dengan senang = Hati sedang senang.

Mandi di bawah pancuran deras = Sedang berusaha menyingkirkan beban emosi dalam pikiran.

Mata

Ada sorot mata memandang tajam = Merasa diawasi seseorang dan takut dinilai buruk oleh orang tersebut.

Menjadi buta = Berusaha melupakan kenangan buruk.

Matahari

Sinar matahari menerobos perlahan dari balik awan = Cita-cita atau kebenaran yang terkuak sedikit demi

sedikit.

Terkena sorotan matahari terik dan menyilaukan = Menghadapi problem yang datang bersamaan dengan

kesenangan.

Matahari dan bulan turun ke bumi = Orangtua Anda akan mengalami kesusahan.

Matahari dan bulan bertemu = Anda akan mendapatkan anak.

Meja

Melihat meja makan = Akan dapat teman-teman baru.

Melihat meja dapur = Perlu ada cara-cara baru dalam menangani usaha.

Menata meja = Akan memasuki masa pernikahan yang bahagia dan sejahtera.

Membersihkan meja = Kebahagiaan yang sedang dialami akan segera berubah menjadi penderitaan.

Melihat meja kosong = Ada kesengsaraan dan kekerasan hidup yang akan Anda hadapi.

Ada tanah melapisi meja = Merasa bersalah atas suatu hal.

Memasak

Memasak langsung dari atas api unggun = Persoalan yang dihadapi agak ringan.

Memasak dengan peralatan kompor = Persoalan yang dihadapi cukup berat.

Menyelam

Menyelam = Sedang berusaha memahami suatu masalah.

Menyelam di air dingin = Kesehatan Anda akan menurun.

Menyelam di air keruh = Ada keinginan untuk mengasingkan diri dari kehidupan ramai.

Menyelam di air jernih = Akan dapat kenikmatan hidup.

Mikroskop

Meihat mikroskop = Isyarat agar tidak terlalu membanding-bandingkan milik Anda dengan milik orang lain.

Mimpi Dalam Mimpi

Mimpi dalam mimpi = Sedang cemas,gelisah, atau takut; alam bawah sadar memperkuat pesan yang ingin

disampaikan ke kita.

Mimpi Berganti-ganti

Dalam sekali tidur banyak mimpi muncul berganti-ganti = Sedang kesulitan untuk menentukan langkah

masa depan yang tepat.

Museum

Melihat museum = Peringatan agar tidak tenggelam dalam masalalu.

Musim

Musim dingin = Pertanda Anda perlu istirahat.

Musim gugur = Peringatan agar tidak menunda pekerjaan.

Nyamuk

Digigit nyamuk = Gangguan emosional akibat seseorang yang menyakiti perasaan ataupun akibat gosip

yang beredar.

Obor

Melihat obor = Apa yang sudah digenggam akan terus berjalan lancar di masa mendatang.

Berjalan memegang obor = Kesuksesan akan segera datang yang berkaitan dengan pekerjaan.

Operasi

Menjalani operasi = Ada bagian dalam tubuh yang tidak beres. Jika mendapat mimpi seperti ini segeralah

cek ke dokter.

Panah

Seseorang memanah Anda = Ada rekan yang hendak menjatuhkan atau menghalangi kepentingan Anda.

Melihat panah patah = Ada hubungan yang sebaiknya diakhiri saja.

Melihat panah = Isyarat agar segera menentukan tujuan hidup di hari-hari mendatang.

Melihat panah mengarah ke sesuatu = Arah yang ditunjuk itu adalah arah yang harus kita tempuh dalam

hidup sehari-hari.

Melihat hati tertusuk panah = Ada persahabatan atau percintaan yang hangat.

Pengantin

Melihat/menjadi pengantin = 1. Menemukan pasangan yang cocok. 2. Mendapatkan profesi yang sesuai

dengan cita-cita. 3. Mendapat musibah/kecelakaan.

Pernikahan

Melangsungkan pernikahan = Akan beruntung.

Melihat upacara pernikahan di suatu rumah = Salah satu penghuni rumah itu akan meninggal.

Peti

Melihat peti yang biasa berisi hartabenda = Sedang mengharapkan datangnya kejutan.

Melihat peti mati = Pertanda matinya harapan.

Rantai

Seluruh tubuh dirantai = Dalam rasa putus asa yang memuncak.

Sisir

Menyisir rambut = Merasa berwajah menarik.

Rambut rontok atau botak = Harga diri jatuh karena ulah seseorang.

Sapu

Menyapu = Ingin keluar dari masalalu yang mengganggu dan memulai hidup baru yang lebih baik.

Telur

Memecahkan telur = Telah merasa puas dalam hidup.

Tertawa

Tertawa tanpa suara = Akan mendapat yang diidam-idamkan.

Tertawa terlalu lebar = Akan mengalami kesedihan.

Tertawa karena orang lain = Orang tersebut berpengaruh besar di hari-hari mendatang.

Tumbuhan Rambat

Pohon kecil merambat di pohon besar = Akan beruntung.

Bunga merambat di pagar = Akan dapat jodoh.

Undian

Berhubungan dengan undian = 1. Mempunyai tujuan yang tampaknya tidak akan tercapai. 2. Terlibat dalam

suatu hal yang di luar kendali.

Undangan

Mendapat undangan = Panjang usia dan damai.

Diundang teman/saudara = Akan mendapat undangan suatu acara yang kurang menyenangkan.

Membuat undangan dengan tangan sendiri = Peringatan agar anda melakukan sesuatu yang kreatif yang

seharusnya bisa Anda lakukan.

Warung

Makan di warung dengan banyak teman = Akan ada rezeki.

Makan di warung sendirian = Akan ada kegagalan.

Wartawan

Bertemu wartawan dan diwawancarai = Keberhasilan bsar akan datang.

Menjadi wartawan = Mendapat inspirasi cemerlang yang datang tiba-tiba.

Wahyu

Mendapat wahyu dari Tuhan = Mendapat kehidupan mulia dan berumur panjang.

Ziarah

Berziarah = 1. Hidup akan tenang dan damai. 2. Keinginan untuk melakukan perubahan besar.

Berziarah ke batu nisan orang yang dikenal = Ada sifat buruk yang sama dengan nama orang di batu nisan

itu dan harus diubah.

Zodiak

Melihat zodiak tertentu = Alam bawah sadar mengingatkan untuk menerapkan semua sifat baik dari zodiak

tersebut.

Zikir

Berzikir bersama = Akan dapat ilmu berlimpah.

Berzikir sendirian = Pertanda anda sudah punya pegangan kuat.

Berzikir "Al-Alim" = Akan dapat ilmu bermanfaat.

Warna

Merah = 1. Ada kemarahan, kerisauan, atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Telah menguras

energi secara berlebihan dan butuh waktu untuk istirahat.

Jingga = Pesan dari alam bawah sadar agar lebih bersemangat mengejar cita-cita.

Kuning = Kemunduran bidang usaha atau sosial.

Kuning suram = Lever sedang lemah.

Biru gelap = 1. Depresi. 2. Kerinduan akan masa lalu. 3. Hilangnya romantisme.

Biru terang = Perasaan senang dan bersemangat mengahdapi suatu pekerjaan baru.

Putih = Baru saja bebas dari deraan masa lalu dan di awal lembaran hidup yang baru.

Ungu = Perlu lebih sederhana tapi juga lebih percaya diri.
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...